Senat

Senat Univerziteta je najveći profesionalni organ Univerziteta. On odlučuje za sva važna pitanja Univerziteta u oblasti nastave, istraživanja i umjetnosti.

Senat, kao najviši akademski organ , sastoji se od:

• Rektor;

• Pro-rektori;

• Dekani svih akademskih jedinica;

• Izabrani član akademskog osoblja svake akademske jedinice;

• Jedan predstavnik studenata;

• Jedan član tehničkog- administrativnog osoblja;

• Generalni sekretar Univerziteta je stalni član Senata.

Rektor predsjedava Senat. U nedostatku rektora, Senat predsjedava prorektor izabran od strane Rektora.

 

Ovisno o ukupnim odgovornostima izvršnog vijeća i odgovornostima rektora i prorektora, Senat ima ovlaštenje za:

 

1. opća strateška pitanja koja se odnose na istraživanje, studije, nastave i kurseve na Univerzitetu;

2. Kompilaciju strategije za akademski razvoj Univerziteta;

3. Odobrenje Statuta Univerziteta, nakon saglasnosti od strane izvršnog vijeća Univerziteta;

4. Odlučni za obrazovnu, naučnu i umjetničku djelatnost Univerziteta;  

5. Utvrditi kriterije upisa studenata;

6. Da bi se osigurao kvalitet i postupak za dodjelu kvalifikacija;

7. Predlože oblik i sadržaj logo-a, pečata i suhog pečata;

8. Saglasnost propisa o postupku za razmatranje mjera protiv studenata;

9. Razmotriti pitanja zaštite prava osoblja i studenata;

10. Odobrava nastavni plan i program;

11. Odlučuje za prijedloge rektora Univerziteta za članove komisije;

12. Obavlja i druge poslove dodijeljene od ovog Statuta.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE