Projektet e Arsimit të Lartë

Përkrahja dhe zhvillimi i strukturave për sigurimin e cilësisë në institucionet private të Arsimit të Lartë në Kosovë

Objektivat specifike të projektit janë krijimi dhe përmirësimi i qendrave të sigurimit të cilësisë në njëmbëdhjetë institucione private të Arsimit të Lartë të Kosovës. Projekti është i financuar nga Komisioni Evropian. Përveç AAB-së, përfitues të projektit janë edhe 11 institucione të Arsimit të Lartë Privat në Kosovë. Në konzorciumin e projekteve janë përfshirw edhe: Universiteti i Salzburgut (US), Kolegji Universitar Cork (UCC), Universiteti Politehnica i Bukureshtit (UPB), WUS Austria, Agjencia e Akreditimit të Kosovës, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT).

Inkurajimi i procesit të zhvillimit të kurrikulave bazuar në rezultate mësimore dhe hulumtime mësimit të udhëhequr në institucionet e Arsimit të Lartë Privat të Kosovës

Projekti është i financuar nga Komisioni Evropian. Përfituesit e projektit: Institucionet e Arsimit të Lartë Privat në Kosovë, Konsorciumi i projektit: Universiteti i Salzburg (US), Kolegji Universitar Cork (UCC), Universiteti Politehnica të Bukureshtit (UPB), WUS Kosova, Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.
“Reforma kurrikulare–ndërmarrësia dhe zhvillimi lokal ekonomik në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni (ELED)”, përfitues nga TEMPUS-i.

Barometri politik

Është projektuar nga Qendra e Fakultetit të Shkencave Politike të Universitetit të Lubjanës të Sllovenisë, dhe është financuar bashkërisht nga Kolegji AAB dhe Universiteti i Lubjanës.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19