MULTIDISIPLINARNI PROGRAMI

Kosovo već 2015.godine, polako prolazi fazu tranzicije, i ulazi u jedan stabilniji period društvenog i ekonomskog razvoja. Ovaj period se okarakteriše novim zahtevima i ponudama kvalifikacija koja moraju i trrebaju pružati visokoškolske ustanove, “AAB” univerzitet je u tom smislu posvećen posebno pružanju atraktivnih studijskih programa koji su kompatibilni zsa uahtevima tržišta i ličnim potrebama potencijalnih studenata. S toga, realno je očekivati da će na narednoj fazi biti postepeno opadanje zahteva za studijama u oblasti ekonomije i prava, koje su bile kritične za olakšanje prelaska sa centralističkim ekonomijama i administracijama na tržišnim ekonomijama i administracijama demokratskog društva. Shodno tome, očekuje se veća zainteresovanost za studiranje složenih i multidisciplinarnih profila koji se više tiču zahtevima vremena, tokovima i zahtevima tržišta.
U tom pravcu “AAB” je 2014. godine počeo je sa primenom programa sectorskog menadžmenta u oblasti prosvete, zdravstva, kulture, i sporta. Ovaj program se pokazao veoma uspešnim. Ubudiće će “AAB” uvesti i multidisciplinarne programe iz oblasti turizma, životne sredine, poljoprivrede, zdravstva, i dr. To će se raditi na osnovu zahteva i tokova tržišta rada i oceniće se posebnim studiranjima. “AAB” je ujedno počeo sa primenom i programa razmene i razvoja personala u skladu sa novijim programskim orijentacijama.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE