Ekonomi

Nënshkruhet marrëveshja për sigurimet bujqësore

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe IFC-ja, anëtare e Grupit të Bankës Botërore kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për të zhvilluar sistemin e sigurimit për prodhimtarinë bujqësore në Kosovë.

MBPZHR thotë se ky projekt është një nga hapat më të mëdhenj për avancimin e mëtutjeshëm të bujqësisë në vend.

“Bazuar në këtë marrëveshje IFC-ja do ta këshillojë Ministrinë në zhvillimin dhe zbatimin e një sistemi të sigurimit për bujqësi që është transparent, i qëndrueshëm dhe financiarisht i zbatueshëm, për ta përmirësuar konkurrueshmërinë në tregun gjithnjë e më të integruar të mallrave. IFC-ja do të ofrojë mbështetje teknike dhe ligjore, duke përfshirë ekspertizën vendore, dhe do ta krijojë kornizën e nevojshme për funksionim efikas. Përshpejtimi i rritjes dhe adresimi i varfërisë në zonat rurale kërkojnë politika dhe reforma për ta zhvendosur bujqësinë nga bujqësia për mbijetesë tek bujqësia intensive dhe e orientuar nga tregu, e që kultivon produkte me vlerë më të lartë. MBPZHR konsideron se sigurimi i prodhimtarisë bujqësore është segment shumë i rëndësishëm për ta zhvilluar dhe avancuar si sektorin e bujqësisë edhe më tej dhe për ta bërë atë më konkurrues, si dhe për ta forcuar mjedisin e përshtatshëm e për t’i rritur aftësitë teknike në mënyrë që të ndihmohet sa më tepër që është e mundur në zbutjen e rreziqeve që kërcënojnë prodhimtarinë bujqësore.. Për këtë arsye kjo është edhe një nga prioritetet e larta të Ministrisë. Një sistem i mirë i sigurimit gjithashtu do të ndihmojë në rritjen e besimit për sa i përket huadhënies për bujqësi dhe rënien e nivelit të kamatave, e kjo do të ndihmojë padyshim edhe në rritjen e produktivitetit dhe profitabilitetit të fermerëve të Kosovës”, thuhet në komunikatën e MBPZHR-së.

Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Memli Krasniqi ka thënë se po fillojnë për herë të parë zhvillimin dhe implementimin e sistemit të sigurimit të prodhimtarisë bujqësore në vend.

“Fermerët kosovarë kanë pësuar humbje të mëdha të shkaktuara nga faktorët klimatikë dhe rreziqet tjera në prodhimtarinë bujqësore si p.sh. sëmundjet dhe dëmtuesit.. MBPZHR me përkrahjen e IFC do ta zhvilloj dhe implementoj sistemin e sigurimit për prodhimtarinë bujqësore për ta mbrojtur punën e fermerëve dhe standardin e jetës së tyre të ndikuar nga humbjet e prodhimit ose cilësisë, dhe për ta rritur qasjen në financa në sektorët konkurrues për ta ndihmuar shtytjen e rritjes ekonomike” tha ai.

MBPZHR sipas komunikatës planifikon që t’i subvencionojë një pjesë të kostos për primet e sigurimit për bujqësi, në mënyrë që t’i bëjë ato më të përballueshme për fermerët, dhe për t’i mbrojtur bizneset e tyre bujqësore në rritje.

Kjo nismë është duke u drejtuar nga Projekti i Agro-Financimit për Evropën dhe Azinë Qendrore i IFC-së, në partneritet me Ministrinë e Financave e Austrisë dhe Bankën Hungareze Eksport-Import.

“Bujqësia është punëdhënës kryesor globalisht,” ka thënë Leah Soroka, Menaxhere e Programit të IFC-së për Agro-Financim për Evropën dhe Azinë Qendrore.

“Sigurimi për bujqësi ndërton besim për institucionet financiare për sa i përket huadhënies për bujqësi, pasi që bujqit kanë ndërmarrë masa paraprake të sigurisë për ta mbrojtur biznesin e tyre, andaj është komponentë esenciale në rritjen e biznesit bujqësorë dhe forcimin e sektorit financiar. IFC-ja do të ofrojë aftësi teknike dhe trajnime për të krijuar një mjedis të fuqishëm dhe të përshtatshëm, sisteme të forta të te dhënave dhe produkte të sigurimit për t’i mbrojtur fushat më profitabile, si dhe për ta rritur produktivitetin dhe profitabilitetin në Kosovë.”, ka thënë ajo./KosovaPress/