Sjellja e konsumatorëve ndaj normës së interesit të kredive në Kosovë

Autor
Gëzim Shabani
Viti i botimit
2014

Abstract

Objekti kryesor i këtij punimi është studimi i sjelljes se konsumatorit ndaj normës se interesit të kredive në Kosove. Ky studim është i bazuar në të dhënat e realizuar përmes intervistave të drejtpërdrejta me konsumatorët të cilët kanë kredi në bankat komerciale në Kosovë. Rezultatet e marra tregojnë se 98.1% e të anketuarve janë të mendimit se bankat në Kosovë ofrojnë kredi me kamata të larta. Rezultatet të marra nga të anketuarit tregojnë se 96.1% prej tyre mendojnë se është e arsyeshme që bankat të ulin normat e interesit dhe të ofrojnë kredi me kamata më të ulëta, kurse një rezultat tjetër mjaft interesant tregon se mendohet të ketë edhe disa marrëveshje në mes të bankave që të mbajnë ketë normë të interesit mjaft të lartë, të këtij mendimi janë 49.1% e të anketuarave. Bankat komerciale që operojnë në Kosove ketë normë të lartë e kanë arsyetuar me risk të lartë të kthimit të kredive por nga të anketuarit 51.7% nuk ndajnë mendimin e njëjtë sikurse bankat, për faktin se risku i kthimit është arsyeje për norma të larta të interesit, pasi që bankat komercial që operojnë në Kosovë, qëndrojnë shumë më mirë se vendet e Ballkanit në renditjen e kredive të këqija.

Fjalët kyçe: Sjellja Konsumatore, norma e interesit, bankat komerciale.

Sjellja e konsumatorëve ndaj normës së interesit të kredive në Kosovë.pdf
Shkarko
INSTITUTI AAB
APLIKO