AAB Institut

  • Institut za istraživanje i osposobljavanje “AAB” univerziteta jeste organ koji je osnivao Senat “AAB” univerziteta. Zadatak instituta je popunjavanje istražno-naučne komponente “AAB” univerziteta.
  • Institutom rukovodi koordinator za istraživanje, koji neposredno odgovara rektoru.
  • U okviru instituta funkcionišu naučna istraživački centri, i to: Centar za razvoj i ekonomske prognoze; Centar za pravna, kriminalistička i sigurnosna istraživanja; Centar za istraživanje javnog mnjenje; Centar za jezička i kulturna istraživanja; Centar za sportska istraživanja i kulturni centar.
  • Aktivnostima naučno-istraživačkog centra koordinira koordinator instituta za istraživanje i osposobljavanje, u saradnji sa dekanima odgovarajućih fakulteta u okviru kojih ili s njim u vezi funkcioniše naučno- istraživački centar.
  • Koordinator u saradnji sa rektorom, svakih 6 meseci dizajnira razvojne politike naučno-istraživačkog rada na nivou institucije i u saradnji sa koordinatorima istraživačkih centara sastavlja detaljne operativne politike uključujući i izdvajanje odgovarajućih fondova za naučno-istraživačke centre, identifikaciju, usvajanje i dinamike projekata  u odnosu na potrebne univerziteta i usmeravanje istraživačkih projekata  prema domaćim i međunarodnim organizacijama i biznisima. U saradnji sa dekanom odgovarajućeg fakulteta, prorektor i koordinator informativnog deska na nivou instituta identifikuju potrebe dotičnog fakulteta za realizaciju naučno-istraživačkog rada kao i za osposobljavanje i angažovanje akademskog osoblja u naučno-istraživačkom radu.
  • Institut za istraživanje i osposobljavanje “AAB” univerziteta 2009. godine izgradio formu organizacije istraživačkih centara, dizajnirajući šeme za razvoj karijere novih istraživača i naučnih radnika, putem standardne forme koja sadrži opis svakog istraživačkog centra, ciljeve centra, inicijative za projekte, metodologiju rada, uticaj projekata na razvoj karijere, faza razvoja projekata za mlade istraživače, identifikaciju mladi istraživača, njihovo  uključenje u naučno-istraživačke radove, utvrđivanje profila mladih istraživača itd. Budući da je “AAB” univerzitet visokoškolska ustanova, on je organizacijskog šemom  instituta poseban značaj pridao naučnom istraživanju uz nastavu. To povezivanje otišlo je u 2 glavna pravca;
  • Istraživački rad obavlja se u koordinaciji sa akademskim jedincima u cilju ispunjavanja naučno - istraživačke uporedo sa akademskom komponentom i u cilju što većeg obuhvatanja u naučno-istraživački rad i studenata i akademskog osoblja raznog nivoa.
  • Naučno-istraživački rad istraživačkih centara ima za cilj unapređenje naučno-nastavnog procesa putem organizacije raznih istraživanja, anketiranja studenata i analiziranja podataka u korist jačanja akademske komponente i boljeg planiranja razvoja samog “AAB” univerzitet

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE