Radiologji

Studimet bachelor për teknik të radiologjisë mundësojnë aftësim profesional me qëllim të krijimit të ekspertit të afët për punë në mjekësi, stomatologji e veterinë në institucionet publike dhe ato private, si pjesë e shërbimeve të specializuara. Fusha e veprimit përfshin punë me aparaturë që ofron shërbime radiologjike diagnostike e terapeutike me rrezatim, për punë me aparaturë të scintigrafisë me radiofarmak për qëllime diagnostike e terapeutike, si dhe në radiologjinë intervente,

Duke qenë fushë e ndikuar nga të arriturat shkencore e teknologjike, radiologjia është fushë dinamike e mjekësisë e cila është vazhdimisht në rritje, gjithnjë e më shumë e digjitalizuar.

Qëllimi i këtyre studimeve është arritja e njohurive teorike dhe praktike për t’u përdorur në aplikimin rutinor të metodave diagnostike e terapeutike imazherike jonizuese e jo jonizuese.

Kurrikulumi i studimeve të akredituara për tenkik të radiologjisë në AAB është bashkëkohor, interesant, i shumëllojshëm, i gërshetuar në mes të njohurive mbi anatominë e patofiziologjinë e trupit, me fizikën, me teknikat imazherike aktualisht në përdorim rutinor në mjekësinë bashkëkohore, me njohuri mbi përdorimin e kompjuterëve dhe punën praktike me këtë aparaturë.

AAB është i vetmi institucion edukativ në rajon e më gjerë që në klasë mësimore për teknik të radiologjisë e ka të instaluar aparatin funksional të rentgenit të dedikuar vetëm për qëllim të ushtrimit praktik për studentët e tij.

AAB u ofron studentëve për teknik të radiologjisë mundësi aftësimi bashkëkohor dhe krijim të ekspertëve të aftë, të punësohen në vend e jashtë Kosovës për të punuar me të gjitha teknikat imazhuese në praktikën e përditshme.

Dekanati

Astrit Kuçi

Përgjegjës i programit

Astrit Kuçi u lind në Prishtinë më 08.04.1975. Shkollimin fillor dhe të mesëm i ka përfunduar në Prishtinë, studimet universitare në Fakultetin e Mjekësisë, drejtimi Stomatologji, në Universitetin e Prishtinë “ Hasan Prishtina”, dhe ka fituar titullin Doktor i Stomatologjisë (2003), po ashtu në të njëjtin universitet ka mbaruar edhe studimet specialistike, në lëmin e stomatologjisë drejtimi:  Sëmundjet e dhëmbit me endodoncion (2008).

Z. Kuçi, është i pari në Kosovë që e ka përdorur stereomikroskopin në hulumtimet shkencore stomatologjike. Është autor dhe bashkautor i disa punimeve shkencore, si: “Caktimi i gjatësisë së rrënjës së dhëmbit, me tre apx lokator të ndryshëm”,  të cilën e ka mbrojtur në Simpoziume Endodentëve të mbajtur  në Turqi;  punimi “Ndikimi i restaurimit koronar në periodontin apical tek dhëmbët e trajtuar endodonktikisht” është mbrojtur,  ndërsa në revistën gjermane, “Oralprophylaxe Kinderzahneheikunde”, është ko-autor në punimin “Early Childhood Cariesecc in Children in Kosova- Preventive perspective” (2010), ko-autor në punimin “The panoramic radiographs interpretation of endodontically treated teeth in Kosova population “, dhe është mbrojtur në mbrojtur në Kongresin Europian të Radiologjisë, Dentomaxillo-Faciale në Turqi. Ka marrë pjesë në shumë punëtori, simpoziume dhe kongrese brenda dhe jashtë vendit,  si në ShBA, Australi, etj..

Ka  përfunduar studimet e doktoratës në Universitetin Mjekësor  të Tiranës (2013), ndërsa pjesën hulumtuese e ka përfunduar në Universitetin “Gazi” në Ankara të Turqisë. Po ashtu është edhe anëtar i Bordit Drejtues në Odën e Stomatologëve të Republikës së Kosovës.

Një pjesë të hulumtimit të doktoratës e ka publikuar në revistën “Journal of Endodontic” në ShBA.

Për momentin është duke u marrë me disa hulumtime shkencore nga fusha profesionale, te cilat së shpejti pritën të publikohen.