Fatmir Qollakaj

Fatmir Qollakaj

+381 38 601 019
+381 38 555 444
+377 45 284 797
lok. 117

fatmir.qollakaj@aab-edu.net

Prodekan
Përgjegjës për sigurimin e cilësisë


Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë: siguria, studimet sociale, luftimi i kriminalitetit, terrorizmi etj. Prej vitit 2009 ushtron detyren e Prodekanit për mesim në Fakultetin Juridik në AAB. Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Prizren. Studimet e Filozofisë e Sociologjisë i ka mbaruar në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studimet për magjistraturë (1989 – 1991) në Universitetin e Zagrebit dhe në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës. Ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e e shkencave kriminalistike, kriminologjike e të sigurisë dhe ka fituar titullin Magjistër i shkencave në Fakultetin e Shkencave Kriminalistike (FShKKS) të Universitetit të Sarajevës (2009). Nga viti 2011 vijon studimet e doktoranturës në fushën e penologjisë në Universitetion Evropian të Tiranës (UET). Prej vitit 2013 vijon edhe studimet e doktoraturës në fushën e sigurisë në FShKKS në Universitetin e Sarajevës.

Ka punuar në Institutin e politikave Sociale në Ministrinë e Punës dhe Mireqenies Sociale si udhëheqës i hulumtimeve për pesë vjet radhazi. Ka përfunduar trajnime të rendësishme në fushën e të drejtave të fëmijës (certifikuar nga Ministria italiane e Punëve të Jashtme), të drejtën e punës (trajnerëve I certifikuar nga ILO, IPEK dhe MPMS të Republikes së Kosovës), në mbrojtjen e viktimave e shum të tjera. Ka marr pjesë në shumë konferenca shkencore në vend e në rajon me punime e prezantime, përfshirë disa konferenca në Sarajevë në fushen e kriminalistikes, kriminologjisë e të sigurisë, në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës, etj.

Ka botuar kryesisht në fushën e luftimit të kriminalitetit dhe në fushen e sigurisë.