Inxhinieri Softuerike

Qëllimi dhe profili i programit

Përmes programeve të veta të studimeve, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike në AAB ofron udhëzime dhe përgatitë studentët për karrierë në shoqëri të bazuar në industri. Duke pranuar që inxhinierët e sotëm duhet të jenë në gjendje të zgjidhin probleme komplekse e tejet të fokusuara, si dhe specializimet në fusha më të ngushta të profesionit, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike kombinon një bërthamë ndër-disiplinore me studime të specializuara në profilin e zgjedhur për secilin program (mund të zgjedhen katër programe specializuese (Inxhinieri Softuerike, Rrjetat komunikuese, Telekomunikacioni dhe Teknologjia e Informimit, si dhe Mekatronikë). Gjatë studimeve studentët janë të mbuluar me të gjitha njohuritë e nevojshme teorike dhe praktike. Kjo iu mundëson studentëve që te krijojnë projekte të mëdha dhe të vogla në cdo kompani brenda apo jashtë vendit, si dhe mund të vazhdojnë për studimet master.

Rezultatet e pritshme

Pas kompletimit me sukses të Fakultetit për Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji, niveli Bachelor, studentët do të:
– Jenë të aftë të zgjedhin probleme komplekse me fokus të theksuar në fushat e Algoritmeve, Inxhinierimit Softuerik, Database, Telekomunikacion, Multimedia, si dhe Mekatronikë dhe Robotikë, si dhe automatizimit të proceseve.
– Posedojnë edukim të bazuar në ngritje të lartë dhe në standarde akademike dhe etike brenda dhe jashtë vendit.
– Të jenë konkurrues në jetën industriale dhe atë teknologjike, duke u bërë pjesë e zhvillimit ekonomik të vendit dhe jashtë.
– Mund të praktikojnë të nxënit hulumtues, që inkurajon zhvillimin shkencor dhe atë teknologjik që e bën Kosovën konkurruese në skenën ndërkombëtare.
– Posedojnë, njohin dhe forcojnë aftësitë individuale dhe, në të njëjtën kohe, do t’i ngritin kapacitet e tyre profesionale në dimensionin teorik dhe praktik.
– Zhvillojnë kulturën e punës në format ekipore.
– Mund të konkurrojnë në tregjet globale si individ apo si pjesë përbërëse e organizatës.
– Të jenë të aftë të përballen në mënyrë efektive me sfidat dhe ndryshimet teknologjike.

Niveli dhe grada akademike

Niveli(BSc) Fakulteti për Shkenca Kompjuterike (Kolegji AAB) ofron:
Programin Bachelor program në Shkenca Kompjuterike (6 EQF).
Niveli (shkalla) Bachelor në Shkenca Kompjuterike është program që ofron kualifikim në njërën nga këto fusha (specializime) në Shkencat Kompjuterike:
Fushat Specializuese
Për gradën Bachelor, studentët duhet të zgedhin njërin nga këto specializime në vitin e tretë.
Ata mund të zgjedhin në mes:
o Inxhinieri Softuerike
o Komunikimi në Rrjeta
o Telekomunikimi dhe Teknologjia e Informacionit
o Mekatronika

Grada Akademike
Bachelor i Shkencave Kompjuterike (B.Sc) me koncentrim në :
o Inxhinieri Softuerike
o Telekomunikacioni dhe Rrjetat Kompjuterike
o ose Mekatronikë

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin e Shkencave Kompjuterike zgjasin 3 vite, 180 ECTS me gjithsej 6 semestra.
Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS. Të gjitha këto drejtime krijojnë mundësi të vazhdimit të studimeve në nivelin Master, që është 2 vjeçar apo 120 ECTS.

Viti I

Bazat e Programimit 6 ECTS

Bazat e Programimit është lëndë bazike në Shkencat Komjuterike, dhe është një lëndë e rëndësishme si parakusht për modulet tjera të avancuara të programimit. Ky modul tenton të ofroj hyrje në konceptet e programimit që t’iu mundësoj studentëve siguri në shkruarjen e programeve.
Pas përfundimit me sukses të këtij moduli, studenti është në gjendje të:
– Të kuptoj dhe të përdor konceptet fundamentale të gjuhëve programimuese

– Të definoj konceptet bazike të konstrukteve dhe strukturave programuese.
– Të kuptoj algoritmet si abstrksione pavarësisht mjedisit programues
– Të përdor teknikat përkatëse
– Të dokumentoj soursin duke përdorur tool-at dhe procedurat
– Të shkruaj test imet për programe dhe komponente
Të përdor gjuhët dhe dokumentimin e librarive

Matematikë I 6 ECTS

Kjo lende është dizajnuar për të zhvilluar ekspertizën e nxënësve duke përdorur një gamë të aftësive themelore matematikore ku këto mund të zbatohet brenda një game të konteksteve. Studentët do të mësojnë se si të përdorin një sërë teknikash algjebrike, grafike dhe numerike dhe do të inkurajohen që të
përdorin kalkulatoret në mënyrë efektive në këtë proces.
Pas përfundimit me sukse të këtij moduli, studenti është në gjendje të:
– përdorin teknika grafike dhe numerike, ku është e përshtatshme, për të zgjidhur një sërë ekuacionesh
– për të manipuluar fraksionet dhe decimalet
– demonstrojnë aftësinë e tyre për të përdorur përqindjet dhe treguesit për të zgjidhur problemet
– të kuptojnë konceptin e përdorimit të përafërta
– përdorin teknikat e përdorimit të transformimit të formulave
– interpretojnë dhe të nxjerrë grafikët lineare dhe të tjera të përdorë konceptet e zonës dhe vëllimin duke përdorur njësi të përbashkëta SI dhe conversions mes tyre

Hyrje në Teknologjinë Qarqet Dixhitale 6 ECTS

QËLLIMET E MËSIMIT:Hyrje në Teknologjinë e qarqeve Dixhitale është një modul bazë në shkencat kompjuterike dhe është një parakusht i rëndësishëm për të kuptuar pjeset hardwerike kryesore dhe proceseve software në shkenca kompjuterike.
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentet do të jenë në gjendje të:
– Për të kuptuar dhe përdorur sisteme kryesore numerike.
– Për të kuptuar dhe për të zhvilluar teknika të mira analize në qark (duke përdorur qarqet kombinacionale ose logjike).
– Për të analizuar qarqet që përdorin pajisje më të integruara të tilla si multiplexors apo demultiplexors
– Për të përdorur lloje të komponente aktive dhe pasive në dizajnet logjike
– Për përdorimin e gjuhës Përshkrimi Hardware (HDL) për dizajn logjikë.
Për të shpjeguar gjuhë makinë dhe të mbulojë bazat e programimit.

Bazat e Elektroteknikës 6 ECTS

Bazat e Elektroteknikes është një modul bazë në Shkenca Kompjuterike.Qëllimi i lendes është të ju prezantoj studentëve njohuri të përgjithshme për inxhinieri elektrike dhe zbatimi i saj.
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studenti do të jetë në gjendje të:
Të identifikojë, formuloj dhe zgjidhe probleme elektrike
Për të përdorur teknikat, aftësitë dhe mjetet e nevojshme për praktikë inxhinieri.
Për të kuptuar pajisjet elektromekanike konvertimit të energjisë
Për të kryer eksperimente, si edhe për të analizuar dhe interpretuar të dhënat e matura

Algoritmet & Strukturat e të Dhënave 7 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të kësaj lende, nxënësit do të jetë në gjendje:
• Për të kuptuar punët themelore me algoritme, veçanërisht ato me klasifikimin, kërkimin dhe manipulimin grafik
• Per te kuptuar strukturat e të dhënave themelore të përdorura në shkencat kompjuterike
• Për të analizuar efikasitetin ne hapësirë ​​dhe kohë te algoritmeve
Për të hartuar algoritme të reja ose per të modifikuar ato ekzistuese për aplikime të reja, si dhe arsyetimin për efikasitetin e rezultatit përfundimtar.

Gjuhët Web & Teknologjitë 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të kësaj lende, studentet do të jenë në gjendje të bejne:
• Hartimin dhe zbatimin e ueb-faqeve duke përdorur (X) HTML, CSS dhe JavaScript (DHTML) me interaktiv të thjeshtë dhe / ose animacion.
• Përdorimin e XML dhe CSS për të krijuar ueb-faqe me Markup te thjeshtë që nuk është HTML.
• Vleresimin e ueb-faqeve për përdorim me shfletues të ndryshem dhe platforma
Dallimin midis standardeve dhe vlerësimin e rolit te W3C

Analiza e Sistemeve & Dizajni Softuerik 5 ECTS

• Perdorin vendin e projektimit te orientuar brenda kontekstit më të përgjithshme të zhvillimit të sistemeve
Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Nxjerrin kërkesat nga të dhënat ekzistuese dhe dokumentacionin,
• Aplikojne elementet thelbësore të analizës se objektit te orientuar dhe të projektimit,
• Përdorin simbolet standarde për analizën e objektit te orientuar dhe të projektimit,
• Modelojne projektdisajne për mjedise të thjeshta,
• Përdorin një mjet te objektit te orientuar te modelimit,
• Perdorin dizajnimin te nderfaqjeve sipas kërkesave specifike të përdorshmërisë dhe parimet e përgjithshme të projektimit ergonomik, si dhe vleresimin e perdorimit te nderfaqjeve

Arkitektura e Kompjuterëve 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
• Vlerësojne performancën e një sistemi kompjuterik përzgjedhur
• Përdorin sisteme operative

Kuptojnë te dhënat e përfaqësimit, logjikën e thjeshtë dhe të shkojne ciklin e nje modeli mikroprocesor.

Lëndët zgjedhore
Metodat Hulumtuese 6 ECTS

QËLLIMET E MËSIMIT:
– Të zgjedhin dhe justifikojnë një temë kërkimore
– Formulimi i strategjive për hulumtim të suksesshëm brenda një shumëllojshmëri të vetive
– Përzgjedh dhe të shfrytëzojë metoda të përshtatshme kërkimore në mënyrë efektive për të mbledhur të dhëna për të përmbushur kërkesat edhe akademike dhe organizative. Komunikoni gjetjet kërkimore në një mënyrë të përshtatshme.
Menaxhon një projekt kërkimor për të kuptuar teknikat përkatëse dhe mjetet e nevojshme në mënyrë që të sjellë atë me sukses në kohë dhe brenda çmimeve te arsyeshme.

Anglishtja për Shkencat Kompjuterike 6 ECTS

Deri në fund të studimeve , studentet do të jenë në gjendje të:
• Për të zgjeruar njohuritë e përgjithshme si dhe njohuritë në gjuhën angleze të përgjithshme, për të siguruar vetë materiale studentët, si dhe për të rishikuar, konsoliduar dhe zgjeruar gamën e tyre për gramatikë angleze dhe fjalor;
• Të zhvillojë aftësitë e leximit për t’u mundësuar atyre të gjejnë në tekst idenë kryesore të problemit
Për të zhvilluar aftësitë e të dëgjuarit si dhe për t’u mundësuar atyre që të kuptojnë dhe aplikojnë informata specifike nga input; për zhvillimin e studentëve aftësinë e të folurit për tu mundësuar atyre të përdorin gjuhën e përgjithshme, shoqërore dhe profesionale, për të negociuar, raportojnë, shpjegojnë, përmblidhni dhe zhvillimin një diskutim;

Interface Njeri Kompjuter 6 ECTS

Kjo lende ka për qëllim të iu ofroje studentëve një kuptim të plotë të aftesive per ndërfaqe te kompjuterit (HCI) dhe realizimin e pjeses së ndërtimit te softuerit që është i përdorshëm, tërheqës, efikas dhe efektiv. Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
• Përshkruaj HCI lidhur me zhvillimet dhe aplikimin e tij
• Përcaktoje çështjet që lidhen me një HCI te zgjedhur
Zhvilloje dhe vlerësoje një prototip HCI.

Sigurimi i Kualitetit të cilësisë 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
• Përzgjidhin një metodë të përshtatshme për zhvillimin e softuerit dhe të sigurimit të cilësisë softwareike (SQA) për situata të ndryshme.
• Përdorin njohuritë e tij / saj dhe të kuptuarit e SQA për të ndërmarrë një sërë detyrash SQA (p.sh. zhvilluar plane të cilësisë ose software te parashikimit cilësor duke përdorur matricat) Diskutojne aspektet teorike të SQA.

Viti II

Sistemet e Bazave të të Dhënave 6 ECTS

Për të iu ofruar studenteve një kuptim të shëndoshë të procesit të projektimit dhe zhvillimit, e cila fillon me një problem botës reale dhe rezultatet në një zgjidhje të bazës së të dhënave.
Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Kuptojnë organizatën bazë dhe funksionalitetin e llojeve të sistemeve të bazës së të dhënave.
Formulimin e strukturave të të dhënave duke përdorur rregullat e normalizimit
• Hartojne modele logjike te të dhënave që permbushe kërkesat e një organizate për një dizajnim te te dhenave dhe te zhvillojne aplikimin e bazës së të dhënave dhe të vlerësojë zgjidhjet.
• Zbatojne bazën e të dhënave duke përdorur SQL dhe të kuptojnë se si të zgjedhin performancën e saj.
• Kuptojnë se si të menaxhojnë DBMS dhe tapin qasje në harmoni me bazën e të dhënave, si dhe të jenë në gjendje për të kritikuar një sistem mbi këto baza.

Komunikimi përmes Rrjetave 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Dallojne standardet koceptuale de facto dhe de jure;
• Shpjegojne rëndësinë e standardeve të biznesit në marrjen e vendimeve në lidhje me rrjetet e komunikimit, si dhe parimet themelore te të dhënave të komunikimit
• Shpjegojne rëndësinë e modeleve të strukturuara si OSI – dhe ISO
• Aplikojne arkitekturen e rrjeteve te ndermmarrjeve duke përdorur hartat TCP / IP mbi modelin OSI;
• Përshkruajne aplikacionet të tilla si EDI E-mail dhe shpjegojne dallimet, ngjashmëritë, avantazhet dhe disavantazhet
• Përshkruajne arkitekturen klient-server

Sensorët dhe Interfejsët 6 ECTS

Qëllimi i lendes është ofrimi i njohurive themelore të studentëve në lidhje me parimet e ndryshme të përdorimit te sensorëve.Kjo lende jep nje pasqyrë të detajuar në matjen jo-elektrike. Më tej jane paraqitur sendoret elektro-mekanik.

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Shpjegojne artin e perdorimit të sensorëve (sensorët, pozita e matjes se senzoreve, shpejtesija etj)
• Ofrojne të dhënat e marra nga sensoret
• Definojne problemet praktike për zbatimin e një produkti të përbërë nga sensorët dhe modulet hardwarike.
• të kuptuarit se si lloje të ndryshme të sensorë mund të përdoren për të përmirësuar një aplikim të veçantë dhe se si ata mund të shfrytëzohen për të krijuar një produkt të dobishëm
• paraqesë produktin zbatohet dhe funksionalitetin për këtë në një mënyrë të përshtatshme dhe të kuptueshme

Sistemet Operative 6 ECTS

QËLLIMET E MËSIMIT:

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Vlerësojne komponentet hardwarike dhe pajisje periferike
• Përshkruajne kekresat e sistemeve operative
• Bejne instalimin e kompnenteve hardwarike dhe softverike

Programimi i Orientuar në Objekte 7 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
– Përdorin konceptet themelore te programimit te orjentuar te objekteve
– Përdornin metoden e projektimit ne programimin e orjentuar te objekteve
Bejne riperdorimin e komponenteve te sistemit duke perdorur parimet e programimit te orjentuar te objekteve.

Inxhinierimi Softuerik 6 ECTS

Lenda është një studim i fushës së inxhinierisë softverike, me një komponent praktik. Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
• Shpjegojnë dhe të aplikojnë një gamë të gjerë të koncepteve nga inxhinierimi i softverit, përfshire të gjitha aspektet e procesit te inxhinierimit te softverit;
• Njohin, përcaktojne dhe të bëjnë përdorimin e saktë të terminologjisë se inxhinierimit te softverit;
• Aftesohen për të punuar si anëtarë te një ekipi në një projekt te inxhinierimit te softverit;
• Aftesohen si aplikues të teknikave të inxhinierisë softverike
• Krijojnë dhe të përdorin planifikimin, kërkesat, analiza dhe objekte të projektimit dhe të kryejë ato në kodin perkates;
Dokumentojë të gjitha fazat e proceseve të zhvillimit të softverit;

Hyrje në Inteligjencën Artficiale 5 ECTS

Kjo lende iu ofron studentëve njohuri për origjinën, temat kryesore dhe tema të inteligjencës artificiale (AI), modelimin njohës dhe aplikimin e tyre në kontekste moderne industriale dhe të biznesit.
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
• Përshkruaj bazat matematike dhe filozofike prapa IA dhe modeloje procese njohese kompjuterike;
• Identifikoj probleme të bazuara në qasjet e IA, dhe te siguroje zgjidhje me të përshtatshme te kufizimeve te qasjeve të tilla.
• Demonstroj njohuri të ndryshme të metodave kompjuterike dhe te njhet me zgjedhjen e problemeve në njerëz dhe makina, dhe strategjive për zbatimin e teknikave të tilla.
•Identifikoj dhe diskutoj disa nga problemet themelore në përcaktimin e “zbulimit” dhe “ndërgjegjes” dhe përshkruaj progresin, si dhe vështirësitë e përfshira në to.

Web 2.0 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Paraqesin një pasqyrë të historisë dhe arkitekturës së internetit, duke përfshirë tendencat moderne siq eshte “Web 2.0”;
– Përshkruajne mënyrën klient – web, proxies servers dhe bashkeveprimin;
– Shpjegojne protokollet e duhura për web aplikacione dhe t’i zbatojnë në komunikimin e internetit; – Shpjegojne konceptet themelore të XML;
Zhvillojne aplikacione ne web duke përdorur server-side scripting teknologji dhe JavaScript;

Lëndët zgjedhore
Anglishte e Avancuar 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Fitojnë njohuri të avancuara në anglishten e përgjithshme
– Aplikojne aftesite ne te lexuar, te perkthejne dhe te përshtatin teksin me ndërhyrje, te perdorin stilin, te nxjerrin kuptimin nga kontesti; te zhvillojne aftesite ne te shkruar te avancuar, qe te mund te japin inpute ne pranimin e informatave per detyrat dhe punet specifike, te nxjerrin, te zgjedhin dhe te përmbledhin informacionet ne aktivitetet ne te shkruar, siq jane esete, artikujt dhe raportet.
Te zhvillojne nje nivel te avancuar ne aftesite e te dëgjuarit dhe mund te kuptojne dhe aplikojne informatat specifike te marra; te zhvillojne aftesite ne te folur qe te mund te perdorin gjuhen sociale dhe profesionale, te negociojne, te raportojne, te japin sqarime, te bejene përmbledhje dhe te zhvillojne diskutime.

Menaxhimi i Rreziqeve të Projekteve 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Vlerësojne natyrën e cikleve të rrjedhes se projektit, procesin e përgjithshëm të menaxhimit të projektit dhe fazave të saj përbërëse. Shtrirja dhe venja e kufijve te projekteve;
– Përdorin metodologji specifike te menaxhimit të projekteve siq eshte princ dhe DSDM;
– Zhvillojnë përdorimin e duhur të teknikave të Menaxhimit të Projektit, siq eshte menaxhimi i rrezikut dhe menaxhimi i konfigurimit dhe teknikave te duhura kuantitative dhe CPN;
Zhvillojnë një kuptim të detajuar të zonave të administrimit dhe ndërtimit te ekipit. Dikutime kritike rreth çështjeve sociale dhe profesionale të lidhura me Menaxhimin e Projektit.

Building E-Bussines 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Vlerësojne teknologjitë, komponentë dhe trendet e teknologjisë duke përfshirë, standardet e sigurisë dhe CRM-te që lejojnë krijimin dhe shpërndarjen e sistemeve te biznes-mail-ve dhe e- bizneseve.
– Krijojne dhe menaxhojne një e-commerce dyqan duke përdorur on-line mjete brenda një mjedis të organizuar.
– Analizojne mundesite teknike dhe pengesat në krijimin e e-biznesit.
– Aplikojne mjetet e duhura dhe teknikat për të hartuar një arkitekturë e-biznesit.
Kuptojnë në detaje çështjet sociale, ligjore dhe etike të biznesit on-line.

Hulumtimet Operacionale 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• përdorin metoda në kontekste praktike për të ndihmuar përmirësimin dhe vlerësimin e tyre të marrëdhënieve mes teknikave matematikore dhe situatave reale;
• vlerësojnë nje gamë të gjerë të konteksteve, të cilat mund te aplikohen ne teorine grafike dhe të zhvillojnë një kuptim të asaj se si një shumëllojshmëri e problemeve mund të reduktohet në një format të përbashkët, te bëjnë lidhjet në mënyrë te atille per ta minimizuar kohëzgjatjen dhe koston;
• Marrin parasysh kërkesat e algoritmeve kompjuterike duke zhvilluar metodat deduktive;
• Demonstrojnë aftësitë kryesore të zbatimit të komunikimit, numrin dhe zgjidhjen e problemeve.

Viti III – Programi Specializues : Inxhinierimi Softuerik

Programimi Sistemor 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Behen ekspert te denjë te Unix-it
• programues te mire te C-se
• Përgatisin gjuhën e programimit te sistemeve
• Kuptojne organizatën themelore te uniprocessor-it

Inxhiniermi Softuerik i Avancuar 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Konfigurojne një grup të mjeteve të përshtatshme te inxhinierimit te softuerit për lloje të ndryshme të projekteve inxhinierike software (p.sh. fusha të ndryshme të aplikimit, shpërndarës softuarik, duke përdorur teknologji të hapur, madhësi të ndryshme të sistemit dhe kompleksitetit)
– Përdorin një shumëllojshmëri te mjeteve të inxhinierisë softuerike si të përshtatshme për lloje të ndryshme të projekteve inxhinierike softwarike.
Diskutojne konfigurimin dhe përdorimin e mjeteve per çështje inxhinierike softwarike

Sistemet e Distribuuara 6 ECTS

Kjo lende mbulon parimet themelore të rrjeteve kompjuterike, duke përfshirë OSI-Open Interface standarded, protokollet e rrjetit, Ethernet, fizike dhe shtresa MAC, sigurinë e rrjetit dhe sistemeve të shpërndara.Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Kuptojnë dhe të shpjegojë konceptin e komunikimit
• Kuptojne protokollet dhe shpjeguar layered (shtresat) dhe OSI
• Kuptojnë sigurinë dhe të shpjegojë rrjetin
• Mësojne nga vetë-studimi duke përdorur tekstet e kursit dhe mjetet software përdorimit modelimit
• Të kontribuojë në diskutimet mbi aspektet e rrjeteve lokale dhe të gjera dhe gjithashtu te diskutojne mbi sistemet e shpërndara

Projekt në S.E (ose Internship) 10 ECTS

Qëllimi i modulit është që të mësojnë studentet të jenë të familjarizuar per te punuar në një ekip, qe te mund te zgjedhin problemet në fusha të veçanta të specializimit. Pas strukturimit te projektit puna do të shpërndahet permes anëtarëve të ekipit. Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme kur punojnë në një mjedis industrial, por edhe qe te mund te dokumentojne punimin e tyre.

Studenti merr njohuri të hollësishme në zbatim projekt-menaxhimin e njohurive, Transferimin e specializuar në kuadër të një projekti të zbatuar. Gjithashtu studenti fiton mesim plotësues në përputhje me fushë të veçantë të specializimit. Mund te kete edhe nje bashkëpunim në një hulumtim industrial apo zhvillimor

Grafika Kompjuterike dhe Procesimi i Imazheve 4 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të: Kuptojnë dallimin në mes parimeve kryesore dhe teknikat ne fushat e Grafikes Kompjuterike dhe përpunimin e imazhit dixhital. Demonstrojnë të kuptuarit , dhe me kompetencë te aplikojne këto parime Kuptojnë se si Grafika kompjuterike dhe Processing Digital Image zbatohen në aplikacionet reale moderne.Zbatimi i procedurave të ndryshme të përpunimit të imazhit të tilla si, shkallë rotacionin përkthimin dhe filtrim.

Sistemet e avancuara të Bazave të të Dhënave 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentet do të jenë në gjendje të:
• Shkruajn kode komplekse
• Shkruajn dhe ruajn procedurat.
• Aplikojne parimet e optimization query në një skemë te bazës së të dhënave.
• Shpjegojne llojet e ndryshme të mekanizmave që shfrytëzohen në kuadër të sistemeve të menaxhimit të bazës së të dhënave.
• Shpjegojne llojet e ndryshme të dështimeve bazës së të dhënave, si dhe metodat e përdorura për të rregulluarkëto dështime.
• Problemet e Dizajnimit te një sistemi të menaxhimit të bazës së të dhënave apo te shpërndarë
• Kryhen pyetje per bazën e të dhënave të dizajnuara me objekt-relacionale extensions. Zhvillimi dhe XML query

Siguria në Internet 4 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentet do të jenë në gjendje të:
• Përshkruajn dhe të vendosin algoritme encryption të përshtatshme për encrypting, nënshkrimin dhe mbrojtjen e të dhënave dhe të nxjerrë në pah perdorimin e tyre të saktë.
• Encrypt / decrypt të dhënave duke përdorur algoritme të njohura dhe të jenë në gjendje për të thyer algoritme.
• Vlerësojnë protokollet e ndryshme të sigurisë për të kuptuar rëndësinë e tyre në një mjedis të sigurt.
• Kuptojnë parimet dhe teknikat e Steganography, dhe si këto mund të përdoren.
• Vlerësojne rreziqet e sigurisë se paraqitura nga rrjetet kompjuterike dhe për të kuptuar teknikat e përdorura për të kundërshtuar këto rreziqe.
• Kuptojnë rolin e mjeteve të Vlerësimit të vulnerabilitetit dhe të tjera të lidhura me sigurinë software dhe të jenë në gjendje për të vënë ato në përdorim.
• Dizajnojne dhe të vendosin një firewall për të siguruar një rrjet dhe te analizuar mbrojtjen e ofruar nga arkitektura firewall të ndryshme dhe komponente.

Teza Bachelor 18 ECTS

Teza e bachelor është një punë profesionale dhe e pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 kredite ECTS.Qëllimi i tezës së bachelor është për ti bërë studentët në gjendje të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimit në detyra praktike profesionale. Tezat si të tilla duhet të thellojë njohuritë dhe aftësitë e një nxënësi në një fushë profesionale (Inxhinieri Software Design, Programe dhe Teknologji Interneti) dhe për të treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të pavarur analitike. Në tezën bachelor studentet duhet të jenë në gjendje të dokumentojë kontributin tyret individuale në formë të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënie e saj për çështjen e njohurive ekzistuese, apo hipotezë, metodologjinë, rezultatet dhe diskutim.
Procesi Bachelor Teza fillon me kontaktimin profesor i fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e tezës bachelor.
Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën kanë rënë dakord, një kërkesë zyrtare temë duhet të dorëzohet në institutin përkatës.Instituti konfirmon temën dhe emëron mbikëqyrësin.

Viti III – Telekomunikimi dhe Teknologjia e Informacioneve – TIT

Bazat e Telekomunikimit 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studenti do të jetë në gjendje të:
• Kuptojë dhe të shpjegojë sinjalet dhe të konvertoj sinjalet analoge në dixhitale • Për të përdorur analizë Furierit
• Përdore Modulation dhe teknikat Multiplexing
• Të kuptojnë dhe të zbatojnë Networks Internet, Rrjetet ATM, Përdorin VoIP teknologjitë

Principet e Komunikimit Dixhital 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studentët do të jenë në gjendje të:
• Definojne dhe llogarisin punën e transmetimit më shumë se një lidhje fizike. Vlerësojne shfaqjet e transmetimit për mediat transmetuese, duke udhëzuar dhe përcaktuar shfaqje për sistemet mostra të dhënave.
• Krahasojne meritat relative të kodeve të linjës. Përcaktojë dhe vlerësojë performancën e skemave gabim coding.
• Studiojne dhe vlerësojnë performancën e sistemeve digjitale te moduluar. Analizojne sjelljen e sistemeve multiplexed.
• Krahasojne me shpejtësi të lartë qasjet e sistemeve digjitale me theks të veçantë në tel.

Elektronika I 4 ECTS

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi studentët duhet të arrijne:
1. Një kuptim themelor te përdorimit të metrikes dhe pajisjet e testimit të përdorura për të matur Sasi elektrike.
2. Një kuptim themelor te rezistencës, tensionit dhe fuqisë aktuale në qarqet DC dhe Analiza e rrjetit duke përdorur ligjet e ohmit dhe ligjet Kirchoff .
3. Një kuptim themelor te teorisë se fushës magnetike.
4. Një kuptim themelor te vëllimit, induktancës dhe rezistencës se plotë në qarqet ac dhe analiza e rrjetit.

Projekt në TIT (ose Internship) 10 ECTS

Qëllimi i modulit është që të mësojnë studentet të jenë të familjarizuar per te punuar në një ekip, qe te mund te zgjedhin problemet në fusha të veçanta të specializimit. Pas strukturimit te projektit puna do të shpërndahet permes anëtarëve të ekipit. Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme kur punojnë në një mjedis industrial, por edhe qe te mund te dokumentojne punimin e tyre. Studenti merr njohuri të hollësishme në zbatim projekt-menaxhimin e njohurive, Transferimin e specializuar në kuadër të një projekti të zbatuar. Gjithashtu studenti fiton mesim plotësues në përputhje me fushë të veçantë të specializimit. Mund te kete edhe nje bashkëpunim në një hulumtim industrial apo zhvillimor

Komunikimi Mobil dhe Personal Communication 6 ECTS

Studentët pasi ta kene kompletuar modulin do të kene mundësinë për të: Kontribuojne për diskutime në aspektet e elementeve themelore të telekomunikacionit dhe rrjetet e brezave të ardhshëm teknolgjik

Dizajni Multimedial 5 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Përshkruajn kanalet e ndryshme dhe të reja mediatike
• Të identifikjne fushat e aplikimit për media të integruara brenda organizatave.
• Identifikojne teknologjite dhe trendet e teknologjisë që mbështesin multimediat
• Te identifikojne dallimin në mes të projektimit teknik dhe krijues
• Përshkruajn dhe krahasojnë një sërë mundësish të projektimit për një klient – duke përfshirë edhe opsione të ndryshme teknike, krijuese dhe sistemet e informacionit. Ndërtojne prototipa të thjeshta multimediale duke përdorur mjete multimediale

Siguria në Internet 5 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentet do të jenë në gjendje të:
• Përshkruajn dhe të vendosin algoritme encryption të përshtatshme për encrypting, nënshkrimin dhe mbrojtjen e të dhënave dhe të nxjerrin në pah perdorimin e tyre të saktë.
• Encrypt / decrypt të dhënave duke përdorur algoritme të njohura dhe të jenë në gjendje për të thyer algoritme.
• Vlerësojnë protokollet e ndryshme të sigurisë për të kuptuar rëndësinë e tyre në një mjedis të sigurt.
• Kuptojnë parimet dhe teknikat e Steganography, dhe si këto mund të përdoren.
• Vlerësojnë rreziqet e sigurisë së paraqitura nga rrjetet kompjuterike, dhe për të kuptuar teknikat e përdorura për të kundërshtuar këto rreziqe.
• Kuptojnë rolin e mjeteve të Vlerësimit të vulnerabilitetit dhe të tjera të lidhura me sigurinë software dhe të jenë në gjendje për të vënë ato në përdorim.
• Dizajnojne dhe të vendosin një firewall për të siguruar një rrjet dhe te analizuar mbrojtjen e ofruar nga arkitektura firewall të ndryshme dhe komponente.

Teza Bachelor 18 ECTS

Teza e bachelor është një punë profesionale dhe e pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 kredite ECTS.Qëllimi i tezës së bachelor është për ti bërë studentët në gjendje të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimit në detyra praktike profesionale. Tezat si të tilla duhet të thellojë njohuritë dhe aftësitë e një nxënësi në një fushë profesionale (Inxhinieri Software Design, Programe dhe Teknologji Interneti) dhe për të treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të pavarur analitike. Në tezën bachelor studentet duhet të jenë në gjendje të dokumentojë kontributin tyret individuale në formë të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënie e saj për çështjen e njohurive ekzistuese, apo hipotezë, metodologjinë, rezultatet dhe diskutim.
Procesi Bachelor Teza fillon me kontaktimin profesor i fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e tezës bachelor.
Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën kanë rënë dakord, një kërkesë zyrtare temë duhet të dorëzohet në institutin përkatës.Instituti konfirmon temën dhe emëron mbikëqyrësin.

Viti III – Komunikimi në Rrjeta – Net.Com (Viti i Tretë)

Rrjetat TCP/IP 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Krahasojne arkitekturen e rrjetit të kompjuterit.
• Diskutojne parimet e kontrollit të ngjeshur.
• Të vlerësojë performancën e TCP nën kontrollin e rrjedhave te ndryshme dhe kushtet e mbingarkesës.
• Hartimi i një skemë IP-adresimi për një rrjet.

Rrjetat Interneti Wireless 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– artikulojnë lloje të ndryshme të bazuara në IP-shërbimet pa tel dhe sfidat teknike të komunikimit pa tel
– Analizojne dhe modelojne punën e sigurisë së sistemeve wireless
– Përshkruajn dhe analizojne punën e teknikave moderne dhe zhvillim pa tel
– Përshkruajn dhe analizojnë rrjetet 3G dhe ato celulare
Dizajnojne dhe analizojne punën e WLANs, WMANs dhe WPANs

Rrjetat kabllore Multimediale 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Identifikojne dhe diskutojne çështjet aktuale në fushën e komunikimit.
– Vleresojne te dhënat dhe shërbimet e komunikimit, interfacet dhe standardet për layered modelet e Hapura si sistem referimi.
– Shpike një strategji të përshtatshme të komunikimit për një organizatë ose ndërmarrje.
Përcaktojne kërkesat e rrjetit për ofrimin e shërbimeve të nivelit të lartë dhe zgjedhin teknologjite e përshtatshme për mjedisin.

Projekt në Net.Com (ose Internship) 10 ECTS

Qëllimi i modulit është që të mësojnë studentet të jenë të familjarizuar per te punuar në një ekip, qe te mund te zgjedhin problemet në fusha të veçanta të specializimit. Pas strukturimit te projektit puna do të shpërndahet permes anëtarëve të ekipit. Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme kur punojnë në një mjedis industrial, por edhe qe te mund te dokumentojne punimin e tyre.
Studenti merr njohuri të hollësishme në zbatim projekt-menaxhimin e njohurive, Transferimin e specializuar në kuadër të një projekti të zbatuar. Gjithashtu studenti fiton mesim plotësues në përputhje me fushë të veçantë të specializimit. Mund te kete edhe nje bashkëpunim në një hulumtim industrial apo zhvillimor

LAN Switching and Wireless 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Konfigurojne një switch dhe të zbatojnë një LAN Ethernet
• Shpjegojne pemët e protokollit dhe zbatimin e saj
• Identifikojne dhe konfigurojne Virtual LAN, Konfigurojne troubleshoot te rrjetave

Shërbimet ndërmarrësore të bazuara në Web 4 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Vlerësojnë sfidat aktuale te ndërmarrjeve ne web informatikë dhe mundësitë, dhe kuptojne çështjet kryesore teknike dhe të menaxhimit.
– Kuptojne komponentët kryesorë të mjedisit informatikë ne ndërmarrje dhe rolin e tyre në zbatimin e zgjidhjeve të biznesit.
– Kuptojne komponentin klient dhe shërbyes dhe shërbimin e arkitektures se orientuar, sidhe rëndësine e tyre për aplikime brenda ndërmarrjeve dhe ndër-ndërmarrjeve.
– Vlerësojnë çështjet e integrimit të dhënave dhe kuptojne mundësitë teknologjike për integrimin e të dhënave;
– Vlerësojnë çështjet e rëndësishme të menaxhimit të ndërmarrjes në informatikë
– Vlerësojnë trendet e reja në informatikë, duke përfshirë Computing Utility, MSA, dhe Web 2.0 Komunikojne në mënyrë efektive teknike dhe menaxhojne koncepte informatike ne ndërmarrje

Software Rrjetash 4 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Shkruajn HTML, CSS, XML dhe kode tjera
• Gjejne standardet kryesore dhe burimet për të zhvilluar aftësitë e zhvillimit të mëtejshme
• Mbledhin një kuptim të detajuar të internetit si kurs te protokolleve
• Përfundojne pjesën e parë të “kurs, protokollet dhe konceptet e” rrjedhës së CCNA Exploration dhe të
kalojnë testet e saj përkatëse. Shpjegojne parimet dhe kufijtë funksional te teknologjive të mësuara

Teza Bachelor 18 ECTS

Teza e bachelor është një punë profesionale dhe e pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 kredite ECTS.Qëllimi i tezës së bachelor është për ti bërë studentët në gjendje të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimit në detyra praktike profesionale. Tezat si të tilla duhet të thellojë njohuritë dhe aftësitë e një nxënësi në një fushë profesionale (Inxhinieri Software Design, Programe dhe Teknologji Interneti) dhe për të treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të pavarur analitike. Në tezën bachelor studentet duhet të jenë në gjendje të dokumentojë kontributin tyret individuale në formë të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënie e saj për çështjen e njohurive ekzistuese, apo hipotezë, metodologjinë, rezultatet dhe diskutim.
Procesi Bachelor Teza fillon me kontaktimin profesor i fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e tezës bachelor.
Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën kanë rënë dakord, një kërkesë zyrtare temë duhet të dorëzohet në institutin përkatës.Instituti konfirmon temën dhe emëron mbikëqyrësin.

Viti III – Komunikimi në Rrjeta – Mekatronikë

Hyrje në Mekanikë 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të lendes, studentët do të jenë në gjendje të:
• Aplikojne Ligjet e mekanikës për të hartuar dhe për të llogaritur forcat e momenteve
• Shpjegojne dhe zbatojne seksionet e ndryshme, seksionet e kendeve dhe për të llogaritur momentet e inercionit. Për të shpjeguar dhe për të llogaritur kinematiken e objekteve.

Matematikë II 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Llogarisin vektorët dhe te bejne llogaritjen e ndryshimeve ne mes variablave te koordinatave karteziane dhe atyre Polare.
• Shpjegojne dhe zbatojne integralet komplekse
• Zgjedhin ekuacionet diferenciale si dhe përdorin transformimin laplas

Elektronikë I 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Te bejne dallimin e mes llojeve e ndryshme të robotëve
• Te programojne robotet duke përdorur gjuhë të veçantë te programimit
• Për të kuptuar aplikimin e UA (metodat e të nxënit), Të kuptojnë arkitekturën e një sistemi robot (Struktura mekanike, Aktivizuesit, sensorika, …) etj

Projekt në Mechatronikë (ose Internship) Internship) 10 ECTS

Qëllimi i modulit është që të mësojnë studentet të jenë të familjarizuar per te punuar në një ekip, qe te mund te zgjedhin problemet në fusha të veçanta të specializimit. Pas strukturimit te projektit puna do të shpërndahet permes anëtarëve të ekipit. Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme kur punojnë në një mjedis industrial, por edhe qe te mund te dokumentojne punimin e tyre.
Studenti merr njohuri të hollësishme në zbatim projekt-menaxhimin e njohurive, Transferimin e specializuar në kuadër të një projekti të zbatuar. Gjithashtu studenti fiton mesim plotësues në përputhje me fushë të veçantë të specializimit. Mund te kete edhe nje bashkëpunim në një hulumtim industrial apo zhvillimor

Robotikë 6 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
• Te bejne dallimin e mes llojeve e ndryshme të robotëve
• Te programojne robotet duke përdorur gjuhë të veçantë te programimit
• Për të kuptuar aplikimin e UA (metodat e të nxënit), Të kuptojnë arkitekturën e një sistemi robot (Struktura mekanike, Aktivizuesit, sensorika, …) etj

Automatizimi i Proceseve 4 ECTS

Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje të:
– Mbledhin njohuri dhe te aplikojne strukturat & komponentet e sistemeve autonome Industriale Për të aplikuar nivelet arkitekturore te kontrollit industrial, si dhe të proceseve të optimizimit në industri

Mikrokontrollerët 4 ECTS

Qëllimi i ketij moduli është për të zgjidhur një problem të thjeshtë me projektimin hard-dhe software. Studentët do të zgjedhin një shembull te dhene me Hardware (Primer2 – STM32 – ARM ose M3) te programuar në kontrolleret me gjuhen C . Bazat e microcontrollereve (8051), komponentet e një microcontroller aktual (NVIC, ADC, UART, ..).

Teza Bachelor 18 ECTS

Teza e bachelor është një punë profesionale dhe e pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 kredite ECTS.Qëllimi i tezës së bachelor është për ti bërë studentët në gjendje të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimit në detyra praktike profesionale. Tezat si të tilla duhet të thellojë njohuritë dhe aftësitë e një nxënësi në një fushë profesionale (Inxhinieri Software Design, Programe dhe Teknologji Interneti) dhe për të treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të pavarur analitike. Në tezën bachelor studentet duhet të jenë në gjendje të dokumentojë kontributin tyret individuale në formë të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënie e saj për çështjen e njohurive ekzistuese, apo hipotezë, metodologjinë, rezultatet dhe diskutim. Procesi Bachelor Teza fillon me kontaktimin profesor i fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e tezës bachelor. Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën kanë rënë dakord, një kërkesë zyrtare temë duhet të dorëzohet në institutin përkatës.Instituti konfirmon temën dhe emëron mbikëqyrësin.