Hulumtimi i Opinionit Publik – Teknikat hulumtuese për marrjen e të dhënave

Autor
Lulzim Pllana
Viti i botimit
2009

Abstract

Në shoqëritë moderne hulumtimi i opinonit respektivisht mbledhja e informatave, çfarëdo qofshin ato, janë më se të nevojshme për zhvillimin e mëtutjeshëm si dhe definimin dhe matjen e shumë çështjeve të ndryshme në shoqëri si: të zhvillimit social-demografik, zgjedhjeve politike, sjelljeve të konsumatorëve, turizmit etj. Me rëndësi të veçantë është edhe përdorimi i metodologjisë, metodave apo teknikave të përshtatshme për marrjen e të dhënave të nevojshme. Në këtë punim do të jepet një pasqyrë e metodave të hulumtimit të opinionit, me një përshkrim të shkurtër rreth aplikueshmërisë së tyre në Kosovë.
Fjalët kyç: Metodat, hulumtimi, hulumtimi i opinionit në Kosovë, Intervistat, pyetësori, hulumtime kuantitative, hulumtime kualitative, Face-to-Face, CATI, CAWI.

Hulumtimi i Opinionit Publik – Teknikat hulumtuese për marrjen e të dhënave.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO