Dekanati - Juridik

 

Prof. dr. Muhamet Kelmendi
[email protected]
+381 38 601 019
+381 38 555 444
+377 45 284 797
lok. 117

Prof. dr. Muhamet Kelmendi

Dekan

Prof. dr. Muhamet Kelmendi, i lindur në Llabjan- Pejë me 18.11.1953. U shkollua në Prishtinë dhe jashtë vendit, Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës ka mbaruar në vitin 1979/80, Doktoron në Gjermani fushën teorike juridike dhe politike – referuar tematikës së ndërtimit të shtetit dhe së drejtës në Kosovë. Ka punuar si profesor (mësimdhënës) në disa universitete, është i angazhuar në Fakultetin Juridik i Kolegjit AAB si mësimdhënës dhe aktualisht është dekan i këtij fakultetit.

I flet rrjedhshëm gjuhen Gjermane, Italiane, Serbokroate.

Tridhjetë vjet ka punuar në çështjen e kërkimit politik të formave të mjeteve dhe metodave për krijimin dhe funksionalizimin e shtetit të Kosovës, Ka punuar si Avokat në Hamburg dhe anëtare i Odës së Avokatëve të Rf të Gjermanisë, anëtar në Institutin e hulumtimeve juridike për çështjen e  Evropës Juglindore në Hamburg, Institutin juridik –politik në Vjen.

Disa nga librat e botuara nga Prof. dr. M. Kelmendi janë: Çka realizohet me konstituimin e Republikës së Kosovës brenda Federatës së Jugosllavisë, 1986., Vendosja e Pushtetit Ushtarak e Policor në Kosovë, 1989., Realiteti dhe perspektiva e çështjes Kombëtare, 1996. ,Ribotim me 1997., "Die Republik in Kosovo ist eine Realitet geworden"., Historia e Shtetit dhe se drejtës 2012., ka botuar shumë publikime dhe analiza në revistat shkencore ne Gjermani e Kosovë si në revistën "Recht", Germani Institutin e hulumtimeve juridike për çështjen e Evropës Juglindore në Hamburg "Die Albaner in ex-YU".," Kohën Ditore", "Zëri", "Rilindja", "Die Welt", "Recht", etj.

 

Fatmir Qollakaj
[email protected]
+381 38 601 019
+381 38 555 444
+377 45 284 797
lok. 117

Fatmir Qollakaj

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë: siguria, studimet sociale, luftimi i kriminalitetit, terrorizmi etj. Prej vitit 2009 ushtron detyren e Prodekanit për mesim në Fakultetin Juridik në AAB. Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Prizren. Studimet e Filozofisë e Sociologjisë i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studimet për magjistraturë (1989 – 1991) në Universitetin e Zagrebit dhe në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e e shkencave kriminalistike, kriminologjike e të sigurisë dhe ka fituar titullin Magjistër i shkencave në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike (FShKKS) të Universitetit të Sarajevës (2009). Nga viti 2011 vijon studimet e doktoranturës në fushën e penologjisë në Universitetion Evropian të Tiranës (UET). Prej vitit 2013 vijon edhe studimet e doktoraturës në fushën e sigurisë në FShKKS në Universitetin e Sarajevës.

Ka punuar në Institutin e politikave Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mireqenies Sociale si udhëheqës i hulumtimeve për pesë vjet radhazi. Ka përfunduar trajnime të rendësishme në fushën e të drejtave të fëmijës (certifikuar nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme), të drejtën e punës (trajnerëve I certifikuar nga ILO, IPEK dhe MPMS të Republikes së Kosovës), në mbrojtjen e viktimave e shum të tjera. Ka marr pjesë në shumë konferenca shkencore në vend e në rajon me punime e prezantime, përfshirë disa konferenca në Sarajevë në fushen e kriminalistikes, kriminologjisë e të sigurisë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, etj.

Ka botuar kryesisht në fushën e luftimit të kriminalitetit dhe në fushen e sigurisë.

Enisa Halili

[email protected]

Përgjegjëse për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Artan Fejzullahu

[email protected]

Përgjegjëse për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve

Ganimete Ismajli

[email protected]

Përgjegjëse për aktivitete studentore

Phd. cand. Mensut Ademaj

[email protected]

Përgjegjës për shkencë

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE