Loja shperblyese

Afati i organizimit të lojës shpërblyese ne rrejtin social Facebook :

Loja shpërblyese organizohet duke filluar nga data 27/09/2016 dhe do të zgjasë, përkatësisht deri më datë 19/11/2016.

● Fondi shpërblyes:

Për çdo javë, për 8 javë rradhazi, do të ketë nga 2 deri 5 shpërblime, varësisht nga numri i pjesëmarrësve, kupon në vlerë prej 100€ që mund të shfrytezohet zbritje për regjistrimin e studimeve në Kolegjin AAB.

Shpërblimet që do të jipen për fituesit janë përcaktuar në vijim në baza ditore apo javore apo mujore :

- Shperblimet jane percaktuar te jepen ne baza javore.

 

● Kushtet e pjesëmarrjes në lojë:

- Të drejtë pjesëmarrje në lojën shpërblyese kanë të gjithë ata që kanë llogari personale në facebook.

- Pjesëmarrësit mund të aplikojne vetëm një herë brenda javes.

- Kuponi është valid vetëm për një person dhe një person mund ta shfrytëzoj vetëm një kupon.

- Kuponin mund ta shfrytezoj vet fituesi apo po i njejti mund ta shperndaj tek fajmiljaret apo miqtë.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE