Dr. sc. Shaip Bytyçi

Dr. sc. Shaip Bytyçi

045/666-747


shaip.bytyci@aab-edu.net

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë & Përgjegjës për shkencë


Fushat kryesore të kërkimeve të tij janë nga fusha e menaxhimit të marketingut. Prej shtatorit të vitit 2005 punon si profesor i lendeve te marketingut dhe prodekan i Fakultetit Ekonomik në AAB.
Formimi akademik: Arsimin parauniversitar e ka mbaruar nëshkollëne mesme ekonomike në Lipjan ndërsa studimet universitare në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës (1986-89). Ka vijuar studime për magjistraturë (1989) në Universitetin e Prishtinësdhe ka fituar titullin master me temën ,,Roli i marketingut nëndërmarrje, përkatësisht ne ndërmarrjen Mabetex".Studimet e doktoratësi ka përfunduar në Universitetin ,,Sveti Kliment Ohridski" nëManastir (tetor 2007-shtator 2010) me temën "Menaxhimi-implementimi i marketingut ne veprimtaritë shërbyese ne Kosovë".
Botimet: Është autor i dhjetëra punimeve shkencore ne revista te ndryshme ndërkombëtare te mbajtura ne Stamboll, Novi Sad, Tiranë, Shkodër, Ohër,Dyuni- Bullgari, Shkup etj. Është bashkautor i disa librave universitar: Drejtim Marketingu, Marketingu i shërbimeve. Ka dy tekste universitare ne përgatitje: ,,Strategjia e marketingut" dhe ,,Si të shkruhet një plan marketing". Është recensent i librit-tekst Universitar ,,Marketingu".
Mësimdhënia: Në AAB ligjëron lëndët e marketingut dhe planifikimit strategjik prej vitit 2005. Që nga viti 2005 është profesor vizitor ne Universitetin e Prishtinës; në Universitetin Shtetëror të Tetovës ka mbajtur mësim në studimet master (2011–2012). Gjate viteve 2012 – 2013 ka qenë profesor vizitor në Universitetin FON në Maqedoni.
Trajnimet: Prej janarit 2005 është trajner ne IKAP në temat udhëheqja dhe menaxhimi i procesit, vlerësimi i nevojave për trajnim, procedurat e vlerësimit të kryerjes së punëve, vlerësimi dhe shpërblimi për performancë etj. Ka punuar si trajner i trajnerëve ne modulin ,,Shkathtësitë prezantuese për trajner"për Agjencinë Evropiane për Rindërtim (2007-2008). Nga muaji korrik 2010 është këshilltar dhe trajner i akredituar i skemës se këshillimeve dhe trajnimeve mbi bazën e Vauqerve, nga MTI. Gjatë viteve 2001-2004 ka punuar në KK-Lipjanit dhe ka udhëhequr departamentin për Planifikim dhe urbanizëm dhe ka qenë hartues i Planit Strategjik të K. Lipjanit.