Qasja ndaj e-bankimit e ndërmarrjeve vendore

Autor
Lorik Abdullahu, Vjosa Mullatahiri, Ganimete Podvorica

Abstract

Qëllimi – Ky punim synon të identifikojë incidentet dominuese kritike dhe nxitësit kyçë që ndikojnë në përdorimin apo mospërdorimin e e-bankimit nga klientët afaristë.

Metodologjia/Qasja – Hulumtimi aktual zbaton Teorinë bazë të Barney Glaser dhe Anselm Strauss (1967) dhe përdor teknikën e incidenteve kritike për të identifikuar faktorët që ndikojnë në  (pa) kënaqshmërinë e klientëve afaristë gjatë përdorimit të e-bankimit. Në këtë rast të dhënat empirike janë mbledhur përmes intervistave duke shfrytëzuar pyetje të hapura. Nga 63 intervista me përfaqësues të ndërmarrjeve të vogla e të mesme, organizata joqeveritare dhe institucione të tjera afariste, 23 intervista janë konsideruar si të pavlefshme për këtë studim sepse kanë deklaruar se nuk e përdorin e-bankimin.

Të gjeturat – Rezultatet empirike kanë vënë në pah, nevojën e ngritjes së vetëdijes për efikasitetin dhe përparësitë që e-bankimi ofron për ndërmarrjet e vogla; në anën tjetër, shumë ndërmarrje të tjera nuk mund ta paramendojnë zhvillimin e afarizmit të tyre pa e-bankimin, sepse më parë kanë harxhuar shumë kohë në trafikun  rrugor dhe kanë pritur me orë të tëra në radhë për të realizuar pagesa, ose kanë bartur me vete shuma të mëdha parash të gatshme, dhe kanë qenë të shoqëruar nga ndjenjat e shqetësimit e pasigurisë deri në dorëzimin e tyre.

 

Kufizimet e hulumtimit –  Hulumtimi është bazuar vetëm në shpjegimin e vetëm një incidenti kritik që ka ndodhur me një bankë. Mirëpo, kemi pasur raste kur disa klientë afaristë kanë shfrytëzuar e-bankimin në disa banka. Në të ardhmen të gjitha këto raste duhet të identifikohen dhe regjistrohen.

Origjinaliteti/vlera – Të gjeturat aktuale vendosin bazën për një hulumtim më të zgjeruar për të vlerësuar kënaqëshmërinë e klientëve afaristë me shërbimet e e-bankimit dhe sugjeron hapat e mëtutjeshëm që secila bankë duhet t’i ndjekë që të jetë e suksesshme në tërheqjen dhe mbajtjen e klientëve afaristë.

 

Fjalët kyçë: e-bankimi, teoria bazë, teknika e incidenteve kritike, përshtatshmëria, kënaqëshmëria, kursimi i kohës, Kosovë.

Qasja ndaj e-bankimit e ndërmarrjeve vendore.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO