Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 117

Prof. asoc. dr. Muhamet Kelmendi

Dekan

Prof. dr. Muhamet Kelmendi, i lindur në Llabjan- Pejë me 18.11.1953. U shkollua në Prishtinë dhe jashtë vendit, Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës ka mbaruar në vitin 1979/80, Doktoron në Gjermani fushën teorike juridike dhe politike – referuar tematikës së ndërtimit të shtetit dhe së drejtës në Kosovë. Ka punuar si profesor (mësimdhënës) në disa universitete, është i angazhuar në Fakultetin Juridik i Kolegjit AAB si mësimdhënës dhe aktualisht është dekan i këtij fakultetit.

I flet rrjedhshëm gjuhen Gjermane, Italiane, Serbokroate.

Tridhjetë vjet ka punuar në çështjen e kërkimit politik të formave të mjeteve dhe metodave për krijimin dhe funksionalizimin e shtetit të Kosovës, Ka punuar si Avokat në Hamburg dhe anëtare i Odës së Avokatëve të Rf të Gjermanisë, anëtar në Institutin e hulumtimeve juridike për çështjen e  Evropës Juglindore në Hamburg, Institutin juridik –politik në Vjen.

Disa nga librat e botuara nga Prof. dr. M. Kelmendi janë: Çka realizohet me konstituimin e Republikës së Kosovës brenda Federatës së Jugosllavisë, 1986., Vendosja e Pushtetit Ushtarak e Policor në Kosovë, 1989., Realiteti dhe perspektiva e çështjes Kombëtare, 1996. ,Ribotim me 1997., “Die Republik in Kosovo ist eine Realitet geworden”., Historia e Shtetit dhe se drejtës 2012., ka botuar shumë publikime dhe analiza në revistat shkencore ne Gjermani e Kosovë si në revistën “Recht”, Germani Institutin e hulumtimeve juridike për çështjen e Evropës Juglindore në Hamburg “Die Albaner in ex-YU”.,” Kohën Ditore”, “Zëri”, “Rilindja”, “Die Welt”, “Recht”, etj.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 117

PhD. Candidat. Fatmir Qollakaj

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë: siguria, studimet sociale, luftimi i kriminalitetit, terrorizmi etj. Prej vitit 2009 ushtron detyren e Prodekanit për mesim në Fakultetin Juridik në AAB. Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Prizren. Studimet e Filozofisë e Sociologjisë i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studimet për magjistraturë (1989 – 1991) në Universitetin e Zagrebit dhe në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e e shkencave kriminalistike, kriminologjike e të sigurisë dhe ka fituar titullin Magjistër i shkencave në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike (FShKKS) të Universitetit të Sarajevës (2009). Nga viti 2011 vijon studimet e doktoranturës në fushën e penologjisë në Universitetion Evropian të Tiranës (UET). Prej vitit 2013 vijon edhe studimet e doktoraturës në fushën e sigurisë në FShKKS në Universitetin e Sarajevës.

Ka punuar në Institutin e politikave Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mireqenies Sociale si udhëheqës i hulumtimeve për pesë vjet radhazi. Ka përfunduar trajnime të rendësishme në fushën e të drejtave të fëmijës (certifikuar nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme), të drejtën e punës (trajnerëve I certifikuar nga ILO, IPEK dhe MPMS të Republikes së Kosovës), në mbrojtjen e viktimave e shum të tjera. Ka marr pjesë në shumë konferenca shkencore në vend e në rajon me punime e prezantime, përfshirë disa konferenca në Sarajevë në fushen e kriminalistikes, kriminologjisë e të sigurisë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, etj.

Ka botuar kryesisht në fushën e luftimit të kriminalitetit dhe në fushen e sigurisë:

“Frustacions ond Crime in Contemporary Society – Case Study thr Western Balkan”  – European Journal of Social Sciences Education and Research ISSN 2312-8429 ,Vol. 1,  Romania, viti 2015.

“The Absence of formal social control and the pathological – social devijance in modern society” – The  4 –th International Multidisiplinary Conference in Integrating Science in New Global Challenges  , Dubrovnik  Croatia, viti 2015.

“The influence of socio-economic factors in the field of security, the Kosovo case study “ – Europian Academic research  Vol. III, Issue 7/ October 2015  Romania Impact Factor: 3.4546 (UIF) DRJI Value: 5.9 (B+).

“Between the Real Threat and Psychological Warfare, ISIS and Balkans Security” – EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCHICSS VI YEAR 2015 VOLUME IV.

“Mental Health in the penitentiary system in Albania and the best practices in Europe as a reflection of the positive obligations of the state in the framework of Human Rights” – International Conference  December , Fakulteti i Shkencave Socijale , Universiteti Publik i Tiranës , Botuar në boletinin për Konferencën, viti 2014.

“COLLECTION INFORMATION FROM CITIZENS: CRIMINALISTICS ASPECTS” – KRIMINALISTIČKA TEORIJA I PRAKSA CRIMINALISTIC THEORY AND PRACTICE god. 2., br. 3, str. 1 – 152, Zagreb, 2015. polugodišnjak / semiannually Nakladnik / Publisher Međunarodno kriminalističko udruženje  International Criminalistic Association  Croatia, viti 2015.

 

 

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005

MA. Enisa Halili

Përgjegjëse për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

 “Offers”- The integration of Eastern Europe into the European Union – Challenges Discussion magazine, Tetovo,  Macedonia ISSN 1857-825X, VITI III. NR. 12, Korrik 2014.

“Counter Offer – In terms off Law and Economics”- Center for Legal and Political Research on Faculty off Law, University “Goce Delchev” Shtip, Macedonia Social Change in the Global World Republic of  Macedonia,  ISBN 978-608-244-076-7 , 11-13 SEPTEMBER 2014.

“Arbitration”- Institute for Legal Studies and Democratic -ISDL, Gjilan, Kosovo, Law and Political Culture factored in Modern State Building, ISSN1409-8962, ISSN1857-9221, Gjilan,  Septemer 2014.

“Roli i politikave fiskale në Kosovë”- TUB (Tirana Business Uniersity), 1-st Interantional Conference on Buiness, Law  , Administration and Social Sciences-ICBLAS 2014 TBU (Tirana Business Uniersity ), Tiranë,  Shqipëri, 17.01.2015.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005

PhD. Candidat. Artan Fejzullahu

Përgjegjëse për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005

PhD. Candidat. Ganimete Ismajli

Përgjegjëse për aktivitete studentore

“Bashkëpunimi në mes të shërbimeve inteligjente dhe policisë në parandalimin e terrorizmit” – ICLS 2015 Kolegji AAB Prishtinë ISBN:978995149454-0.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005

PhD. Candidat. Mensut Ademi

Përgjegjës për shkencë

INSTITUTI AAB
APLIKO