Enisa Halili

Enisa Halili

045-598-632
lok 113

enisa.halili@aab-edu.net

Përgjegjëse për punë praktike dhe për mentorimin e studentëve