E Drejta Kushtetuese Administrative

Qëllimi dhe profili i programit E Drejta Kushtetuese Administrative

Programi i nivelit Master – drejtimi Kushtetues Administrativ është hartuar si program bashkëkohor, fleksibile e studimor në fushën kushtetuese dhe atë administrative të nivelit master. Ky program ofron dije të avancuara teorike dhe praktike në fushën administrative kushtetuese si dhe nivel të lartë të zotërimit të shkathtësive hulumtuese empirike e teorike-shkencore. Studentët në këtë program informohen, pajisen me të arriturat më të reja nga fusha kushtetuese dhe ajo administrative si dhe kanë mundësi për demonstrimin e shkathtësive, njohurive e aftësive të tjera kreative në segmentin hulumtues përmes punës seminarike, projekteve hulumtuese, punës praktike si dhe shkrimit dhe hartimit të tezës së masterit.

Rezultatet e të nxënit

Në përfundim të këtij programi të studimit, studentët do të jenë në gjendje të:

Niveli dhe grada akademike

Programi i Studimit E Drejta Kushtetuese Administrative është program Master, përkatësisht program i nivelit VII të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK-së). Me rastin e përfundimit të këtij programi stduentët do të marrin diplomë me gradën akademike LLM në e Drejta Kushtetuese Administrative.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin LLM në e Drejta Kushtetuese Administrative zgjasin 1 vit, 60 ECTS me gjith ë sej 2 semestra.

Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19