Msc. Krenar Kepuska

Msc. Krenar Kepuska

045 510 436
lok 127

krenar.kepuska@aab-edu.net

Head of science & Head of (internship) and student mentorin


Krenar Këpuska, i lindur me 12 tetor 1988, në Gjakovë. Arsimin parauniversitar e ka kryer në vendlindje, studimet në Kosovë dhe jashtë vendit, ku ka fituar vlera akademike në fushat e Inxhinierisë Elektronike, Inxhinierisë Matematike dhe Shkencave Kompjuterike.
Gjatë viteve 2012-2014 është kurorëzuar me gradën Master i Shkencave (M.Sc. Eng.) në Inxhinierinë Matematike dhe Shkenca Kompjuterike nga Fakulteti i Shkencave Natyrore në Universitetin Publik të Tiranës, ndërsa diplomoi në temën "Implementimi i Metodave Iterative në Njehsimin Paralel". Gjatë kësaj periudhe ka përfunduar edhe programin master (DND) në Inxhinierinë Fizike nga Fakultetit të Inxhinierisë Fizike dhe Inxhinierisë Matematike.
Gjatë viteve 2009-2012 është kurorëzuar me gradën Bachelor i Shkencave (B.Sc. Eng.) në Inxhinierinë Elektronike nga Fakulteti i Teknologjisë Informacionit në Universitetin Publik Politeknik të Tiranës. Gjatë kësaj periudhe ka përfunduar dhe është certifikuar në programin profesional "Teknologjia e Informacionit" nga kolegji komunitar "Harry Fultz".
Njeh mirë gjuhën angleze dhe ka kaluar me sukses testin TOEFL.