Dekanati - Ekonomik

 

PhD .Candidat. Medain Hashani
[email protected]
+381 38 601 019
+381 38 555 444

lok. 125

PhD .Candidat. Medain Hashani

Dekan, U.D

Medain Hashani u lind në Ferizaj. Ka mbaruar Fakultetin Ekonomik, drejtimin Banka Financa dhe Kontabilitet në Universitetin e Prishtinës, po ashtu ka mbaruar studimet e magjistraturës për Kontabilitet dhe Auditim në Akademinë e Studimeve të Avancuara Universitare (ASAU), si dhe është kandidat për doktor të shkencave ekonomike në drejtimin e Kontabilitetit dhe Auditimit në Universitetin Sv.Kiril i Metodij në Fakultetin Ekonomik në Shkup. Po ashtu në nivelin profesional dhe Akademik është i certifikuar për: Implementimin e Kontabilitetit ndërkombëtar në Kosovë, Train the Trainer, menaxhimin e operacioneve, menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin strategjik, menaxhimin e projekteve, vlerësimin e aseteve, vlerësimin e investimeve si dhe për procesin e integrimeve në BE dhe direktivat e BE-së.

Z. Hashani ka përvojë të pasur profesionale, nga viti 1999 deri më 2009, ka punuar si drejtor ekzekutiv në ndërmarrjen shërbyese Trend CMSH, nga viti 2005 deri 2009 ka qenë senior auditor ekstern në Kompaninë Audituese, Audit, Tax & FAS, nga 2009 deri 2012 drejtor financiar në Pallatin e Rinisë, Kulturës dhe Sporteve Prishtinë dhe nga 2012 drejtor i degës së Ferizajt në BPRAL Kolegji AAB, po ashtu edhe nga maj 2015 dhe në vazhdim është kryetar i Bordit i kompanisë së sigurimeve PRISIG.

Përvoja akademike e z. Hashani është po ashtu mjaft e bujshme, nga 2005 deri në vitin 2009 ka qenë ligjërues në GERMAN ACADEMY FOR ECONOMY AND DATA PROCESSING KOSOVA, nga viti 2006 deri në vitin 2009 ka qenë asistent në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, nga 2011 e në vazhdim në BPRAL Kolegji AAB është profesor në nivelin bachelor në nivelin master.

Deri më tani ka marrë pjesë në disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, kryesisht nga fusha profesionale, të organizuara dhe të mbajtura në institucione dhe universitete të shteteve më prestigjioze të Evropës.

z. Hashani deri më tani ka publikuar këto punime shkencore: “Roli i Auditimit te jashtëm në politikat kreditore të bankave komerciale”,” Menaxhimi i riskut në organizatën biznesore Posta dhe Telekomi i Kosovës sh.a”, ” Zhvillimi ekonomik ndërkombëtar dhe Globalizimi”, ” Ndikimi Agjensionit për menaxhimin e Investimeve në zhvillimin ekonomik”, “Roli i burimeve njerëzore në rritjen e investimeve të NVM-ve” dhe “Identifikimi i nevojave për punonjës në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme në Komunën e Ferizajt”.

Dr. sc. Shaip Bytyçi
[email protected]
045/666-747


Dr. sc. Shaip Bytyçi

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë & Përgjegjës për shkencë

Fushat kryesore të kërkimeve të tij janë nga fusha e menaxhimit të marketingut. Prej shtatorit të vitit 2005 punon si profesor i lendeve te marketingut dhe prodekan i Fakultetit Ekonomik në AAB.
Formimi akademik: Arsimin parauniversitar e ka mbaruar nëshkollëne mesme ekonomike në Lipjan ndërsa studimet universitare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës (1986-89). Ka vijuar studime për magjistraturë (1989) në Universitetin e Prishtinësdhe ka fituar titullin master me temën ,,Roli i marketingut nëndërmarrje, përkatësisht ne ndërmarrjen Mabetex".Studimet e doktoratësi ka përfunduar në Universitetin ,,Sveti Kliment Ohridski" nëManastir (tetor 2007-shtator 2010) me temën "Menaxhimi-implementimi i marketingut ne veprimtaritë shërbyese ne Kosovë".
Botimet: Është autor i dhjetëra punimeve shkencore ne revista te ndryshme ndërkombëtare te mbajtura ne Stamboll, Novi Sad, Tiranë, Shkodër, Ohër,Dyuni- Bullgari, Shkup etj. Është bashkautor i disa librave universitar: Drejtim Marketingu, Marketingu i shërbimeve. Ka dy tekste universitare ne përgatitje: ,,Strategjia e marketingut" dhe ,,Si të shkruhet një plan marketing". Është recensent i librit-tekst Universitar ,,Marketingu".
Mësimdhënia: Në AAB ligjëron lëndët e marketingut dhe planifikimit strategjik prej vitit 2005. Që nga viti 2005 është profesor vizitor ne Universitetin e Prishtinës; në Universitetin Shtetëror të Tetovës ka mbajtur mësim në studimet master (2011–2012). Gjate viteve 2012 – 2013 ka qenë profesor vizitor në Universitetin FON në Maqedoni.
Trajnimet: Prej janarit 2005 është trajner ne IKAP në temat udhëheqja dhe menaxhimi i procesit, vlerësimi i nevojave për trajnim, procedurat e vlerësimit të kryerjes së punëve, vlerësimi dhe shpërblimi për performancë etj. Ka punuar si trajner i trajnerëve ne modulin ,,Shkathtësitë prezantuese për trajner"për Agjencinë Evropiane për Rindërtim (2007-2008). Nga muaji korrik 2010 është këshilltar dhe trajner i akredituar i skemës se këshillimeve dhe trajnimeve mbi bazën e Vauqerve, nga MTI. Gjatë viteve 2001-2004 ka punuar në KK-Lipjanit dhe ka udhëhequr departamentin për Planifikim dhe urbanizëm dhe ka qenë hartues i Planit Strategjik të K. Lipjanit.

Kosovare Ukshini

[email protected]

Përgjegjëse për shkencë, për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Arsim Sinani

[email protected]

Përgjegjës për shkencë

Merita Shabani

[email protected]

Përgjegjëse për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Ylber Prekazi

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë për mentorimin e studentëve dhe për aktivitete studentore

Donat Rexha

[email protected]

Përgjegjës për aktivitete studentore

Ilir Rexhepi

[email protected]

Përgjegjës për gjenerim të mjeteve e për projekte

Roberta Bajrami

[email protected]

Përgjegjëse për punë praktike, për mentorimin e studentëve dhe për aktivitete studentore

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE