Ekonomik - Marketing dhe Administrim Biznesi

Ekonomik - Marketing dhe Administrim Biznesi

Studimet e  marketingut dhe administrimit të biznesit u mundësojnë studentëve që të fitojnë njohuri thelbësore të marketingut, ekonomisë dhe biznesit. Studentët do të përcjellin module të veçanta dhe do të përgatiten me shkathtësi teorike dhe praktike me një fleksibilitet që stimulon aftësitë kreative të tyre.  Vijuesit e këtij programi do të fitojnë  dije e shkathtësi të nevojshme për promocionin, punë menaxheriale, kapacitetin për mendim kritik, komunikim dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve si dhe sjellje ligjore dhe etike. Ky program, përmes edukimit të mirë për marketing me fokusim në kreativitetin global, po ashtu i përgatit studentët për karrierë të diversifikueshme në menaxhmentin global, në tregjet e reja që shfaqen, administrim dhe ndërmarrësi nëpërmjet teknologjive për organizim më të lehtë; 

Në vazhdim është një listë e profesioneve, për të cilat diploma e administrimit të biznesit është veçanërisht e nevojshme: Menaxher marketingu, Menaxher i Promovimit, Menaxher përfaqësues, Menaxher bankar, broker, menaxher i logjistikës dhe distribuimit, kontabilist, zyrtar i sigurimeve, konsultant i menaxhmetit, menaxher i resurseve humane, menaxher i shitjes, agjent burse, menaxher i financave, menaxher i adminstratës, menaxher i bizneseve të vogla dhe të mesme etj. 

Pas kryerjes së studimeve themelore Bsc studenti do të jetë në gjendje të:
•    Njohë  problemet  teorike dhe praktike të marketingut dhe biznesit, të krijimit, menaxhimit, promovimit dhe zhvillimit të bizneseve;
•    Bëjë përzgjedhjen dhe analizën e informatave;
•    Shqyrtojë dhe krahasojë alternativat për të zgjidhur problemet 
•    Organizojë  kohën;
•    Kuptojë funksionimin e bizneseve dhe mjedisin e tyre, menaxhimin dhe udhëheqjen e tyre;
•    Përgatis dhe interpretojë raportet
•    Punojnë në mënyrë efektive si individ, në ekip dhe ambiente multudiciplinare si dhe të jenë të gatshëm për mësim tërë jetësor
•    Komunikojnë në mënyrë efektive dhe te reflektojnë në mënyrë kritike ne fushën e disiplinës dhe me shoqërinë e gjerë

Kushtet për pranimin e studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes
Kandidatët e interesuar për të studiuar në Programet e fushës ekonomike në të gjitha drejtimet duhet ta kenë të përfunduar  shkollën e  mesme dhe ta kenë kryer me sukses testin kombëtar të maturës sipas kritereve të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Po ashtu kandidatët duhet t’i nënshtrohen provimit pranues për të përmbushur kriteret minimale të pranueshmërisë në studime dhe n[ raste kur interesimi tejkalon numrin e vendeve n[ dispozicion.  Testi pranues përfshin testimin e njohurive të përgjithshme të gjuhës amtare, gjuhës së huaj, historisë dhe njohurive të përgjithshme nga fusha ekponomike. 

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)

Studimet zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve është 180. Gjashtë semestra përbëhen nga 4 lëndë të obligueshme dhe një lëndë zgjedhore. Për secilën lëndë zgjedhore studentët mund të zgjedhin nga s paku dy lëndë të tilla varësiht nga interesimi i tyre akademik. Kreditë korrespondojnë me 25-30 orë ligjërata, ushtrime dhe ativitete individuale dhe grupore të mësimit. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 1500 orë në vit.

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja 
Studimet organizohen të rregullta, ku do të kërkohet prezenca e studentëve në ligjërata dhe ushtrime. Oraret janë fleksibile – varësisht nga kërkesat dhe mundësitë e studentëve për të vijuar ligjëratat.

Shtojca e diplomës (Diploma Supplement)
Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen edhe me Shtojcën e diplomës. Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të përmirësuar “transparencë” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike dhe profesionale. Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, përmbajtjes dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses. 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE