Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 140
Mob
+377 45 100 809

Dr. sc. Merita Shala

Dekane & Përgjegjëse për shkencë

Gradat shkencore Mr.sc. (2004) dhe Dr.sc. (2007) i ka fituar në Universitetin e Prishtinës, me tematikë të fokusuar në vlerësimin e zhvillimit motor të fëmijëve në moshën parashkollore dhe ndikimin e edukimit parashkollor në këtë zhvillim.
Studimet në doktoratën e dytë, i ka kryer në Universitetin Europian të Tiranës, me tematikë vlerësimin e problemeve emocionale dhe të sjelljes tek fëmijët parashkollorë që ndjekin një program të edukimit.
Është e angazhuar si konsulente profesionale dhe shkencore në shumë projekte në fushën e arsimit, nga organizma qeveritare si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Instituti Pedagogjik i Kosovës etj, dhe organizata vendore e ndërkombëtare si UNICEF, CRS, BEP /USAID, EU Project-SWAp, SIPU International AB, KEC etj. Është e certifikuar si trajnere e disa programeve edukative në fëmijërinë e hershme dhe e disa programeve pedagogjike. Ka një përvojë pune 20 vjeçare mësimdhënie në universitet. Është anëtare e disa organizmave profesionalë në vend.
Në Kolegjin AAB ligjëron që nga viti 2014 si profesoreshë në programet baçelor dhe master dhe prodekane në fakultetin e Psikologjisë. Ka marrë pjesë në mbi 15 konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe njëkohësisht është anëtare e këshillit shkencor për publikime akademike në disa revista dhe konferenca ndërkombëtare. Ka mbi 16 punime të botuara në revistat vendore dhe ndërkombëtare. Ka dy libra të botuar. Flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe italiane.

 

Publikimet:

Post-Traumatic Stress Disorder in Kosovo Veterans
Gender differences in externalizing problems among preschool children attending a preschool institution-parent’s report.
Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005

PhD. Candidat. Mimoza Kamberi

Përgjegjëse për sigurim të cilësisë dhe mentorim të studentëve

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 140

PhD. Candidat. Shpend Voca

Përgjegjës për punë praktike dhe aktivitete studentore

INSTITUTI AAB
APLIKO