Projekti visokog obrazovanja

Podrška i razvoj strukturama za obezbeđivanje kvaliteta visokoškolskih privatnih ustanova na Kosovu

Specifični ciljevi projekta su poboljšanje centara za obezbeđivanje kvaliteta u 11 privatnih visokoškolskih ustanova na Kosovu. Projekat je finansirala Evropska komisija. Pored “AAB” univerziteta, korisnici projekta su još 11 visokoškolske privatne ustanove na Ksovu. Na konzorciji projekta uključeni su i: Univerzitet u Salzburgu (US), Univerzitetski koledž Cork (UCC), Univerzitet Politehnika u Bukureštu (UPB), WUS Austrija, Kosovska agencija za akreditaciju, Ministarstvo obrazovanja , nauke i tehnologije (MONT).

 

Ohrabrivanje procesa razvoja kurrikula zasnivanih na nastavno-istraživačko učenje primenjene u privatnim visokoškolskim ustanove na Kosovu.

Projekat je finansirala Evropska komisija. Korisnici projekta su: privatne visokoškolske institucije na Kosovu. Konzorcija projekta: Univerzitet u Salzburgu (US), Univerzitetski koledž Cork (UCC), Univerzitet Politehnika u Bukureštu (UPB), WUS Kosova, Kosovska agencija za akreditaciju.

"Reforma kurikula – preduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj u Albaniji, na Kosovu i Makedoniji (ELED)", korisnici iz TEMPUS-a.

 

Politički barometar

Projektovan i centar Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Ljubljani – Slovenija i sufinansiran je od “AAB” univerziteta i Univerziteta u Ljubljani.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE