Aktuale

Edhe Apeli shfajëson zyrtarët e akuzuar për keqpërdorim të detyrës zyrtare

Gjykata e Apelit e Kosovës, e ka refuzuar si të pa bazuar ankesën e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, në rastin e të akuzuarve M.M., I.K. dhe N.S., për shkak të veprës penale “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Në këtë mënyrë, Apeli e ka lënë në fuqi aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë, të datës 31 korrik sipas të cilit aktakuza ndaj tyre është hedhur, konform dispozitës 253 të Kodit të Procedurës Penale dhe është pushuar procedura në këtë çështje.

Gjykata e Apelit, pasi ka elaboruar provat në bazë te të cilave është ngritur aktakuza, vlerëson se në rastin konkret, gjykata e shkallës se parë ka vepruar drejtë kur e ka hedhur atë, sepse në veprimet e të pandehurve, nuk konsumohen elementet e veprës penale për të cilën ngarkohen.

Kjo ngase vepra penale e keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar kryhet vetëm kur bëhet më qellim të sjelljes se dobisë ose shkaktimit të dëmit apo shkeljes se drejtave personit tjetër, elemente këto që jo vetëm që nuk theksohen në dispozitiv të aktakuzës, por nuk i provojnë as provat në bazë te të cilave është ngritur ajo. /KosovaPress/