Ekonomik - Banka, Financa dhe Kontabilitet

Ekonomik - Banka, Financa dhe Kontabilitet

Ky program u ofron studentëve standardet më të larta ndërkombëtare në edukim në fushën e bankave dhe financave. Programi ynë do t’i ndihmojë studentët të ndërtojnë personalitetin e tyre me aftësi të fuqishme etike, analitike dhe shkathtësi në zgjidhjen e problemeve nëpërmjet mendimit kritik. Studentët do të jenë në gjendje t’i shohin sfidat e menaxhimit të bankave dhe financave nga perspektivat e ndryshme dhe të kenë njohuri të mjaftueshme mbi relacionin e bankave dhe sektorit financiar me disiplinat e tjera. Ky program do të ndërtojë një sistem të fuqishëm që do t’u mundësonte studentëve njohjen e potencialit të tyre si menaxherë të përgjegjshëm, që të mendojnë qartë, të gjykojnë mençur, të komunikojnë me efikasitet dhe të veprojnë me integritet gjatë gjithë kohës. 

Pas diplomimit universitar, BSc (Bachelor of Science) në Banka Financa dhe Kontabilitet studenti do të jetë në gjendje të:

•    Aplikojë (zbatojë) aktivitetet esenciale financiare dhe bankare
•    Aplikojë operacionet(veprimtaritë)  profesionale të kërkuara në industrinë moderne të bankave, kompanitë e sigurimeve, fondeve investive, financat publike dhe në qeverinë qendrore e lokale
•    të zbatojë standardet ndërkombëtare të kontabilitetit, të përgatisë dhe të interpretojë pasqyrat financiare 
•    të njohë dhe ta kuptojë arkitekturën financiare globale, funksionimin e sistemeve te financave në korporata 
•    Të aplikojë teknologjinë moderne të e-Banking
•    Të punojë në mënyrë efektive si individ, në ekip dhe ambiente multudisiplinare si dhe të jetë i gatshëm për mësim tërëjetësor
•    Komunikojë në mënyrë efektive dhe te reflektoje në mënyrë kritike ne fushën e disiplinës dhe gjerë.


Kushtet për pranimin e studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes
Kandidatët e interesuar për të studiuar në Programet e fushës ekonomike në të gjitha drejtimet duhet ta kenë të përfunduar  shkollën e  mesme dhe ta kenë kryer me sukses testin kombëtar të maturës sipas kritereve të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Po ashtu kandidatët duhet t’i nënshtrohen provimit pranues për të përmbushur kriteret minimale të pranueshmërisë në studime dhe n[ raste kur interesimi tejkalon numrin e vendeve n[ dispozicion.  Testi pranues përfshin testimin e njohurive të përgjithshme të gjuhës amtare, gjuhës së huaj, historisë dhe njohurive të përgjithshme nga fusha ekponomike. 

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)

Studimet zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve është 180. Gjashtë semestra përbëhen nga 4 lëndë të obligueshme dhe një lëndë zgjedhore. Për secilën lëndë zgjedhore studentët mund të zgjedhin nga s paku dy lëndë të tilla varësiht nga interesimi i tyre akademik. Kreditë korrespondojnë me 25-30 orë ligjërata, ushtrime dhe ativitete individuale dhe grupore të mësimit. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 1500 orë në vit.

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja 
Studimet organizohen të rregullta, ku do të kërkohet prezenca e studentëve në ligjërata dhe ushtrime. Oraret janë fleksibile – varësisht nga kërkesat dhe mundësitë e studentëve për të vijuar ligjëratat.

Shtojca e diplomës (Diploma Supplement)
Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen edhe me Shtojcën e diplomës. Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të përmirësuar “transparencë” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike dhe profesionale. Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, përmbajtjes dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE