Phd. cand. Mensut Ademaj

Phd. cand. Mensut Ademaj

044-612-720
lok 113

mensut.ademi@aab-edu.net

Përgjegjës për shkencë


Është në vazhdim të studimeve të doktoratës në Fakultetin i Kriminalistikës dhe Kriminologjisë dhe të Sigurisë në Universitetin e Sarajevë BiH, dhe në studime të doktoratës –Drejtën Penale SEEU/ Tetovë, Maqedoni. Studimet e Magjistraturës – Kriminalistikë Kriminologji dhe të Sigurisë në Universiteti Sarajevës BiH "Roli i shërbimit informative në preventive dhe luftimin e krimit të organizuar". Studimet Bachelor – FKN Sarajevë dhe Fakulteti Juridik në Universitare AAB.

Punon në Kolegjin AAB ligjërues- asistent. Deri më tani kam marrë pjesë në panele të shumë konferencave ndërkombëtare dhe ka publikuar një sërë punimesh shkencore dhe akademike duke qenë njëkohësisht edhe anëtare i këshillit shkencor për publikime akademike në disa revista dhe konferenca ndërkombëtare.