Juridik - Integrime Evropiane

Juridik - Integrime Evropiane

 

Drejtimi i Integrimeve Evropiane si program i veçantë në kuadër të Fakultetit Juridik është inovacion joshës programor për të gjithë të interesuarit të cilët pretendojnë të profilizohen ngushtash për profilin e juristit bashkëkohor të specializuar për integrime evropiane.
Bartësi i programit konform kritereve dhe standardeve evropiane ka përzgjedhur plan programin mësimor,si dhe stafin akademik krahasimisht kompatibil me programet e fakulteteve evropiane për ngritjen dhe formësimin e studentëve nga ky drejtim që të përgatiten që nesër në praktikë të jenë bartës të detyrave, misioneve e funksioneve në kuadër të procesit integrues evropian si dhe proceseve të gjera integruese globale.
Ky program i veçantë të shkollimit për karakteristikat ideore, historike, politike dhe ekonomike të BE-së, kornizës legjislative të BE-së, politikat dhe proceset e politikave në BE, Evropën, dhe të ardhmen e rajonit dhe Kosovës për Integrime Evropiane. Qëllimi i këtij programi është që të përgatisë studentë që t’i njohin sfidat e Integrimeve Evropiane, si dhe që të ngritin nivelin e njohurisë në çështjet evropiane dhe të promovojnë këto vlera dhe rrjedhimisht të transferojnë njohuritë e fituara në ambientin e Kosovës. Po ashtu, ky program ofron standardet më të larta ndërkombëtare në edukim në fushën e integrimeve evropiane dhe sidomos përshtatjes së legjislacionit vendor me atë të bashkimit evropian.
Pas diplomimit studenti do të marr gradën: Bachelor i Juridikut -  Drejtimi: Integrime Evropiane

Rezultatet e pritura:
-    Të aplikojë standarde të larta të njohurive gjithëpërfshirëse të Bashkimit Evropian 
-    Të aplikojë dhe të bartë në institucione Kornizën Ligjore të Bashkimit Evropian si dhe Politikat dhe Proceset në BE, si dhe Perspektivën e Kosovës për Integrim Evropian.
-    Të njohë dhe të kuptojë strukturën dhe mënyrat e funksionimit të tri shtyllave të Bashkimit Evropian.
-    Të njohë dhe harmonizojë  legjislacionin brenda dhe jashtë Bashkësisë Evropiane. 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE