E Drejta Kushtetuese Administrative

Qëllimi dhe profili i programit E Drejta Kushtetuese Administrative

Programi i nivelit Master – drejtimi Kushtetues Administrativ është hartuar si program bashkëkohor, fleksibile e studimor në fushën kushtetuese dhe atë administrative të nivelit master. Ky program ofron dije të avancuara teorike dhe praktike në fushën administrative kushtetuese si dhe nivel të lartë të zotërimit të shkathtësive hulumtuese empirike e teorike-shkencore. Studentët në këtë program informohen, pajisen me të arriturat më të reja nga fusha kushtetuese dhe ajo administrative si dhe kanë mundësi për demonstrimin e shkathtësive, njohurive e aftësive të tjera kreative në segmentin hulumtues përmes punës seminarike, projekteve hulumtuese, punës praktike si dhe shkrimit dhe hartimit të tezës së masterit.

Rezultatet e të nxënit

Në përfundim të këtij programi të studimit, studentët do të jenë në gjendje të:

Niveli dhe grada akademike

Programi i Studimit E Drejta Kushtetuese Administrative është program Master, përkatësisht program i nivelit VII të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK-së). Me rastin e përfundimit të këtij programi stduentët do të marrin diplomë me gradën akademike LLM në e Drejta Kushtetuese Administrative.

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin LLM në e Drejta Kushtetuese Administrative zgjasin 1 vit, 60 ECTS me gjith ë sej 2 semestra.

Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS.