Mundësi punësimi

Si institucioni më i suksesshëm i arsimit të lartë jopublik në Kosovë, Kolegji AAB është në rritje të vazhdueshme. Për këtë arsye ne jemi në kërkim të personave të gatshëm për të kontribuuar në implementimin e ideve dhe projekteve tona si dhe për të sjellë frymë dhe ide të reja në stafin tonë.

Si të aplikoj:
Dokumentacionit tuaj për punësim (biografinë e shkurtër me dokumentet përcjellëse) duhet t’ia bashkangjitni formën e aplikimin zyrtar të AAB-së. Aplikacionet tuaja mund ti dorëzoni vetëm në mënyrë elektronike përmes email-it në [email protected], duke specifikuar pozitën për të cilën aplikoni.


K O N K U R S

Për plotësim të vendeve të lira të punës

Pozita:             Zyrtar për zhvillim dhe inovacion

Vende të lira:   4 (katër)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Harton plane te zhvillimit për departamente të caktuara;
 2. Planifikon veprimtarinë e departamenteve dhe sektorëve të ndryshëm;
 3. Menaxhon punën e departamenteve dhe sektorëve të ndryshëm;
 4. Këshillon dhe jep detyra për zhvillimin e departamentit dhe sektorëve të ndryshëm.
 5. Sugjeron plotësimin dhe avancimin e procedurave të ndryshme të departamenteve dhe sektorëve.

Kualifikimet dhe shkathtësitë e kërkuara:

 • Të ketë kualifikim universitar;
 • Të ketë njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze;
 • Të ketë shkathtësi të shkëlqyeshme për kompjuter (MS office, internet, pakot e ndryshme të softuerit);
 • Të ketë shkathtësi komunikimi;
 • Të ketë shkathtësi menaxhuese;
 • Të ketë përvojë pune së paku 3 vjet;

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentacionin përkatës duke përfshirë një CV në formatin euro-pass, të shoqëruar me dokumentacionin përkatës lidhur me përgatitjet shkollore dhe përvojën e kërkuar të punës. Vetëm kandidatët që i plotësojnë kushtet e kërkuara do të ftohen për intervistë.

Dokumentacioni i kërkuar për aplikim dorëzohet në Zyrën e Pranimit, Objekti V.

ose përmes e-mailit në [email protected]

Dokumentacioni dorëzohet në kopje dhe është i pakthyeshëm.

Nuk japim përgjegjësi për dokumentacionin e dorëzuar në origjinal.

Data e fundit për pranimin e aplikacioneve është 08.08.2016, ora 15:00.

 

Kolegji AAB Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel: +381 (0) 38 600 005
Tel: +377 (0) 45 284 797, +386 (0) 49 603 666
[email protected]

 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE