Izdavačka Kuća “AAB”

Izdavačka kuća “AAB”-a osnivana je osnivanjem “AAB” univerziteta i usko je vezana za studente, čitaoce i istraživače, ne samo  “AAB” univerziteta, već i za sve druge studente i istraživače iz čitave zemlje i šire.

Izdavačka kuća “AAB”-a je namenjena za izdavanje i ponovno izdavanje knjiga iz raznih studijskih oblasti, kao: pravne i ekonomske oblasti, navinarstvo, sicijalne nauke, javna uprava i skoro sve studijske oblasti. 

Izdavačka kuća “AAB”-a izdaje uglavnom knjige iz akademskih oblasti koje su neposredno u funkciji ostvarivanja planova i programa “AAB” univerziteta ali i svih drugih univerziteta na Kosovu i van nje. Izdavačka delatnost iste, prostire se u oblastima za koje su studenti ovog univerziteta pokazali posebno zainteresovanje i od kojih oni i spremaju ispite.

Izdavačka kuća “AAB”-a ima i Izdavački odbor koji radi prema svom Pravilniku. Izdanja “AAB”-a pridržavaju se prirodnim kriterijama za izdanje knjiga. Ono nema unapred prihvaćene oblasti, sem onih o kojima se predaje na fakultetima “AAB” univerziteta i na osnovu prirodne akademske ozbiljnosti za njegovo izdanje, kao što je: standardni jezik, struktura, metodologija i njegova naučna aparatura, su jedan od minimalnih kriterija za idanje knjige u Izdavačkoj kući  “AAB”-a.

 “AAB” univerzitet izdaje tađe već niz godina i Međunarodnu istraživačku reviju “Thesis Kosova”, koje ja kasnije3iz neznanih razloga promenio naslov samo na “Thesis”. Izdavačka kuća takođe izdaje i Studentsku reviju  “AAB”-a

Predsednik izdavačkog odbora je prof dr Masar Stavileci

Izdavačka kuća “AAB”-a do sada je izdala 60 naslova iz raznih oblasti  i nastaviće da h i dalje izdaje.

KONTRASTE LETRARE

BUJAR TAFA

MATERIA E ZEZË

BUJAR TAFA

HISTORIA E SHTETIT DHE E SË DREJTËS

MUHAMET KELMENDI

FJALORI SHPJEGUES LATINISHT - SHQIP

ASLLAN BILALLI

KOMUNIKIMI NË DIPLOMACINË PUBLIKE

HASAN SALIU

MANAXHIMI (BAZAT E MENAXHIMIT)

BAKI KOLECI & NERITAN TURKESHI

PARAPOEZI

BUJAR TAFA

GJYQËSIA KUSHTETUESE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS

BESARD BELEGU

SISTEMI KUSHTETUES I REPUBLIKËS SË KOSOVËS

ARSIM BAJRAMI

SHKRIMI AKADEMIK

VEHBI MIFTARI

MIKROEKONOMIA

MUSA LIMANI

E DREJTA CIVILE (Pjesa e përgjithshme)

ABDULLA ALIU

ROLI I PROKURORIT TË SHTETIT NË PROCEDURËN PENALE

HASHIM ÇOLLAKU

BANKAT DHE MENAXHIMI I BANKAVE

TEFIK HALILI

E DREJTA KUSHTETUESE

MERSIM MAKSUTI

SJELLJA ORGANIZATIVE

TEFIK HALILI

EDUKIMI MENDOR E MORAL I FËMIJËS

RIZA BRADA

EDUKATA PARASHKOLLORE

VAXHID NUREDINI

MODERATORI DHE MODERIMI NË TELEVIZION

RESUL SINANI

KOSOVA NË KRIZËN JUGOSLLAVE

RAMË BUJA

PENOLOGJIA

RAGIP HALILI

KRIMINOLOGJIA

RAGIP HALILI

NATO INTERVENTION IN KOSOVA

NUSTRET PLLANA

VEPRA PENALE E DHUNIMIT ...

VJOSA JONUZI

EKONOMIA KOMBËTARE

REFIK KRYEZIU

BIOGRAFEMAT DHE IDEOGRAFEMAT

BUJAR TAFA

MEDIA AGJENSËT E KOMUNIKIMEVE

IBRAHIM BERISHA

THE STATE SOVEREIGNTY AND THE EUROPEAN INTEGRATION

AVNI MAZREKU

POEZIA E AGIM SPAHIUT

BUJAR TAFA

KRIJIMTARIA LETRATE E MIRKO GASHIT

BUJAR TAFA

RADIO GAZETARIA

RRAHMAN PAÇARIZI

BAZAT E TË DHENAVE NË ACCESS

NAIM BRAHA & ARTAN BERISHA

MARKETINGU NËRKOMBËTAR

ALI JAKUPI

STUDIME LETRARE

ISAK SHEMA

MARKETING (BAZAT)

ALI JAKUPI

SHËRBIMET E MARKETINGUT

LILJANA ELMAZI & SHAIP BYTYCI

MEDIA DHE TRANZICIONI

IBRAHIM BERISHA

ÇËSHTJA E KOSOVËS DHE SHKATËRRIMI I JUGOSLLAVISË

RAMË BUJA

MENAXHMENTI DHE MENAXHIMI I BIZNESIT ...

ZEKI BEJTULLAHU

DREJTIMI DHE STRATEGJIA MARKETING

LILJANA ELMAZI & SHAIP BYTYCI

E DREJTA KONTARKTUESE – PRAKTIKUM

NERXHIVANE DAUTI

E DREJTA E DETYRIMEVE

NERXHIVANE DAUTI

BAZAT E MENAXHIMIT MODERN

ISA TAHIRI & AFRIM GOVORI

ANALIZA MATEMATIKORE I

NAIM BRAHA & ISLAM SHEHU

Historia e shtetit dhe së drejtës në Kosovë gjatë sundimit serbo- jugosllav

Muhamet Kelmendi

Kendimi koral në edukimin e përgjithshëm muzikor

Adhurim Rasimi

Krestomaci Sociologjike

Prof. dr. Hidajet Pepovac

Siguria nacionale

Prof.Dr. Mirsad D. Abazoviq

BAZAT E KRIMINALITETIT EKONOMIK

Dr. Mersida SUÇESKA

Të drejtat dhe liritë e njeriut

Dr. Mersida SUÇESKA

E DREJTA PENALE

Borisllav Petroviq

STRATEGJIA KRIMINALISTIKE

Dr. Ramo Masllesha

Hyrje ne Drejtesi

Dr. sc. ZENAID XHELMO

ETIKA ME BAZAT E ETIKES KRIMINALISTIKE

Dr. Muslija Muhoviq

TEMA TË ZGJEDHURA NGA PATOLOGJIA SOCIALE

Dr. sc. Alisabri Shabani

POLITIKA E LUFTIMIT TE KRIMINALITETIT- M. ABAZOVIQ- E. MURATBEGOVIQ

H.HALILOVIQ-M.BUDIMLIQ-E. BEQIREVIQ

PSIKOLOGJI

Mujo Haskoviq

RREGULLIMI SHTETËROR DHE SHOQËROR

Nusret Agiq

HYRJE NË KRIMINALISTIKË

Doc.Dr. Borislav Petroviq

METODIKA KRIMINALISTIKE

Nexhad Korajlic

METODIKA

Nexhad Korajlic

Ekspertizat kriminalistike

Nebojsa Bojanic

Kriminalistika Mjekesore

Alija Ramljak

E Drejta e Procedures Penale

Prof. dr. sc. Hajrija Sijerçiq – Çoliq- Mr. sc. Haris Haliloviq

PARANDALIMI I KRIMINALITETIT

Elmedin MURATBEGOVIQ

Kriminologjia

Alisabri ŠABANI & Muhamed BUDIMLIÆ

PSIKOPATOLOGJIA GJYQESORE

Slobodan LOGA

DREJTËSIA RESTORATIVE

Përgatitur nga Mr. Sc. Azra ADŽAJLIÃ-DEDOVIÃ

POLICIA DHE SHOQËRIA

Ramo Masleša

E DREJTA POLICORE

Haris Haliloviq & Elmedin Muratbegoviq

KRIMINALITETI FINANCIAR

Doc. Dr. Mersida Suæeska

BIOANTROPOLOGJIA

Doc. dr. Damir Marjanoviq

BAZAT E KRIMINALISTIKES ME TAKTIKEN KRIMINALISTIKE

Doc. Dr. Borislav Petroviq

Kontakti:
Masar Stavileci
[email protected]

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE