Gjuha juridiko-diplomatike: Analizë stilistikore e tekstit të “Konventës për Municionet Thërrmuese”

Autor
Aida Alla
Viti i botimit
2015

Abstract

Gjuha angleze është pa dyshim gjuha më e rëndësishme e komunikimit midis kombeve të ndryshme anë e mbanë botës. Është lingua franca në shumë takime ndërkombëtare, qofshin ato politike, ekonomike, sociale, artistike, letrare, etj. Në këtë kuadër, ndërveprimi diplomatik dhe politik midis kombeve është duke u rritur gjithnjë e më shumë, duke rritur, për rrjedhojë, edhe kërkesën për profesionalizëm në përkthim. Ligjet ndërkombëtare duhet të përkthehen saktësisht me qëllim që t’i përshtatet mentalitetit kombëtar, kulturor dhe politik të vendit të gjuhës së përkthimit.

 

Ky punim adreson çështjen e përkthimit të dokumenteve juridike të cilave kohët e fundit po i kushtohet vëmendje e veçantë, me fokus në një prej zhanreve me të ndjeshme, atë të konventave ndërkombëtare. Kemi zgjedhur të analizojmë tekstin në gjuhën angleze (në origjinal) dhe versionin e përkthyer në shqip të Konventës së Kombeve të Bashkuara për Municionet Thërrmuese,[1] të cilën Shqipëria e ka ratifikuar dhe është Shtet Palë. Do të fokusohemi te karakteristikat dhe veçoritë e gjuhës diplomatike-politike, në veçanti për stilin dhe tonin e konventës për municionet thërrmuese, për rëndësinë e disa njohurive paraprake si për hartuesit e këtyre dokumenteve ashtu edhe për përkthyesit.

 

Gjithashtu, do të bëjmë një analizë stilistike me shembujt e vjelë nga konventa në fjalë në anglisht dhe në shqip për të kuptuar më mirë këto karakteristika. Edhe pse do të ballafaqojmë të dyja gjuhët – origjinalin dhe materialin e përkthyer – nuk mund ta konsiderojmë këtë analizë si kontrastive. Në fokusin e kësaj kumtese nuk është ballafaqimi i mjeteve gjuhësore i të dyja gjuhëve për të parë dallimet dhe ngjashmëritë. Përkundrazi, do të fokusohemi te stili dhe toni i konventës dhe se si këto dy komponentë janë pasqyruar me anë të mjeteve gjuhësore në secilën gjuhë.

 

Fjalë kyç: gjuha ligjore, stili, toni, standardizimi i terminologjisë, probleme përkthimore

[1] Teksti i plotë mund të gjendet online në: http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Convention-ENG.pdf

Gjuha juridiko-diplomatike: Analizë stilistikore e tekstit të “Konventës për Municionet Thërrmuese”.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO