Hysen Kasumi

Hysen Kasumi

lok 151


hysen.kasumi@aab-edu.net

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë dhe për gjenerim të mjeteve e për projekte


Studimet e doktoratës në Universitetin European të Tiranës; Fakultetin në Fakultetin e Gjuhëve të huaja në Universitetin e Tiranës.
Në Kolegjin AAB ligjëron që nga viti 2012 dhe atë në Fakultetin e Gjuhës Angleze si ligjërues i " English Teaching Methodologjy" dhe poashtu ka qenë pjesë e procesit të hartimit të programeve të studimeve të nivelit bachelor. Është Koordinatorë i Cilësisë pranë Fakultetit të gjuhës Angleze ku merret me standardizimin dhe monitorimin e syllabuseve dhe aftësimin e kolegëve në fushën e korrikulave dhe metodologjisë së mësimdhënies, si dhe bënë përkrahje për vlerësim të brendshëm dhe përcjelljen e mbarvajtjes së punës. Deri tani ka marrë pjesë në panele të shumë konferencave ndërkombëtare dhe ka publikuar një sërë punimesh shkencore dhe akademike.