Përkujdesje dhe Mirëqenie e Fëmijëve

Qëllimi dhe profili i programit

Programi studimor i Përkujdesjes dhe Mirëqenies së Fëmijëve në Fakultetin e Shkencave Sociale Aplikative është nevojë e domosdoshme në shoqërinë kosovare dhe më gjerë. Ky program studimor ka për qëllim që të përgatisë studentët në aspektin profesional për kujdestarë – edukatorë për fëmijët prej moshës 0-6 vjeç (fëmijët në çerdhe, kopshte dhe në vendqëndrime individuale e kolektive, fëmijët e moshës 6 vjeçare në nivelin parashkollor).
Ky program studimor nga i cili do të dalin kuadro të afta profesionale do të ndihmojë në njohjen e funksionimit të sistemit social në Kosovë, si dhe avancimin e tij në shoqërinë tonë. Shumë familje, për shkak të obligimeve të punës, përkujdesjen ndaj fëmijëve e delegojnë shpeshherë te kujdestarët e fëmijëve apo në çerdhe, në kohë të plotë ose orar të kufizuar. Ky kujdes, shpeshherë është i shoqëruar me mungesë të përvojës dhe përgatitjes profesionale të atyre që merren me fëmijët në shtëpi si kujdestarë, në çerdhe apo vende pune ku ka punkte të përkujdesjes për fëmijët e të punësuarve. Nuk kërkohet asnjë licencim apo sfond kontrolli për kujdesin në shtëpi, apo në këto punkte kolektive nga ata që merren me fëmijët. Kujdesi ndaj fëmijës është siguruar nga aftësia personale e dhënësit të kujdesit, duke e bërë atmosferën të ngjashme si në shtëpinë e vet apo ambientin prej nga vjen kujdestari. Jo rrallëherë kujdestarët- edukatorët janë pa përgatitje arsimore, madje edhe pa arsimim fillor.

Arritshmëria

Pas studimeve, studentët do t’i zhvillojnë aftësitë profesionale si dhe përgjegjësitë në punë si në vijim:
– Të njohin teoritë e zhvillimit psiko – social të fëmijëve.
– Të njohin rregullativën ligjore për përkujdesjen dhe mirëqenien e fëmijëve.
– Të njohin teoritë dhe praktikat e zhvillimit fizik të fëmijëve.
– Të aplikojnë njohurit mbi ndikimet kulturore dhe mjedisore në edukimin e fëmijëve.
– Të zbatojnë teoritë e mësimdhënies dhe nxënies në institucione të veçanta të edukimit.
– Të aplikojnë praktika edukative gjatë ndihmës së edukatores në komunikimet me prinderit.
– T’i thellojnë njohuritë mbi ndryshimet psiko-sociale të fëmijëve.
– Të zhvillojnë këndet private të përkujdesjes për fëmijë.
– Të aplikojnë në mënyrë të pavarur punën kërkimore shkencore në fushën e Përkujdesjes dhe mirëqenies së fëmijëve.
– Të zbatojnë njohurit dhe praktikat pozitive në menaxhimin e institucioneve parashkollore.

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja

Studimet organizohen te rregullta dhe pa shkeputje nga puna, ku kërkohet prezenca e studentëve në ligjërata dhe ushtrime. Oraret janë fleksibile – varësisht nga kërkesat dhe mundësitë e studentëve për të vijuar ligjëratat.

Lista e lëndëve

Viti I

Gjuhë shqipe I, II O- 12 ECTS

Kursi do të ofrojë shkathtësi për procesin e shkrimit, duke përfshirë segmentet e tij, parashkrimin, shkrimin dhe vlerësimin. Për këtë synim do të ofrohet dije teorike dhe praktike gjuhësore, duke filluar nga fjalëformimi, përdorimi i pjesëve të ligjëratës, ndërtimi i strukturave të qëndrueshme gjuhësore, si dhe praktikimi i një kulture të lartë të komunikimit.

Letërsi për fëmijë Z- 4 ECTS

Kursi Letërsi për fëmijë synon të shpjegojë kontekstualitetin e zhvillimit të letërsisë për fëmijë, nga format e metodat letrare te vetëdija letrare e te kritika, si ligjërim për të. Më tej, kursi synon të përshkruajë veçantitë themelore të letërsisë shqipe për fëmijë, duke i pajisur studentët me njohuritë e nevojshme për të.

Të folurit bukur O-6 ECTS

Kjo lëndë synon t’i orientojë edukatoret e ardhshme se si të punojnë për të aftësuar veten teknikisht e artistikisht, në mënyrë që të përballojnë kërkesat e mësimdhënies me orar të zgjatur dhe në lëndë të ndryshme. Përsosja teknike është detyrë kryesore përgatitore e edukatoreve të ardhshme për të plotësuar kërkesat e të folurit në auditor. Zbatimi me rreptësi e i vazhdueshëm i përsosjes teknike dhe artistike i bën edukatoret e ardhshme që të kenë një të folur të pastër, të kumbueshme, të zhdërvjellët dhe me efekte pozitive emocionale.

Edukim special O- 7 ECTS

Lënda ofron njohuri bazike në fushën e edukimit special, personat me nevoja të veçanta, dëmtimet e natyrave të ndryshme dhe mundësinë e integrimit të personave në procesin e edukimit. Gjithashtu, trajtohen tema që promovojnë filozofinë e arsimit inkluziv. Përmes kësaj lënde studentët do të kenë mundësi të njihen me dëmtimet e llojeve të ndryshme: dëmtimet në të parë, në të dëgjuar, vështirësitë në komunikim, prapambetjen mendore etj. Lënda ofron edhe analizë të hollësishme të strategjive të mësimdhënies për punë me nxënës me nevoja të veçanta, forma e aktivitete të ndryshme të cilat promovojnë vlerat e arsimit gjithëpërfshirës.

Arti figurativ Z – 4 ECTS

Lënda e Artit Figurativ përmban njohuritë kryesore nga kjo fushë: elemente të artit figurativ, parimet e artit figurativ dhe demonstrimi e aplikimi i tyre në praktikë, llojet e artit figurativ, vizatimi, piktura, skulptura, grafika, teknikat dhe llojet e tyre, artet aplikative, dizajni, dizajnin grafik, arkitektura (enterieri dhe exterieri), historia e artit që nga antikiteti deri më sot. Gjithashtu në lëndë përfshihen dhe përmbajtjet rreth galerive e muzeve.

Pedagogji sociale O – 14 ECTS

Pedagogjia sociale si disiplinë shkencore; kushtëzimet shoqërore të saj; metodologjia e kërkimit pedagogjik dhe metodat e kërkimit shkencor pedagogjik; faktorët e zhvillimit dhe edukimit të personalitetit; qëllimi i edukatës, struktura e personalitetit dhe komponentët e edukatës; edukata fizike;, edukata e punës; edukata morale; edukata mendore; edukata estetike; sistemi i arsimit dhe edukimit; reformat e sistemit të arsimit; struktura e sistemit të arsimit dhe institucionet arsimore.

Psikologji O – 7 ECTS

Psikologjia është një kurs që mbulon fushat e ndryshme të psikologjisë përfshirë trajtimin e degëve të psikologjisë, historia e zhvillimit të psikologjisë, perceptimi dhe ndjesia, të mësuarit, kujtesa dhe

Gjuhë angleze O- 6 ECTS

Kursi është i dizajnuar që të përfshijë të gjitha format e komunikimit si: shkrimin, leximin, të dëgjuarit, të kuptuarit dhe të folurit. Qëllimi i realizimit të këtij kursi është thellimi i njohurive paraprake që studentët kanë fituar nga kjo lëndë. Këta studentët janë në semestrin e dyte të studimeve të nivelit Bachelor, prandaj zhvillimi i këtij kursi është i shume i rëndësishëm për përgatitjen sa më të mirë të tyre për tregun e punës.

Recitim dhe Lexim Artistik Z- 4 ECTS

Këto lëndë synojnë t’i orientojnë edukatoret e ardhshme se si të punojnë për të aftësuar veten teknikisht e artistikisht, në mënyrë që të përballojnë kërkesat e mësimdhënies me orar të zgjatur dhe në lëndë të ndryshme. Përsosja teknike është detyrë kryesore përgatitore e edukatoreve të ardhshme për të plotësuar kërkesat e të folurit në auditor. Zbatimi me rreptësi e i vazhdueshëm i përsosjes teknike dhe artistike i bën edukatoret e ardhshme që të kenë një të folur të pastër, të kumbueshme, të zhdërvjellët dhe me efekte pozitive emocionale.

Shkrim akademik Z – 4 ECTS

Lënda Shkrim Akademik e ka për qëllim përgatitjen dhe aftësimin e studentëve në procesin e të shkruarit dhe të hulumtuarit akademik si dhe mësimin e rregullave dhe metodave për shkrimin e një hulumtimi akademik. Me anën përmbajtjesore nënkuptojmë zgjedhjen e temës së punimit, pozitën dhe qëndrimin e shkencës dhe hulumtimeve të tjera të përafërta me temën e zgjedhur si dhe mangësitë në hulumtimet e deritashme të një sfere të caktuar studimore. Me anën teknike nënkuptojmë formën dhe gjatësinë e një punimi akademik, përmbajtja e punimit, të shkruarit e citateve, burimet e citimit, fusnotat, bibliografia duke përfshirë këtu edhe punimet akademike, artikujt në gazeta, revista, libra ose përmbledhje veprash.

Viti II

Sociologji me antropologji dhe mirëqenie sociale O- 6 ECTS

Kursi ofron të kuptuarit dhe interpretuarit e kategorisë së shoqërisë dhe të fenomenologjisë së saj. Shtron rrafshet e të kuptuarit të botës së shoqërisë, përmes shpjegimit të fenomeneve sociale, antropologjike, politike, ekonomike në strukturën sociale, në forcat sociale dhe në raportet shoqërore. Kjo substancë studimore pretendon shpjegimin e temave të socializimit: socialitetit, socioabilitetit dhe sociogjenitetit; të kulturës,të ndërtimeve sociale të dijes, jo barazive, raporteve etnike, raporteve socio-etike, të fenomeneve të pronës dhe pasurisë dhe trajtesa të sociologjisë politike.

Politika e përkujdesjes dhe mirëqenies sociale O- 7 ECTS

Politikat e përkujdesjes dhe mirëqenies sociale u dedikohet studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale, përkatësisht drejtimit- Përkujdesja dhe Mirëqenia e Fëmijëve, për t’i njohur me nocionet themelore, konceptet ekzistuese në Kosovë dhe në vendet e zhvilluara në hapësirën edukative – arsimore të politikave të Përkujdesjes dhe mirëqenies sociale. Kursi do t’iu mundësojë studentëve njohuri të sistemeve themelore të politikave të përkujdesjes dhe mirëqenies sociale në botë.

Psikologjia sociale O – 6 ECTS

Psikologjia sociale u dedikohet studentëve të Fakultetit të Shkencave Sociale, përkatësisht drejtimit- Përkujdesja dhe Mirëqenia e fëmijëve. Qëllimi i lëndës është njoftimi me nocionet dhe konceptet themelore. Studentët gjithashtu do të kenë mundësi të shohin lidhjen e psikologjisë sociale me shkencat e tjera si dhe aplikimin e psikologjisë sociale në punën e tyre të ardhshme. Përmes ligjëratave dhe prezantimeve, studentët do të kenë mundësi të mësojnë metodologjinë, përkatësisht eksperimentet e njohura të cilat do t’u prezantohen studentëve përmes sekuencave të shkurtra të filmave dokumentarë dhe teknikës së luajtjes së roleve (role-play).

Matematika elementare O- 7 ECTS

Ky modul do të ndihmojë në ngritjen e shkathtësive të studentëve për njohjen e koncepteve të matematikes elementare. Njohuri dhe shkathtësi të mjaftueshme në përdorimin e formulave për zgjedhjen e problemeve matematikore.

Edukate pune Z – 4 ECTS

Qëllimet e kursit (modulit): t`u ofrohet studentëve përmbajtje nga lëmi i edukimit punues, si komponentë me rëndësi për formimin e personalitetit me tiparet e tij. Të mësojmë gjithashtu përmbajtjet me karakter pune që e ka vlerën edukative dhe se puna është ajo që ndërton dhe formon cilësi të vullnetit dhe të karakterit. Përmes këtij kursi synojmë gjithashtu që studentët t`i kuptojnë përcaktimet thelbësore të njeriut, të cilave përcaktime iu dedikohen edhe fushat e edukimit.

Edukim parashkollor O- 7 ECTS

Ky kurs ka për qëllim të paraqesë rëndësinë e lëndës së Edukimit Parashkollor si disiplinë shkencore, Statusi i fëmijës te ne dhe në botë. Edukimi në procesin e zhvillimit në moshën parashkollore si dhe zhvillimi i ideve për edukimin e fëmijëve parashkollorë. Përcaktimet konceptuale të edukatës dhe të koncepteve të tjera të ndërlidhura me edukatën si dhe faktorët e zhvillimit të fëmijës parashkollor, familja si faktor  i edukimit, metodologjia e hulumtimit, zhvillimi psiko-motorik prej moshës 3-6, zhvillimi dhe edukimi emocional, social, moral prej 1- 6-7 vjet, qëllimi-qëllimet-detyrat e edukimit parashkollor etj.

Zhvillim i hershem i fëmijës O – 7 ECTS

Ky kurs shqyrton rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve dhe dallimet individuale në zhvillimin e trurit, temperamentit dhe aspektit biologjik. Sekuenca zhvillimore fizike, sociale, emocionale, intelektuale, dhe gjuhësore me fokus të veçantë në vitet e para do të theksohen. Teoritë kryesore të zhvillimit do të shqyrtohen.

Teori e mësimit me punë praktike O – 6 ECTS

Kjo lëndë është e ndarë në dy pjesë: pjesa e parë – të nxënit dhe pjesa e dytë – mësimdhënia. Lënda ofrohet për të promovuar filozofinë dhe strategjinë bashkëkohore të nxënit dhe mësimdhënies. Përmes kësaj lënde ofrohen njohuri e shkathtësi themelore përkitazi me të nxënit, teoritë e të nxënit, stilet e të nxënit, konceptet rreth mësimdhënies, strategjive ndërvepruese të mësimdhënies, format e punës mësimore, planifikimi i punës mësimore, vlerësimi etj. Studentët do të kenë mundësinë të analizojnë teoritë e të nxënit dhe të mësimdhënies dhe të zbatojnë strategji ndërvepruese të mësimdhënies të cilat promovojnë të menduarit kritik dhe kreativ. Gjithashtu, studentët do të analizojnë plane të punës mësimore mbi bazën bashkëkohore të mësimdhënies dhe analizës së bërë në praktikën pedagogjike në institucione arsimore

Muzika O – 6 ECTS

Ky kurs ofron njohuri për termet profesionale muzikore si: arti muzika, dëgjimi, ritmi, metri, tempi, dinamika, melodia, ambitusi, karakteri, intonacioni, tonaliteti, tingulli, zëri, muzikaliteti, akordet. Nga fusha e shkrim leximit notal do të japë informacione për emërtimin dhe shkrimin në pentagram të notave të oktavës së I, II dhe të oktavës së vogël, ndërsa do të praktikohet leximi melo-ritmik i notave të oktavës I me vlerat :e plotë, gjysmë, katërshe, tetëshe, gjashtëmbëdhjeta. Do të praktikohet ndërtimi i instrumenteve dhe përdorimi i tyre në praktikimin e ushtrimeve ritmike me vlerat dominante në këngët dhe numëroret për fëmijë. Një kapitull do t’i kushtohet zhanreve, formave dhe gjinive të krijimeve muzikore që duhet të aplikohen në edukimin muzikor në punë me fëmijët e moshës 0-6 vjeç si: kënga, ninulla, numëroret, vallet, lojërat muzikore.

Sporti dhe shëndeti Z – 4 ECTS

Programi mësimor i lëndës Sporti dhe Shëndeti synon pasurimin e studentëve me njohurit teorike dhe praktike të studentëve rreth rëndësisë së aktivitetit fizik dhe sportiv në rritjen dhe zhvillimin normal të individit, aftësimin e kuadrit profesional, në mënyrë që të jenë në gjendje të ushtrojnë profesionin e vet si promotorë aktivë të mënyrës së shëndetshme të të jetuarit, me fokus të veçantë në zhvillimin e shprehive pozitive të kategorive dhe moshave të reja.

Lojëra matematikore Z – 4 ECTS

Do të trajtohen lojëra të fëmijëve që kanë karakter intelektual duke pasur parasysh motivet e arsimit matematik. Ne kemi zgjedhur lojërat matematike që zhvillohen me anë të blloqeve logjike, ngase me zbatimin e tyre me sukses, te fëmijët e moshës parashkollore arrihet zhvillimi i të menduarit logjik, ku karakteristika të çdo loje janë : hareja (gëzimi), kënaqësia, përjetimi etj., mbajtja e shkurtër.

Viti III

Sociologji e edukimit O- 6 ECTS

Njoftimi me përmbajtje që lidhen me zanafillën e arsimimit/edukimit që nga antika greke dhe romake e gjerë në ditën e sotme. Antika greke veçohet me qasje shkencore të këtij lëmi, ku veçohen emra të njohur të shkencës filozofike-politike (Sokrati, Aristoteli, Platoni, Stoikët dhe Epikurianët etj). Pasojnë përmbajtjet nga mesjeta, koha e re dhe koha moderne.

Metodologji e edukimit O – 7 ECTS

Lënda e Metodologjisë së edukimit, faktorët e përgjithshëm dhe specifikat, parimet e përgjithshme të edukimit, metodat: mësimdhënies, bindjes, shprehive etj, mjetet e edukimit, qëllimet-detyrat e edukimit, strategjitë e edukimit: ekzistencës, socializimit, individuacionit, ç’është njeriu, ç’është shoqëria, ç’është procesi i edukimit, udhëheqja e bisedës dhe ecuria, vlerësimi i arritjeve edukative etj.

Edukatë fizike me metodologji O – 6 ECTS

Prezantim dhe diskutim i syllabusit, Metodika: historiku, definicioni dhe lënda e studimit të saj, karakteristikat biologjike- funksionale të fëmijëve 1-6 vjeç. Karakteristikat lëvizore të fëmijëve 1-6 vjeç, ora e edukimit fizik- struktura dhe karakteristikat e saj etj.

Menaxhimi i cilësisë në shkollë O – 7 ECTS

Studentët, të krijojnë një mendësi të re për rolin dhe rëndësinë që ka cilësia në arsim, të shpjegojnë e vlerësojnë nevojat për ndryshimet në shkolla dhe të shfaqin, përkatësisht demonstrojnë shkathtësi e aftësi për menaxhim dhe administrim cilësor të shkollave në përgjithësi, e në veçanti në institucione parashkollore.

Kujdesi shëndetësor me higjiene Z – 4 ECTS

Ky kurs ka për qëllim të ofrojë njohuri dhe shkathtësi për të mësuar si të jetojmë shëndetshëm, si të marrim përgjegjësinë për shëndetin dhe mirëqenien personale dhe të tjerëve si ne rrethin familjar ashtu edhe mjedisin punues. Shprehitë higjienike ndaj vetes dhe mjedisit fitohen gjatë edukimit dhe zhvillimit psiko-social.

Shkolla dhe familja Z – 4 ECTS

Qëllimi i modulit është të përgatisë edukatorët që të angazhojnë prindërit dhe anëtarët e familjes në arritjen e suksesit të fëmijëve në shkollë. Studentët do të mësojnë në lidhje me qasjet kryesore teorike për përfshirjen e familjes (p.sh., të zhvillimit, social-kulturore, psikologjike dhe politike). Ata do të kuptojnë një sërë mënyrash se si familjet dhe shkollat ​​mund të punojnë së bashku, si dhe dilemat e praktikës. Moduli do t’u japë studentëve mundësi për të zgjidhur probleme dhe të reflektojnë mbi çështjet në lidhje me partneritetin familja – shkolla dhe për të vlerësuar përfitimet e përfshirjes së familjes për studentët, familjet dhe shkollat​​.

Udhëheqja dhe menaxhimi i institucioneve edukative Z – 4 ECTS

Kursi Udhëheqja dhe menaxhimi i institucioneve edukative është një ndërthurje e teorisë, proceseve kërkimore dhe e praktikës së planifikuar në arsim. Qëllimi kryesor i këtij kursi është përgatitja profesionale e studentëve dhe aftësimi i tyre për udhëheqje dhe menaxhim të institucioneve edukative. Kursi në fjalë zhvillon aftësitë e studentëve për të hulumtuar dhe reflektuar, në të ardhmen, me profesionalizëm në pozitat zyrtare.

Metodike e mësimdhënies O – 6 ECTS

Ofron studentëve mundësi për të mësuar dhe praktikuar aftësitë dhe kompetencat e mësimdhënies efektive në nivelin e fëmijërisë së hershme. Ky kurs do të shqyrtojë metoda të ndryshme mësimore që përdoren për të mësuar fëmijët e vegjël në të gjitha fushat e përmbajtjes dhe do të pajisë studentët me përvojë nga mjediset e punës që bëhet në fëmijërinë e hershme.

Të drejtat e fëmijës dhe etika profesionale O – 5 ECTS

Qëllimi i studimit të lëndës është që studentët, në radhë të parë, t’i njohin dhe të aftësohen në sferën e të drejtave të fëmijëve duke përfshirë edhe metodat e mësimdhënies nga kjo sferë. Krahas kësaj, qëllimi i studimit të lëndës është që studentët të aftësohen edhe rreth çështjeve të cilat kanë të bëjnë me etikën profesionale të mësimdhënësit sipas standardeve bashkëkohore.

Mësim praktik O – 9 ECTS

Mësimi praktik zhvillohet në parimin dual: në fakultet, si ushtrime praktike, dhe në entin parashkollor si praktik profesionale. Për këtë qëllim organizohen ushtrime për observim dhe informim (në kuadër të pedagogjisë sociale dhe metodikës së edukimit), kurse si praktik profesionale, për ushtrime të pavarura, si praktik profesionale, njëmujore, në entin parashkollor nën udhëheqjen e mentores, sipas programit të veçantë.

Metodat e hulumtimit në arsim O – 6 ECTS

Ky kurs ka për qëllim që studentët e edukimit t’i aftësojë që të bëjnë hulumtime shkencore përmes metodologjive, metodave dhe teknikave standarde dhe të pranuara nga shkencat sociale dhe humane. Kursi ka për synim që t’i aftësojë studentët që të bëjnë hulumtime të pavarura mbi çështjet sociale që atyre u interesojnë, duke i njohur dhe përvetësuara këto metoda hulumtimi. Përvetësimi i metodave të hulumtimit bën që studentët të jenë të aftë të shkruajnë një ese hulumtuese, punim shkencor/kërkimor, punim diplome, por ç’është më e rëndësishmja i aftëson ata që të jenë hulumtues/studiues edhe në fazat e tjera pas përfundimit të studimeve Bachelor (si student në Master apo si Edukator).

Lodrat dhe lojërat Z – 4 ECTS

Qëllimi i lëndës është të aftësojë studentët që të punojnë me fëmijët dhe në veçanti me ata parashkollorë. T’ua mësojë fëmijëve lojërat dhe t’i integrojë në to. E dyta të dijë t’ua prezantojë lodrat adekuate për moshën situatën dhe gjendjen e veçantë të tyre kur është e nevojshme. Studenti duhet të dijë shkurtimisht historikun e Lojërave dhe lodrave.

Viti IV

Bazat e Shkencave Natyrore me Metodologji – 7 ECTS

Bazat e shkencave natyrore me metodologji është kurs që dedikohet studentëve që përgatiten për edukator për t`i njohur me jetën e gjallë në përgjithësi, karakteristikat, organizimin dhe funksionimin e saj në të vetmin planet ku ajo dihet se ekziston deri sot. Kursi do të trajtoj njohuritë shkencore nga aspektet citologjike, histologjike, organike, fiziologjike, ekologjike, gjenetike dhe evolutive të qenieve të gjalla të përcjella edhe me komponentë metodologjike dhe didaktike.

Teknologjia Informative (tik)- 7 ECTS

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: Të njihet me historikun e shkurtër të gjeneratës së kompjuterëve, njohja më njësitë themelore të kompjuterit, sistemin operativ Windoës, programin aplikativ Word, programin aplikativ Power Point dhe puna në Internet. Aftësim për të shfrytëzuar programet aplikative në aktivitete më fëmijë. Lojërat arsimore me kompjuter.

Punë dore me Modelim (o) – 6 ECTS

Në këtë kurs do të shfrytëzohen njohuri themelore, si : Logjika artistike, imagjinata, zhvillimi i inteligjencës, shprehja figurative përmes vizatimit, pikturimit, modelimit, komunikimi përmes figurave, simbolet e vijave dhe ngjyrave Përmes Punë dore, realizojmë pjesën krijuese të aktiviteteve, të cilat i eksperimentojmë me materiale të ndryshme artistike dhe elemente figurative
– zbulojmë
– kërkojmë dhe
– verifikojmë.
Në mënyrë krijuese përpunohet përvoja individuale dhe kuptimi përmes kreativitetit dhe formave modeluese;

Edukimi Qytetar – 6 ECTS

Kursi është konceptuar për të përfshi sa më shumë tematika nga jeta shoqërore bazuar edhe në njësit që kanë mësuar në shkolla fillore.
a) Njohuritë: Studentët duhet të fitojnë njohuri solide mbi rrjedhat reale shoqërore dhe domosdoshmërinë e sjelljes bazuar në to; nxitjen e tyre për vetedukim; njohjen me progresin dhe të metat në rrjedhat shoqërore; njohjen se sjellja e qytetëruar është një bazament për progres kombëtar e shtetëror.
b) Shkathtësitë: Nëpërmjet të njësive të përgjithshme të krijohen shkathtësi motorike për përshtatje çdo situate konkrete; të mësohen të zbatojnë rregullat e jetës në familje, sjelljes në rrugë; sjellje të duhur në shkollë dhe institucione tjera; respektimin e realitetit politik dhe ekonomik të Kosovës; shmangëjen nga dukuritë negative dhe krijimin e kulturës.

Shkathtësitë e Komunikimit me Fëmijët – 4 ECTS

Përmes përmbajtjes teorike dhe praktike, lënda synon që të nxisë dhe zhvillojë të menduarit kritik dhe reflektimin mbi rolin dhe rëndësinë e komunikimit me fëmijë të moshës parashkollore; Të zhvillojë shkathtësitë e studentëve për të komunikuar dhe ndërvepruar me fëmijë; Të zhvilloj shkathtësitë e studentëve për të nxitur bashkëpunimin dhe për zgjidhje të konflikteve; të pajisen me shkathtësi që modelojnë mundësinë për zgjidhje të konfliktketev;

Puna me Fëmijë të Talentuar – 4 ECTS

Qëllimi themelor i kursit është njoftimi i studentëve me qasjen shoqërore dhe pedagogjike ndaj tё talentuarve. Ndërkohë do tё kuptohen për problemet rreth përcaktimit tё kritereve për identifikimin e fëmijëve tё talentuar. Analiza e hulumtimeve bashkëkohore për tё talentuarit jep tё kuptoj edhe pёr mundësit e pёrshtatshmёrisё sё programeve mësimore dhe aktiviteteve tjera arsimore, llojeve tё ndryshme tё fёmijёve tё talentuar.

Strategjia e Edukimit me Moshat e Reja- 5 ECTS

Të informohen lidhur me strategjitë alternative të edukimit parashkollor dhe studimi I përparësive të tyre, në kontekst të mjedisit jetësorë të fëmijës,. Të reflektojnë për përparësitë e strategjive të ndryshme edukative duke i ndërlidhur me Teoritë bashkëkohore e të nxënit parashkollor, Të reformohen në zbatimin filozofisë së edukimit të hapur ndaj alternativave strategjike të edukimit të qëndrueshëm parashkollor,gjithnjë në kontekst të mjedisit jetësor dhe kulturave të ndryshme.

Bazat e Shkencave Shoqërore me Metodologji- 5 ECTS

Në këtë kurs studentët nga ligjëratat teorike dhe bashkëbisedimi do të arrijnë njohuri themelore për shoqërinë njerëzore, strukturën e saj, zanafillën dhe zhvillimin e saj historik, proceset shoqërore, raportet shoqërore si dhe kundërthëniet shoqërore .

Dramatizimi dhe shfaqjet me kukulla- 5 ECTS

Me zhvillimin e kësaj lënde mësimore studentët do të aftësohen për zhvillimin e aftësive tek fëmijët dhe plotësimin e kërkesave të tyre për ta lozur rolin e artistit – kukullë të moshave 0-3 vjeç pa kufizim gjinie dhe të njoftohen me personazhet, skenografinë, stilistikën, dritën, hijen dhe zërin. E vërteta mbi mediat tek fëmijët është një përmbajtje e paprekshme. Përmbajtja , ngjarja apo veprimi konkret duhet të konstatohen dhe pasqyrohen në parim pa paragjykime dhe emocione. Por, pikërisht këtu qëndron dhe rreziku i manipulimit. Mediat konstruktojnë ngjarjet, të cilat nuk kanë ndodhur në të vërtetë vetëm e vetëm për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik e në veçanti të vegjlit duke u nisur nga kinokukullat, filmat vizatimor të cilat shpesh shërbejnë si imazh manipulues apo gjykues për publikun.

Praktika Pedagogjike- 7 ECTS

Kursi fokusohet në njohjen dhe të kuptuarit e praktikave edukative. Do të shqyrtohen qasjet teorike të edukimit, me theks të veçantë në njohjen e trendëve bashkëkohore te edukimit. Në praktikën pedagogjike studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e vëzhgimit, do të njihen me elementet bazë të programit me fëmijën në qendër, planifikimin e punës edukative, do të kuptojnë elementet e komunikimit të efektshëm ndërpersonal, si dhe krijimin e një klime të shëndoshë socio-emocionale në mjediset e IP.

Punimi i Diplomës – 8 ECTS

.
INSTITUTI AAB
APLIKO