Mundësi punësimi

Në bazë të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nenit 26, Statutit të Kolegji AAB, dhe Rregullores për avancim të personelit akademik, Kolegji AAB shpall: 

KONKURS

Për zgjedhje të personelit akademik

 •   FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 
 1. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Inxhinierisë Softuerike;
 2. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Telekomit dhe Rrjetave Kompjuterike dhe
 3. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Matematikës.
 •  FAKULTETI I KOMUNIKIMIT MASIV 
 1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Multimedias dhe Produksionit;
 2. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Gazetarisë
 •  FAKULTETI I GJUHËS ANGLEZE 
 1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Linguistikës
 2. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Letërsisë Angleze
 3. Tre mësimdhënës për lëndën: Gjuhë Gjermane
 •  FAKULTETI I PSIKOLOGJISË 
 1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Psikologjisë Klinike
 2. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Psikologjisë Sociale

 

Kushtet e përgjithshme

 • Kushtet për zgjedhjen dhe rizgjedhjen e personelit akademik janë të parapara me Ligjin nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, Statutin e Kolegjit AAB dhe Rregulloren Nr. 1381/2013 për Avancim të Personelit Akademik.
 • Të drejtë konkurimi kanë vetëm ata të cilët kanë gradën Doktor i shkencave.

 Dokumentacioni i nevojshëm

 • Kërkesën për aplikim;
 • Biografinë (CV);
 • Lista e publikimeve me linqet e revistave ku është bërë publikimi;
 • Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri;
 • Vendimi për nostrifikimin e gradës së fundit të fituar jashtë vendit;
 • Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale;
 • Dëshmitë për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare;
 • Dëshmitë për pjesëmarrje në projekte të ndryshme;
 • Dhe dokumente tjera të nevojshme për titullin akademik që aplikon.

 

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet brenda afatit të konkursit në kopje fizike dhe elektronike (CD – i skanuar) në objektin e parë, Zyrën e pranimit – recepsion. Punimet shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare, skanohet vetëm faqja e parë e revistës dhe faqja e parë e punimit. Për librat e botuar skanohet vetëm faqja e parë e librit. Aplikacionet pas afatit të konkursit, ato të pakompletuara dhe atyre që iu mungon kopja elektronike (CD) nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 20.10.2018 ora 15:00.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO