Koreografi

Qëllimi dhe profili i programit

Programi ka për qëllim të promovojë njohuri të gjera dhe të artikuluara, një seri aftësish metodologjike, teknike dhe kulturore që do t’u mundësojë studentëve të njihen me artin e kërcimit dhe ndikimin e saj në bashkëjetesën shoqërore. Programi synon përgatitjen e një komunikuesi të ri, të aftë për të kuptuar dhe menaxhuar kompleksitetet e projektimit: ai do të jetë në gjendje të ndërveprojë me një ekip profesionistësh në mënyrë koherente së bashku në një rrugë që shkon nga procesi krijues deri në aplikimin e saj korrekt, si në mediat tradicionale ashtu dhe tek te rejat. Programi tre-vjeçar BA i përgjigjet nevojës në rritje për profesionistë të aftë për të thurur projekte të ndryshme artistike që transmetojnë mesazhe kuptimplotë për bashkëjetesën në përgjithësi dhe sfidat që shoqëria has në kohët moderne. Përmes kombinimit të variacioneve, zotërimit të lëvizjeve dhe shprehjes emocionale, kurorëzimit të ideve në monologje dhe duete, koordinimit të punës ekipore në kërcime masive, studenti fiton shprehinë e gjetjes së temës që do të prekte audiencën e synuar.

Rezultatet e të nxënit

Programi u ofron mundësi studentëve që të zhvillojnë dhe të demonstrojnë njohuri, shkathtësi dhe atribute të tjera në fushën e koreografisë. Me përfundimin e programit të studimit, studentët do të fitojnë rezultatet e mëposhtme të të nxënit:
– Vlerësimi i të menduarit kritik të kohës, brenda vetë disiplinës së koreografisë dhe demonstrimi i aftësive për të krijuar lidhje me vepra dhe tema unike në praktikën e tyre personale
– Artikulimi i pikëpamjeve të pavarura me interpretim kritik dhe argumentim origjinal të justifikuar Përmes temave të ndryshme, të demonstrojnë kapacitetin për të zgjeruar normat e pranuara praktike e krijuese.
– Hulumtimi sistematik, identifikimi, organizimi, analizimi, përdorimi dhe paraqitja e informacionit i cili mbështet një argument të arsyetuar, një pozicion kritik apo një përfundim kërkimor në lidhje me çështjet e hartuara.
– Puna e pavarur për të prodhuar një trup koheziv të punës që reflekton standardet profesionale brenda fushës së tyre të studimit
– Shpërndarja e dijes së fituar, aftësisë kritike dhe praktike me qëllim të fokusimit për të zhvilluar gjenerata të reja dhe kënaqur nevojat bashkëkohore.
– Përdorimi i kërcimit për të analizuar, kritikuar dhe për të vënë në pah çështjet në zhvillim.
– Prodhimi i një trupi pune që tregon një deklaratë shumë personale.
– Puna si një student plotësisht i pavarur dhe definimi i një serie objektivash dhe qëllimesh personale studimore.
– Aplikimi i një sërë metodash kërkimore, për të demonstruar në thellësi të kuptuarit kritik të koncepteve të shumëllojshme, teorive dhe çështjeve relevante në praktikën e tanishme dhe të ardhshme të koreografisë.
– Identifikimi dhe shpërndarja, në mënyrë të përshtatshme për projektet krijuese, vëzhgimet dhe inovacionet.
– U përgjigjet tregjeve të ndryshme që kanë lidhje të ngushtë me kërcimin dhe sportin.
– Planifikimi, organizimi dhe paraqitja e trupit të punës për një standard të përshtatshëm profesional.

Niveli dhe grada akademike

Programi i Studimit Koreografi është program Bchelor, përkatësisht program i nivelit VI të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK-së). Me rastin e përfundimit të këtij programi stduentët do të marrin diplomë me gradën akademike Bachelor i Arteve në Koreografi.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin BA Koreografi zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsejtë 6 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS.

Viti I

Koreografi 1

“Koreografia” është lënda bazë e formimit artistik profesional të studentëve në specialitetin Koreografi. Kjo lëndë është sintezë e të gjitha njohurive që studenti koreograf përfiton gjatë studimeve universitare bazë të nivelit bachelor (3-vjecar). Koreografia formëzon në vetëdijen e studentëve mënyrat, stilet, format, njohuritë dhe rezultatet, në atë që quhen elemente bazë të krijimtarisë artistike, përkatësisht koreografike, si lidhja e lëvizjeve (motivi koreografik), poza skulpturale e figuracione, si dhe krijimi i një kërcimi solistik (variacion).

Balet Klasik I

Baleti klasik është një nga stilet tradicionale dhe formale të kërcimit që është i njohur për estetikën dhe teknikën rigoroze (të tilla si puna në puante, rrotullimet e këmbëve dhe zgjerimet e larta), lëvizjet e rrjedhshme, të sakta dhe cilësitë e pakrahasueshme, rëndësinë e teknikës dhe disiplinës artistike, impostimi i saktë i trupit të studentit ( këmbët, krahët, duart, koka).

Historia e Kërcimit Shqiptar

Historia e Kërcimit është një nga lëndët më të rëndësishëm teoriko-profesionale që zhvillohet me studentët e koreografisë. Lënda përmban të dhëna lidhur me historinë e kërcimit shqiptar e kosovar.

Folklori Shqiptar, pjesa teorike

Folklori është kulturë e mirëfilltë popullore që shpërthen në një art specifik me cilësi veçuese. Brenda folklorit zbulohet historia, psikologjia, shija e hollë artistike e një populli. Në folklor mësohen ligjet e zhvillimit të artit në shekuj, brenda së cilës ruhen ngjyrat karakteristike të një populli. Këngët, instrumentet, lojërat, rapsoditë e veshjet, të gjitha së bashku përbëjnë atë që quhet folklor popullor. Në kuadër të këtij kursi mësohet historia e folklorit të periudhave të ndryshme kohore e të regjioneve të ndryshme, dallimi në kërcime në mes të trevave të ndryshme.

Kërcim Historik I

Vallëzimi historik (ose vallëzimi i hershëm) është një term që mbulon një llojllojshmëri të vallëzimit të Evropës Perëndimore nga e kaluara ndërsa kërcehen akoma në kohën e sotme. Vallet historike kërcehen si shfaqje, për kënaqësi në ballo të ndryshme apo si rikthim historik. Vallet nga fillimi i shekullit XX mund të rikrijohen saktësisht, falë filmit dhe regjistrimit të videos. Llojet më të hershme të vallëzimit, megjithatë, duhet të rindërtohen nga faktet siç janë shënimet e mbijetuara dhe manualet e udhëzimeve. Ky kurs i kushtohet reveransës së shek. XVI, kërcimit të branel, bure, pavana, volta, reveranca e shek. XVII, kërcimet të alemandës, minuet, kuranta, romanesk.

Historia e Muzikës Shqiptare

– Njohja e muzikës popullore dhe muzikë tradicionale shqiptare
– Tradita muzikore vokale
– Tradita muzikore instrumenta
– Fushat kryesore muzikore të muzikës shqiptare
– Karakteristikat e monodise Shqiptare
– Karakteristikat e polifonisë shqiptare
– Monodi Instrumentale
– Monodi Vokale
– Polifonia Instrumentale
– Polifonia Vokale

Gjuhë Angleze – 1

Objektivi kryesor i këtij kursi është për të njohur studentët në nivelin e mesëm të strukturave të gjuhës angleze si dhe të jenë të përgatitur për një komunikim të nivelit të përparuar. Studentët do të jenë në gjendje për të kuptuar një tekst në gjuhën angleze duke përdorur fjalorin (profesional / arkitektural). Kërkohet njohuri e mesme, e përgjithshme e gramatikës së gjuhës angleze (2 fjalorë gjuhësorë, botime të reja).

Koreografi II

Në këtë kurs Baleti Klasik merret me njohjen dhe përvetësimin e hedhjeve të vogla që interpretohen në mes të sallës, me hedhjen dhe rënien saktë të trupit gjatë interpretimit të hedhjeve. Me studentët vajza, në këtë fazë, Baleti Klasik merret me përvetësimin e teknikës dhe qëndrueshmërisë në puante (këpucë të posaçme kërcimi).

Folklor II, pjesa praktike

Lënda e folklorit e mësuar në mënyrë teorike ka për qëllim që t’ia lehtësoj punën studentit në këtë pjesë të kursit, në praktikë. Ndarja e valleve sipas trevave shqiptare, karakteri i secilës valle, impostimi i trupit, shprehitë kërcyese me partner, tempoja e muzikës, janë gjërat elementare që studenti duhet t’i kuptojë duke i kërcyer vetë, duke u fokusuar më shumë tek vallet tona, siç janë: vallja e Hasit, vallja e Drenicës, vallja e Rugovës etj.

Kërcimi Historik II

Kërcimet që duhet të interpretohen në këtë kurs vijnë si vazhdimësi e kërcimeve të kursit paraprak: Kërcimet e shek. XVIII siç janë: reveranca, gavota, zhiga, minuet i shpejtëë Kërcimet e shek. XIX siç janë: reveranca, polonezi, mazurka, vals, polka.

Historia e Kërcimit Botëror

Ky kurs organizohet në drejtim të edukimit të studentëve me fillimin e artit në lashtësi, evoluimin e tij në etapa përkatëse të zhvillimit, krijimin e institucioneve të para profesioniste të baletit e koreografisë botërore, periudha e Romantizmit në balet, baleti në shek. XIX dhe atë XX.

Historia e Muzikës Botërore

Muzika e shek. XX, muzikë dhe pluralizmi i stilit me përfaqësuesit e saj bashkëkohor, përfshirë kontinentin e Evropës dhe Amerikës
-Impresionizëm
-Modernizëm
-Futurizëm
-Ekspresionizëm
-Muzikë Post moderne
-Minimalizëm
-Teknikat e muzikës së shekullit XX
-Atonaliteti dhe teknika dodekafonike (dymbedhjete tingullshi)
-Muzikë elektronike
-Kompozitorë të shekullit XX

Gjuhë Angleze – 2

Objektivi kryesor i këtij kursi është për të njohur studentët në nivelin e mesëm të strukturave të gjuhës angleze si dhe të jenë të përgatitur për një komunikim të nivelit të përparuar. Studentët do të jenë në gjendje për të kuptuar një tekst në gjuhën angleze duke përdorur fjalorin (profesional / arkitektural). Kërkohet njohuri e mesme, e përgjithshme e gramatikës së gjuhës angleze (2 fjalorë gjuhësorë, botime të reja).

Viti II

Koreografi III

Programi i modulit Koreografi synon të thellojë njohuritë e përfituara nga studenti-koreograf përgjatë vitit të parë të studimeve, kryesisht në drejtim të krijimtarisë më tematikë e pastaj me dramaturgji, ndonëse në format e thjeshta të saj. Në këtë kurs fillohet me procesin e Monologut dhe veçoritë e ndërtimit të tij, duke vazhduar me duo-n koreografike apo dialogun në gjuhën e lëvizjes, studenti njihet dhe aftësohet për realizimin e një koreografie mbi një tematikë, bazuar në një krijim letrar a dramatik, apo i mbështetur në përjetime nga jeta personale. Programi synon që studentët koreografë të përfitojnë njohuri e koncepte themelore të ndërtimit të monologut e duetit në stile të ndryshme dansi, në baletin klasik pas de deux.

Balet Klasik III

Programi i këtij kursi synon të thellojë njohuritë e përfituara nga studenti përgjatë vitit të parë të studimeve, duke vazhduar me mësimin e lëvizjeve më të ndërlikuara, në mesin e sallës dhe në diagonale me mësimin e hedhjeve të mëdha, me përvetësimin e mëtejshme të lëvizjeve në puante, si dhe me përvetësimin e teknikës së rrotullimeve (pirrouette).

Kërcim Kontemporan I

Kërcimi Kontemporan është një zhanër i performancës së vallëzimit që u zhvillua në mesin e shekullit të XX dhe që atëherë është rritur si një nga zhanret dominante për kërcimtarë të trajnuar zyrtarisht në të gjithë botën, me popullaritet veçanërisht të fortë në SHBA dhe Evropë. Megjithëse fillimisht është formuar nga huazimi i stilit klasik, modern dhe xhaz, ai ka ardhur që të përfshijë elemente nga shumë stile të vallëzimit. Për shkak të ngjashmërive të saj teknike, shpesh perceptohet të jetë i lidhur ngushtë me vallëzimin modern, baletin dhe stilet e tjera të koncerteve klasike. Kursi synon që të japë bazat e kërcimit kontemporan, aftësinë teknike të lëvizjeve në hapësirë dhe kohë.

Duet Klasik I

Dueti Klasik është një ndër format më kryesore të kërcimit klasik. Përvetësimi i kësaj strukture nga studentët krijon siguri të mëdha profesionale për artistët e ardhshëm, si në fushën e interpretimit skenik ashtu dhe në krijimin artistik. Ky kurs ka për synim që studentit t’ia mësojë rëndësinë e secilit (vajza e djem) në raportin e të kërcyerit me partner. Secili duhet të jetë i përgatitur teknikisht që të mund të përballojë ngarkesën e të kërcyerit me partner. Duhet gjithashtu të mësojnë rregullat bazë të mbajtjes (padjeshkave) së vajzës, si dhe studentja duhet të mësojë se si duhet të jetë e përgatitur teknikisht për t’ia lehtësuar punën partnerit të saj.

Folklor Koreografik /Teori

Në këtë kurs lënda e Folklorit zgjerohet më tej me njohuritë e valleve folklorike të krahinave të ndryshme, me dallimet e tyre si në lëvizje, në ndërtim të valles, në muzikë e në kostume.

Karakter i Huaj I

Vallëzimi i karakterit është një nënndarje e veçantë e vallëzimit klasik. Është paraqitja e stilizuar e një kërcimi kombëtar të një shteti, kryesisht nga vendet evropiane, ku përdoren lëvizjet dhe muzika të cilat janë përshtatur për teatër. Ky kurs ka synim që t’i edukoj studentët me karakteret, stilet dhe mënyrat e kërcimeve të karakterit botëror, si: lëvizjet e kërcimit hungarez, të kërcimit italian Tarantela, të kërcimit rus, të kërcimit spanjoll.

Repertor Skenik

Repertori Skenik është një lëndë që i ndihmon studentit që ta kuptoj më mirë procesin e krijimit artistik, nëpërmjet mësimit të koreografive të njohura botërore, duke filluar me variacione, monologje, duete, trio dhe me vepra të plota koreografike, në të cilën studentit i jepet mundësia që të studioj çështjet e trajtimit të organizimit artistik të një vepre koreografike.

Njohje Kostumografie

Klasa fokusohet në projektimin dhe realizimin e kostumeve teatrore për shfaqjet reale, jo vetëm duke nënvizuar dallimet me rrobat e modës, por edhe nevoja për të lidhjen mes projektit te Kostumeve te Teatrit dhe interpretimin ne ndonje shfaqje te caktuar. Lenda përfshin një analizë krahasuese ndërmjet karakteristikave stilistike të kostumeve historike me referencë te evolucionit te tyre në kostume teatrale.

Njohje Skenografie

Përmbajtja në lënden e Skenografisë është hartuar që studenti të zotërojë njohuri bazike në lidhje me Skenografine ne pergjithesi. Studenti njoftohet me elementet e skenës, me mizaskenën, rikvantet, blindet dhe konceptualizimin e një skenografie bazuar në skenarin dhe sinopsisin. Studenti njoftohet me parimet thelbësore të skenografisë të cilat përdoren në teatër, procedurat e punës, si dhe përpunimi final i skenës varësisht nga materialet që përdorim për shfaqje të cakurara teatrale.

Koreografi IV

Në vazhdimësi të modulit të Koreografisë fillohet me procesin e Trios dhe vecoritë e ndërtimit të tij, si dhe me Pas de Trois që është kërcim klasik dhe bazohet në balete botërore. Studenti njihet dhe aftësohet në realizimin e një koreografie mbi një tematikë, bazuar në një krijim letrar a dramatik, apo i mbështetur në përjetime nga shoqëria e sotme ose jeta personale.

Balet Klasik IV

Programi i këtij kursi synon të thellojë njohuritë e përfituara nga studenti përgjatë 3 kurseve, duke vazhduar me kombinimet e lëvizjeve më të ndërlikuara, si në levë ashtu dhe në mesin e sallës e në diagonale, me përvetësimin e mëtejshme të lëvizjeve në puante dhe kombinime më të ndërlikuar, me përvetësimin e teknikës së rrotullimeve (pirrouette), si dhe me mësimin e një variacioni (kërcimi) solistik dhe kërcimit duet duke u bazuar në baletet e famshme botërore.

Kërcim Kontemporan II

Kërcimi Kontemporan në këtë kurs synon të thellojë njohuritë mbi zhvillimin e sistemit të kërcimit, aftësinë teknike të lëvizjes trupore në hapësirë dhe kohë si horizontalisht ashtu dhe vertikalisht, të rris aftësinë interpretuese, të mësohet një kërcim grupor nga kërcimet kontemporane botërore.

Duet Klasik II

Ky kurs është vazhdimësi e kursit paraprak ku ka për synim që të thellojë më shumë punën me partner duke i shtuar ngarkesë më të madhe. Vazhdohet me mësimin e mbajtjeve në ajër (padjeshkave) që kërkohet nga studenti të jetë i përgatitur në maksimum teknikisht, hedhjeve në ajër duke përfunduar me mbajtjen e partnerës në poza të ndryshme, mësohen dhe rrotullimet e ndryshme të kërcimit klasik me ndihmën e partnerit.

Folklor Koreografik /Praktikë

Në këtë kurs lënda e Folklorit zgjerohet më tej me njohuritë e valleve folklorike të krahinave të ndryshme të Shqipërisë, me mënyrën e interpretimit të këtyre valleve si: vallja e Tropojës, vallja e Tiranës, vallja e Shupalit, vallja e Shqipeve, vallja e Librazhdit, vallja Gorarçe, vallja Festa e Madhe.

Karakter i Huaj II

Ky kurs ka synim që t’i edukoj studentët me karakteret, stilet dhe mënyrat e kërcimeve të karakterit botëror duke i kombinuar lëvizjet e mësuara në kursin paraprak dhe duke i ndërlikuar ato kërcime, si: lëvizjet e kërcimit polak Mazurka, të kërcimit italian Tarantela, të kërcimit rus, të kërcimit spanjoll.

Bazat e Regjisë

Koncepti regjizorial është imazhi paraprak i tërësisë së tipareve të qenësishme të shfaqjes së ardhshme. Në konceptin e tij për shfaqjen regjizori shkrin pjesën e tij, krijimtarinë e aktorit, koreografit, të piktorit, kompozitorit dhe komponentëve të tjerë.
Regjia e Teatrit i ofron njohuri të mjaftueshme në të gjitha fushat e artit teatror. Nëpërmjet ligjëratave studentët involvohen në produksione teatrore si dhe krijojnë koncepte për shfaqje teatrore e koreografike.
Regjia e Filmit në mënyrë profesionale i aftëson studentët në mënyrë teorike e praktike duke filluar të elaborojnë në krijimtarinë e vet.

Dramaturgji

Ky kurs ka për qëllim që ti mësoj studentit për dramën, rolin e dramaturgut e skenaristit në një shfaqje, llojet e dramës, përmbajtjen dramatike, strukturën dramatike, komunikimin dramaturgjik dhe veçoritë estetike të tekstit dramatik.

Marketing

Lënda jep studentëve njohuri rreth ndërmarrjeve vetë menaxhuese duke përfshirë tregjet më të fundit online. Qëllimi i kësaj klase është të ndihmojë nxënësit të kuptojnë nevojën për të hartuar me një sy në të dy kontekstin ekonomik dhe tregut, por edhe për të çojë ata për të përcaktuar strategjinë e produktit, e çmimit, e promocionit dhe të distribuimit, këto strategji do të jenë të nevojshme kur studentët duan të hyjnë në tregun e vendit dhe jashtë vendit duke krijuar koreografitë e tyre apo duke kërcyer.

Viti III

Koreografi V

Në kursin Koreografi studimet avancojnë duke kaluar nga koreografia e miniaturës në atë të pjesëve skenike me dramaturgji të mirëfilltë. Procesi i inskenimit koreografik është një tjetër forme koreografike, përvetësimi i të cilit synon të kultivojë tek studenti koreograf shprehi të rëndësishme për ritmikën, raportet hapësinore skenike, raportin muzikë-dans, apo tekst-lëvizje. Parë edhe në këndvështrimin e tregut artistik dhe trendin aktual të tij, inskenimi mbetet një proces i rëndësishëm koreografik i këtij programi. Në këtë kurs synohet gjithashtu të bëhet thellimi i kërkimit lëvizor në teknikën kërcyese, nëpërmjet studimit të formës dhe strukturës së Suitës koreografike, që njihet si krijim pa dramaturgji.

Projekt Artistik

Ky kurs ia mundëson studentëve që ti zhvillojnë aftësitë e tyre kreative, si në fushën e koreografisë ashtu dhe në fushat e tjera të artit. Këtu studentët mund të eksplorojnë mënyra të ndryshme për të realizuar një projekt artistik. Të gjitha kurset e mbajtura në këtë profil studimi do t’i ndihmojnë studentëve që të menaxhojnë e të krijojnë një projekt.

Kërcim Kontemporan III

Kërcimi Kontemporan në këtë kurs synon të thellojë njohuritë mbi zhvillimin e sistemit të kërcimit, aftësinë teknike që të trupëzoj lëvizjen, emocionin dhe muzikën në kërcim. Të thellojë aftësinë e punës në grup, të zotërojë energjinë e brendshme.

Analizë Vepre

Në kursin e Analizës së Veprës shtjellohen dhe analizohen veprat që janë bërë pjesë e repertorit skenik sikur ato klasike ashtu dhe ato kontemporane. Analizohet ideja nga është marrë kërcimi, ngjarja, personazhet dhe karakteret e tyre, konflikti dhe zgjidhja e konfliktit, lëvizjet e përdorura në kërcim, formacionet, muzika, kostumet, objektet e përdorura dhe të gjitha elementet përbërëse të artit skenik.

Analizë Muzikore

– Motivi
– Figura
– Fjalia
– Periudha
– Forma e kenges (ABA, ABB, ABC)
– Format Polifonike
– Format Vokale
– Format Instrumentale
– Sonata
– Koncerto
– Rondo
– Suite
– Programi i formave muzikore
– Opera
– Baleti

Ndriçim Skenik

Përcaktimi i ndriçimit të enterierit është pjesë e pashmangshme, sepse ajo depërton në sferën e mjedisit natyror dhe njerëzor. Ndriçimi përcakton gjendjen e dritës në hapësirë, i jep një pamje reale, si dhe ndikon në formën e përgjithshme të enterierit. Dizajneri i ndriçimit duhet t’i njohë shumë mirë burimet e dritës, ndriçuesit si dhe materialet e tjera në mënyrë që të mund të krijojë një ambient ndriçues sa duhet dhe sipas vendit në hapësirë.
– Shpegoj parimet fundamentale të cilat përbëjnë dizajnin e ndiçimit
– Te zgjedhë mjetet adekuate të ndiçimit për të siguruar një dizajn të ndriçimit efektiv dhe efikas në funksion
– Të tregoj aftësi për të qenë inovativ në qasjen ndaj dizajnimit të ndriçimit
– Te zotëroj fjalorin dhe njohuri të përgjitshme për të analizuar një dizajn të ndriçimit dhe aplikimin e tij
– Të aplikoj metoda të hulumtimit për dizajnimin e ndriçimit dhe aplikimin e tij
– Të identifikoj dhe specifikoj llampat
Të njohë dhe të ketë parasyshë ndriçimin nartyrorë dhe qëndrueshmërinë në një program të ndriçimit.

Makiazh

Artistët e grimit janë mjeshtra të iluzionit dhe manipulimit tek format e ndryshme dhe tek tiparet e ndryshme të fytyrës dhe trupit. Piktura dhe aftësitë në vizatim mund tu japin mundësinë të kuptoni dhe të përdorni grimin si një formë arti. Studimi i vizatimeve anatomike mund t’ju mësojë mbi fytyrën e njeriut,masën, format dhe funksjonet individuale skeletore ose muskulore. Në këtë kurs mësohen bazat e makiazhit, forma e fytyrës, forma e syve, forma e buzëve, produktet e ndryshme kozmetike dhe rëndësia e tyre.

Pantomimë

Në kursin e Pantomimës studentët njihen me efikasitetin ekspresiv dhe plasticitetin e trupit të njeriut që janë dominante në kërcim, sidomos në lëvizjet e sipërme të trupit dhe të fytyrës. Mimika e fytyrës siç janë: vetullat, hunda, buzët e shikimi si dhe përdorimi i tyre, luan një rol të rëndësishëm në shprehjen e emocionit të kërcimit dhe në kuptimin e temës së shfaqjes. E gjithë plastika e trupit si: pëllëmbet e duarve, krahët, këmbët, ia lehtësojnë punën studentëve në krijimin koreografik.

Metodikë Pedagogjike

– Të ofrojë njohuri studentëve në lidhje me objektivin e studimit pedagogjisë, me vlerësimin dhe atributet, kriteret e ndërtimit (të synuara studim, detyrë theoritical-praktike, nocionet rëndësi dhe terminologjinë, metodologji studimi),
– Llojet e mësimit.
– Llojet e arsimit, mirësjelljes, funksionale, i qëllimshëm represive, permisive,
– Edukimi dhe mësimi objektiv-developement e një personalitetit / faceted,
– Struktura e personalitetit dhe edukimit / komponenteve.
– Korrelacioni i pedagogjisë me shkencat tjera filozofisë, antropologjisë, psikologjisë, sociologjisë,
– Teoritë dhe drejtime të pedagogjisë,
– Struktura Personale dhe komponentet e edukimit,
– Mental, edukimi estetik
– Parimet dhe metodat e edukimit

Praktikë Profesionale

Praktika profesionale ka për qëllim njohjen nga afër të studentit me të gjitha aspektet e zhvillimit të dancit dhe jetës artistike në vend dhe më gjërë, duke i krijuar atij/asaj mundësinë për të marrë informacione historiko-artistike të cilat do të imponojnë formimin e tij/saj teoriko-praktik. Ndjekja e shfaqjeve dhe festivaleve të dancit dhe teatrit në rang kombëtar, ndjekja e premierave të Baletit Kombëtarë të Kosovës si dhe të Teatrit të Operas dhe Baletit në Shqipërisë, ndjekja e ekspozitave të arteve figurative janë pjesë e domosdoshme për përftimin e një praktike të mirëfilltë profesionale.

Psikologji Edukimi

Psikologjia e Edukimit është një diciplinë urë ndërmjet Psikologjisë dhe Edukimit, që me kohë ka filluar të fitojë identitet në vete, e që momentalisht mund të konsiderohet e natyrës aplikuese. Kjo lëndë do të përqendrohet në arritjen e qëllimeve që një student i cilësdo fushë në të ardhmen të ketë njohuri të mjaftueshme për kontekstin të cilit i nënshtrohet. Psikologjia e Edukimit synon të japë njohuri të mjaftueshme për zhvillimin sipas moshave, të nxënët, si dhe mësimdhënien dhe metodat e saj. Në lëndë do të trajtohen tematika të ndryshme që janë drejtpërdrejt të ndërlidhura me proceset e mësimdhënjes/nxënjes si dhe metodat dhe teoritë shpjeguese të këtyre proceseve që zgjerohen në shtjellimin e saj. Tërë ajo që shpjegohet në njohuritë teorike, e që lejon aplikim praktik, për mësimdhënësit/ edukatorët e ardhshëm do të aplikohen në orët e ushtrimeve. Po ashtu do të trajtohen tema kritike kundrejt lëndës dhe mangësitë me të cilat njeh konteksti i ynë në Kosovë për zbatimin korrekt të disa teknikave. Brenda ligjërimeve do të inkuadrohen tema që lejonjnë fillimin apo parashtrimin e disa hulumtimve brenda kësaj fushe që të fitohet në të 2 dhëna kontekstulae e të nxisin mendimin kritik të studentëve ndaj lëndes apo sistemit.

Projekti i Diplomës

Projekti i diplomës ofron një përvojë thelbësore për studentët në vitin e fundit në Programin e BA në Koreografi. Projekti ndahet në dy pjesë: pjesën teorike dhe pjesën praktike. Në pjesën teorike studenti duhet të paraqes një punim teorik prej 20-25 faqesh A4. Në përzgjedhjen e temave studenët mund të bazohen në Historinë e baletit shqiptar, kosovar e botëror, në folklorin shqiptar, në historinë e institucioneve të baletit etj. Në pjesën praktike studentët zgjedhin një temë të veçantë mbi të cilën do të ndërtojnë një skenë koreografike, të krijojnë idenë e shfaqjes, mesazhin që duhet të përcjellë shfaqja, lëvizjet, formacionin, personazhet, konfliktin, muzikën, kostumet, skenografinë. Kjo shfaqje diplome duhet të jetë e gjatë rreth 30 minuta.