Shkëmbimi për Stafin Akademik dhe Jo-Akademik

Përmes marrëveshjeve të universitetit, Kolegji AAB pranon stafin akademik nga institucionet partnere, duke u mundësuar atyre që të kalojnë periudha të shkurtra (1-2 javë) në kolegjin tonë për qëllime të mësimdhënies dhe kërkimit. Ne gjithashtu pranojmë studentë të doktoratës për periudha të shkurtra kohore, p.sh. për 1 javë të qëndrimit të tyre.

Mobiliteti i stafit akademik dhe jo-akademik përmes marrëveshjeve universitare në Kolegjin AAB përpunohet nga Zyra për Marrëdhënie dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Rektorati.

Nëse një përfaqësues i stafit akademik dëshiron të kalojë një periudhë të shkurtër në Kolegjin AAB për qëllime kërkimi, studimi ose mësimdhënie në bazë të një marrëveshjeje universitare, ai/ajo së pari duhet të diskutojë detajet e sakta të qëndrimit me Zyrën për Marrëdhënie dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar.
Pala e interesuar duhet të dërgojë një email zyrtar me detaje që përfshijnë: një letër interesi, CV, planifikim të detajuar të mësimdhënies ose studimi, miratim nga universiteti i tyre dhe periudha e kohore e planifikuar për vizitë. Ne fillojmë me semestrin dimëror nga tetori deri në shkurt (përfshirë provimet) dhe semestrin veror nga fundi i shkurtit e deri në fund të qershorit (provimet përfundojnë në korrik).

Stafi akademik që shkon (dalës), duhet të aplikojë sipas rregullave dhe rregulloreve të nxjerra nga universiteti pritës dhe duhet të ketë miratimin e Rektoratit të universitetit të vendit.