Programet multidisiplinare

Kosova në vitin 2015 po e kalon ngadalë fazën e tranzicionit dhe po hyn në një periudhë me stabile të zhvillimit ekonomik e shoqëror. Kjo periudhë karakterizohet me kërkesa të reja përkitazi me ofertën e kualifikimeve që duhet dhe mund të ofrojnë institucionet e arsimit të lartë. AAB është e përkushtuar në ofrimin e programeve më atraktive që janë në pajtim me trended dhe kërkesat e tregut dhe nevojat personale të studentëve potencialë. Kështu është reale të pritet që në fazën e ardhshme do të ketë një rënie graduale të kërkesës për studime në fushën e ekonomisë dhe juridikut të cilat edhe kaë qenë kritike për të lehtësuar kalimin nga ekonomitë dhe administratat e centralizuara në ekonominë e tregut dhe np një administratë të një shoqërie demokratike. Rrjedhimisht pritet të ketë interesim të shtuar për profile më komplekse dhe multidisciplinare që përkojnë më shumë me rrjedhat dhe kërkesat e tregut.

Në këtë drejtim, AAB në vitin 2014 filloi zbatimin e një programi të menazxhimit sectorial në fushat e arsimit, shëndetësisë, kulturës, dhe sporteve. Ky program u tregua shumë I suksesshëm. Në vazhdim AAB do të me programme të reja multidisciplinare në fushën e turizmit, mjedisit, bujqësisë, përkujdesjes shëndetësore, e të tjera. Kjo do të bëhet duke u bazuar në rrjedhat dhe kërkesat e tregut që do të vlerësohen me studime të ve]anta. Njëkohëssht, AAB ka filluar edhe programin për shkëmbimin e zhvillimin e personelit që do të jetë në përputhje me orientimet e reja programore.

APLIKO ONLINE