Genel Hukuk - BA


Dönem: Bachelor
Fakülte: Hukuk
Bölüm: Genel Hukuk
Profili: /
Kampusi: Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë

Bölümün Amacı ve Profili

Kosova’da Hukuk eğitimi nispeten uzun bir geleneğe sahip olduğu gibi, gençlerin bu profile olan ilgileri ve piyasa ihtiyaçları halen mevcut ve uygundur. Diğer taraftan, beraberinde idari değişiklikler ve kamu idaresi ile bir eğitim alanı olarak hukukla ilgili diğer hizmetlerde yeniden düzenlemeler getiren siyasi gelişmeler, iyi eğitimli kadrolar, kaliteli kadrolar ve Avrupa ile daha geniş kapsamdaki gidişatlar hakkında bilgi sahibi, bilimsel gelişmeye açık ve hukuki deneyimi olan kadrolara olan ihtiyacı üst sıralarda tutmaya devam etmiştir.

Bu nedenle, kendi bilimsel eğitim, lojistik, altyapısal potansiyeliyle birlikte, AAB Üniversite Kurumu çağdaş bir eğitim ve öğretim yaklaşımıyla bu alandaki öğrencilerin dört yıllık eğitimleri ardından başarıyla mezun olduktan sonra çalışacakları kurumların görev alanı ve çalışmaların uygun olarak kendi görevlerini başarıyla yerine getirebilme durumunda olmaları için onlara bilgi, deneyim ve hukuk araştırma alanında yenilikler sunma misyonunu, amacını hedeflemekte ve bunu başarmaktadır.

Beklenen sonuçlar

  • Hukuk ve genel olarak hukuk ilkelerine eleştirel yaklaşım dahil, hukuk alanında ileri düzey bilgilerden faydalanılması;
  • Geleceğin bir hukukçusunun günlük çalışmalarında ve devam edecek olan eğitimlerinde eleştirel bir yaklaşımın ve temel hukuk ilkelerinin kullanılması;;
  • Şirket ve ticari kuruluşların çalışmaları alanında ileri düzey hukuki işletim becerilerinin edinilmesi;
  • Değişik hukuk sistemlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi ve ülke özelinde mevzuatların uyarlanması ihtiyacı;
  • Yasaların uygulanması alanında araştırma projelerinin icra edilmesi ve bunların hukuk devletinin güçlenmesine katkı sunması;
  • İnsan haklarına riayet etmek ile hukuk normları arasında seyir eden hassas durumlarda yargıda bulunmak;
  • Hukukun tutarlı bir şekilde uygulanması ile temel etik – meslek ilkelerinin hayata geçirilmesinde karar alımlarda sorumluluk üstlenmek;
  • Hukukun geliştirilmesi ve uygulanması alanında değişiklik, zenginlik ve yeni düşüncelerin geliştirilmesini temin etmek amacıyla diğerleriyle işbirliğinde bulunmak;;

Seviye ve Akademik Derece

Eğitim sonunda, adayın elde edeceği unvan: Hukuk Bacheloru – Genel (LLB);;

Süre ve Kapsam

Genel Hukuk Bölümündeki eğitim 4 yıl sürmekte olup, 240 ECTS ve 8 sömestrden ibarettir.Her sömestr 30 ECTS’lik kotayı doldurmak zorundadır. Tüm bu bölümler, 1 yıl veya 60 ECTS olan yüksek lisans eğitime devam etmeye yönelik imkan sunmaktadır.

Derslerin listesi

Yıl I

Hukukun Başlangıcı 12 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Genel hukuk kültürü ve özellikle hukuk-tarih kültürü kazanmak. Hukukun gelişim süreçleri ile başlangıçtan bugüne kadar gelişimin meşruiyetleri ile bu süreçlerin meşruiyetlerini anlamak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler devlet ve hukuk hakkında bilgi sahibi olacak, tarihin değişik dönem ve aşamalarında devlet ve hukuk gelişimini kavrayacak, devlet ve hukukta sürekli oluşan değişimleri devamlı olarak takip edebilecek, insan toplulukları geçmişiyle karşılaştırmalarda bulunup çağdaş devlete bilgilerini uygulayacak, pratikte bilgilerini uygulayacaktır.

Devlet ve hukuk tarihçesi 12 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Genel hukuk kültürü ve özellikle hukuk-tarih kültürü kazanmak. Hukukun gelişim süreçleri ile başlangıçtan bugüne kadar gelişimin meşruiyetleri ile bu süreçlerin meşruiyetlerini anlamak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler devlet ve hukuk hakkında bilgi sahibi olacak, tarihin değişik dönem ve aşamalarında devlet ve hukuk gelişimini kavrayacak, devlet ve hukukta sürekli oluşan değişimleri devamlı olarak takip edebilecek, insan toplulukları geçmişiyle karşılaştırmalarda bulunup çağdaş devlete bilgilerini uygulayacak, pratikte bilgilerini uygulayacaktır. .

Anayasa hukuku 12 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: temel anayasa kavramları, temel parlamenter kurumları, parlamenter yapılanmalar ve seçimler ile başkanlık sistemi hakkında kapasite geliştirme ve bilgi edinme. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler temel anayasal ilkeleri ve içeriği hakkında bilgi sahibi olacak, en üst hukuki belge olarak anayasanın önemini ve onun uygulanmasını kavrayacak, anayasayla ilgili değişiklikleri, yasaları ve siyasi gelişmeler hakkında bilgi sahibi olup anayasal değişiklikleri takip edecek, anayasanın hukuki tasvirinde bilgilerini uygulayabilecek, ülke içinde anayasal ve hukuki düzeni uygulayacak. .

Yabancı dil 10 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: umumi hukuk bilimleri alanında dilbilgisi ve dil ile ilgili bilgi sahibi olmak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler temel hukuk terminolojisini hakkında bilgi sahibi olacak, umumi hukuk bilimin alanında dilin yerini kavramak, genel olarak hukuk bilgisi hakkında dil terminolojisindeki değişiklikleri takip edebilecek, dilin kullanımında elde edilen bilgileri uygulamak, pratikte bilgilerini uygulayabilmek.

Akademik yazı 6 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: yazı yazma sürecinde mevcut olan eksiklikleri gidermeyi, öğrencilere iyi bir yazı, bir rapor, bir makale, bir sunum, bir araştırma veya bir doktora tezinin yani bir araştırmanın yazılmasını öğretmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler, kağıt üzerine yazı yazma ve ifadelerde bulunma yöntem ve tekniklerine sahip olacak ve hem okuma hem de yazı süresince eleştirel ve yaratıcı düşünme geliştirebilecek. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler yazı ve olayları okuma becerileri elde edebilecek, eleştirel değerlendirme, farklı yazı türlerini uygun biçimlerde yazabilecek, değişik yazı yazma ve temsil biçimleri olarak metin ve ilgili seviyeleriyle araştırma ve iletişimde bulunabilmek, metin olacak şekillerde uygun yazılarda bağımsızlık elde edebilecek, bunları bir makale veya değişik bilimsel çalışma olarak yayınlayabilecek.

Seçmeli dersler

Roma Hukuku 4 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Öğrencileri Roma hukuku terminolojisi ve onun temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve konu hakkında onları geliştirmek; toplumsal yaşamın farklı alanlarında elde edilen bilgilerin pratikte uygulanması. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler geçmiş oldukları evreleriyle beraber Roma devletinin tarihçesi ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak, mülkiyet hukuku, aile miras usulleri ve hukuku hakkında bilgi elde etmiş olacak, Roma devletinde hukuk ve devlet düzeyini doğru bir şekilde değerlendirebilecek, mevcut ulusal ve Avrupa pozitif haklar kapsamında elde edilen bilgileri uygulayabilecek, çağdaş hukukta bilgilerini uygulayabilecek. .

İktisada Giriş 4 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: bilimsel bir alan olarak ekonomi hakkında bilgi elde etmek, öğrencilere temel ekonomi kavramları hakkında bilgi vermek ve onları geliştirmek, ekonomi kategorilerle ilgili olarak bilgilerin pratikte uygulanması. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler ekonomi biliminin temelleri hakkında bilgi sahibi olacak, ülke içinde yaşanan ekonomik gelişmeleri kavrayabilecek, ülke içinde yaşanan ekonomik değişimleri takip edebilecek, devlet ekonomisinin işlevselliğinin hukuki temelleri açısından devlet ekonomisinde bilgilerini uygulayabilecek, pratikte bilgilerini kullanabilecek..

Hukuk Sosyolojisi 4 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Bu bilgilerin pratik hayatta uygulanması. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler ülkede uygulanan yasaların sosyolojik boyutunu kavrayabilecek, toplumda hukuki normların uygulanmasının sosyolojik etkilerini doğru biçimde değerlendirebilecek, ülkede pozitif hukuk normlarının uygulanmasında sosyolojik hakları yerine getirebilecek, çağdaş hukukta sosyolojik bilgilerini uygulayabilecek..

Hukuki ve Siyasi Düşünce 4 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Öğrencilerin, başlıca siyasi ve hukuki gelişmeler çerçevesinde temel siyasi düşünce konsept ve akımlarıyla aşina olması. Hukuk devleti konsepti ile bununla ilgili olan kategorileri tarihsel, hukuki ve felsefi açıdan muamele etmek ve çağdaş muameleye tabi tutmak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler hukuki ve siyasi düşünme felsefesi hakkında bilgi sahibi olacak, hukuk sistemi ve siyasi sistemi ile devlet kurumların işlevselliklerini daha derinden kavrayabilecek, ülkenin hukuki ve siyasi değişimlerini takip edebilecek, hukuk bilimlerinde de siyasi felsefeyi analiz edebilecek ve uygulayabilecek, ilgili kurumlarda kendi bilgilerini pratikte uygulayabilecek.

Yıl II

İdari Usullerle İdare Hukuku 10 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Bu dersin genel amacı, genel olarak toplumsal ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak ve dönüştürmenin teorik ve pratik erişimi ile özelde de idare hukukuna odaklanmıştır. Bu erişim, özellikle idari bilimlerde eğitilen en önemli sezgileri vurgulamaktadır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler idare hukuku ve idari usuller alanında gelişmelerle ilgili olarak karşılaştırılabilir yönler hakkında bilgi sahibi olacak, hukuk devleti işlevselliğinde idarenin önemini kavrayabilecek, idare hukuku ve idari süreçler alanının gelişmeler takip edebilecek ve görüşler verebilecek, idare organlarında ve idari süreçlerin gelişiminde bilgilerini uygulayabilecek ve idare hukuk normlarının doğru bir şekilde uygulanmasını analiz edebilecek.

Medeni Hukuk 10 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Bu dersin genel amacı, genel olarak toplumsal ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak ve dönüştürmenin teorik ve pratik erişimi ile özelde de idare hukukuna odaklanmıştır. Bu erişim, özellikle idari bilimlerde eğitilen en önemli sezgileri vurgulamaktadır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler idare hukuku ve idari usuller alanında gelişmelerle ilgili olarak karşılaştırılabilir yönler hakkında bilgi sahibi olacak, hukuk devleti işlevselliğinde idarenin önemini kavrayabilecek, idare hukuku ve idari süreçler alanının gelişmeler takip edebilecek ve görüşler verebilecek, idare organlarında ve idari süreçlerin gelişiminde bilgilerini uygulayabilecek ve idare hukuk normlarının doğru bir şekilde uygulanmasını analiz edebilecek.

Ceza Hukuku 10 ECTS

Ceza hukukunun amacı mevcut toplumsal ilişkileri muhafaza etmek olduğu gibi, aynı zamanda da toplumsal gelişimin gidişatını ve dinamiğini takip etme ve daha hızlı bir gelişime katkı sunacak yeni kurumların tesis edilmesine imkan tanıma görevi vardır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler ceza hukukunun kaynakları hakkında bilgi sahibi olacak, cezayla ilgili yasaları, ceza gerektiren eylemleri yorumlayabilecek, ceza hukuku alanında bilimsel ilerlemeleri takip edebilecek, adli organlarda, devlet kurumlarında ve bilim alanında bilgilerini uygulayabilecek, ceza alanında pratik hayatta kendi bilgilerini uygulayabilecek.

Kriminoloji 5 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Mücadele edilmesi ve önlenmesi amacıyla suç biçimleri ve ortaya çıkış nedenleriyle ilgili olan kriminoloji alanında elde edilen bilgileri başarıyla kullanabilmeleri için geleceğin hukukçularını eğitmek ve geliştirmektir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler düzelmesi gereken ve toplumun bir parçası olan patolojik-sosyal ve kriminolojik sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak, suç olgularını, bunların nedenlerini ve suçları önleme biçimlerini kavrayabilecek, suç olaylarının biçimleri ve yoğunluklarını takip edebilecek, suç unsurlarını belirleyen olumsuz etkilerinin azaltılmasında elde edilen bilgileri uygulayabilecek, genel olarak suç önleme stratejisi ve mücadele stratejisini pratikte uygulayabilecek.

Adli Tıp 6 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: Hukuk üstünlüğünün bir ön şartı olan suçla mücadele ve önlenmesi önemini anlayabilmeleri için geleceğin hukukçularını eğitmek ve geliştirmek, suç işleyenlerin tespiti ile suç eylemlerine gereken ölülerde ışık tutmak için yetenek kazanmak ve suç faillerini etkili bir şekilde yakalamak ve adli organlara hızlı bir şekilde göndermek için eğitim almak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler suç türleri ve ortaya çıkma nedenleri hakkında bilgi sahibi olacak, suçun ortaya çıkması, onunla mücadele etmek ve önlenmesini daha derin bir şekilde kavrayabilecek, bu alandaki bilimsel başarıları takip edebilecek ve bunlarla ilgili olarak görüş bildirebilecek, suçun önlenebilmesi ve suçlunun yargı organlarına çıkarılabilmesi için çalışmakta oldukları ceza hukuk kurum ve organlarında elde etmiş oldukları bilgileri uygulayabilecek, elde ettikleri bilgilerini pratik çalışmalarında uygulayabilecek.

Aile ve Miras Hukuku 6 ECTS

Dersin temel amacı öğrencileri aile, evlilik, evlilik dışı birlikte yaşama, veli hakları, evlatlık edinme, vesayet, miras, mirasçılar, vasiyet vs. gibi temel kavramlar ile görev ve işlevleri hakkında eğitmektir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler yeni eşit haklı aile kavramı hakkında bilgi sahibi olabilecek, aile ve aile hukukunun miras hukuku ile olan ilişkisini daha derinden kavrayabilecek, aile, evlilik kurumu, nikah gelişimini takip edebilecek ve hukuki normlara uygun bir şekilde sağlıklı ilişkilerin tesis edilmesi için ilişki biçimleri kurabilmek, aile ve miras alanında elde ettikleri bilgilerini uygulayabilecek, aile ve mirasın sürekli gelişimine yardımcı olarak elde ettikleri bilgileri pratikte uygulayabilecek.

Sözleşmeye Bağlı Haklar 5 ECTS

Dersin temel amacı sözleşmeye bağlı haklar ile ilgili unsurları hakkında bilgi edinimi, sözleşmelerle ilgili olarak öğrencilere eğitim vermek ve onları geliştirmek, elde edilen bilgileri pratikte uygulamaktır. Öğrenciler sözleşme türleri ve sözleşme yapma biçimlerini kavrayabilecek ve bilecek ile sözleşmeye bağlı haklarla ilgili gelişmeleri takip edebilecek. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler sözleşmelerin önemi hakkında bilgi sahibi olabilecek, sözleşme türleri ve sözleşme yapma şartları ile ilgili ayrıntıları kavrayabilecek, sözleşme yapma biçimleri ve kurallarıyla ilgili gelişmeleri takip edebilecek ve görüş verebilecek, sözleşme yapım çalışmalarında elde ettikleri bilgileri uygulayabilecek, bilgilerini pratikte uygulayabilecek.

Seçmeli Dersler

Kamu İdaresi 4 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: kamu idaresinde en ileri düzey teoriler ve uygulamalar hakkında bilgiler sunmak. Öğrenciler kamu idaresinin temel kavram ve konuları hakkında bilgi elde edecektir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler kamu idaresinin kurumsal, siyasi ve etik kavramı hakkında bilgi sahibi olabilecek, kamu idaresinin temel konseptleri ve konularını anlayabilecek, çalışmalarında yöneticilerin karşılaştıkları konuları takip edebilecek ve hakkında görüşler verebilecek, vatandaşlara kamu idare hizmetlerinin sunulmasındaki bilgilerini uygulayabilecek, elde ettikleri bilgilerini çalışmakta oldukları kurum ve organlarda pratikte uygulayabilecek.

Karşılaştırmalı Hukuk 4 ECTS

Öğrenmenin amacı ve beklenen sonuçları şunlardır: İç hukuki sistemle ilişkileri karşılaştırma açısından hukuki sistemleri kavrayabilmek. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler uluslararası hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, değişik uluslararası sistemlerdeki değişiklikleri takip edebilecek ve sistemler arasında karşılaştırma yapabilecek, iç hukuk sisteminin gelişebilmesi için uluslararası hukuk sistemlerinden elde ettikleri bilgileri uygulayabilecek, elde ettikleri bilgileri pratikte uygulayabilecek.

Yerel Yönetim 4 ECTS

Bu dersin amacı, yerel özyönetim alanıyla ve özellikle Kosova’da yerel özyönetimin örgütlenmesi ve işleyişiyle ilgili olan yasal hükümler, uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile iyi yönetim uygulamalarının incelenmesi ve muamele edilmesidir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler ülke içinde yerel özyönetim hukuku hakkında bilgi sahibi olabilecek, ülke içinde yerel özyönetimi sisteminin işleyişini düzenleyen yasa ve düzenlemeleri kavrayabilecek, yerel özyönetim alanını düzenleyen siyasi ve mevzuat değişiklik ve gelişmelerini takip edebilecek, hukuki yardım sunmada kendi yeteneklerini ortaya koyabilecek. .

Statistika juridike 4 ECTS

Bu modül öğrencilerin ofis çalışmalarını ve çeşitli hukuki ve işletme problemlerini çözebilmelerindeki ihtiyaçlarını yerine getirmek için MS Office araçlarını kullanımdaki becerilerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler istatistik tutma biçimleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, kendi işlerini daha verimli bir şekilde yerine getirmek için bu araçların kullanımını daha derinden kavrayabilecek, bilgi teknolojilerinde oluşan değişiklikleri değerlendirebilecek ve takip edebilecek, kendi çalışmalarında elde ettikleri bilgileri uygulayabilecek, pratik çalışmalarında beceri ve bilgilerini uygulayabilecek..

Yıl III

Borçlar Hukuku 10 ECTS

Bu dersin amacı öğrencilere borçlar hukukuyla alakalı başlıca kurumları ile günlük pratik çalışmalarında elde ettikleri bilgileri devlet organlarında uygulayabilmeleri hakkında bilgi sunmak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler borçlar hukukuyla alakalı temel kurumları kavramak ve hakkında bilgi sahibi olabilme durumunda olabilmeli, kendi bilgilerini yargı organları ve diğer kurumlarda uygulayabilecek, borçlar ilişkisi alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilecek, sözleşmeye bağlı haklarla ilgili bilgilere sahip olabilecek..

Hukuk Usulü 10 ECTS

Bu dersin amacı, öğrencilerin yasaları yorumlaması ve hukuki görüş oluşturabilmeleri için yetenek seviyelerini geliştirme amacı bulunan, hukuk usulü ile adli uygulama örneklerinin sunulmasıyla öğrencilere gereken bilgileri verebilmektir. Bu bağlamda, bu dersin sonunda, hukuk usulünün gelişme şekli hakkında bilgi sahibi olabilecek, hukuk usulünün gelişmesi kapsamında usul çalışmalarını anlayabilecek, medeni hukuk alanında uyuşmazlık konularını değerlendirebilecek ve çözümleyebilecek, elde ettikleri bilgileri pratikte uygulayabilecek.

Ceza Usulü 10 ECTS

Bu dersin amacı bir bilim dalı olarak ceza usulü hakkında bilgi sahibi olabilmek, öğrencileri ceza usulü unsurları ile diğer usul konuları ile ilgili eğitmek ve onlara bu bilgileri vermektir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler ceza usulünü kavrayabilecek ve hakkında bilgi sahibi olabilecek, kendi bilgilerini yargı sistemi çalışmalarında uygulayabilecek, ceza usulü alanındaki bilimsel gelişmeleri analiz edebilecek ve takip edebilecek.

Avrupa Hukuku 6 ECTS

Bu ülkelerüstü kuruluşun toplumsal ve ekonomik hayatında doğan, gelişen ve sona eren geniş bir hukuk ilişkisi alanıyla ilgili olan teorik – bilimsel bilgi ve konuların muamele edilmesine odaklanacak olup, Avrupa Birliği hukuku hakkında temel bilgiler. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler Avrupa Birliği hukukunun geliştiği ve işlev gördüğü temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olabilecek, Avrupa Birliği kurumlarının işleyiş biçimlerini anlayabilecek, AB’ye üye olma biçim ve aday ülkeleri tarafından yerine getirilmesi gereken şartları takip edebilecek, AB siyasi sistemi hakkında elde ettiği bilgileri uygulayabilecek, bu derste elde ettikleri bilgileri pratikte uygulayabilecek ve Avrupa entegrasyonun getirdiği zorlukları karşı karşıya gelebilme durumunda olabilecek.

Çalışma Hukuku 5 ECTS

Başlıca amaç çalışma hukuku hakkında temel ve kurumsal eğitimin ve bilginin verilmesidir. Temel işçi hakları hakkında bilgi sahibi olmak ve öğrencileri bu hakları kendi kurumları ve daha geniş kapsamda savunmaları yönünde eğitmek. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler çalışma hukukuyla alakalı başlıca kurumlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, çalışma hukuku ve onun kurumlarını kavrayabilecek, değişik kurumlardaki çağdaş bilgileri uygulayabilecek, çalışma hukuku konularında uluslararası kural ve anlaşmaları analiz edebilecek.

Uluslararası Kamu Hukuku 6 ECTS

Bu ders öğrencilere, devletlerarası hukuk ve ilişkiler, uluslararası kamu hukuku içerisinde uluslararası oluşumlar hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesine özellikle odaklanmak suretiyle, uluslararası kamu hukuku hakkında temel birkaç bilgi sunmayı öngörmektedir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler uluslararası kamu hukuku ilkeleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, kamu hukuku alanında uluslararası oluşumların hak, yükümlülük ve görevleri önemini kavrayabilecek, bu dersten elde ettikleri bilgileri çalışacakları kurumlarda uygulayabilecek, uluslararası ortamlarda toplumsal-siyasi değişiklikleri ve bu değişikliklerin yansımalarını uluslararası kamu hukukunda analiz edebilecek.

Penoloji 5 ECTS

Bu dersin amacı, geleceğin hukukçularınıpenoloji alanında elde ettikleri bilgilerini kullanabilmeleri ve suçluların yeniden topluma kazandırılması ve yeniden entegrasyonu sürecinde çağdaş araç ve yöntemleri kullanabilmeleri ve genel anlamda suçun önlenmesinde onları eğitebilmek ve geliştirmektir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler penoloji alanında bilimsel başarıları takip edebilecek ve sonuçları karşılaştırabilecek ve bu sonuçları suçluların yeniden eğitim sürecinde kullanabilecek, penolojiyle alakalı temel kavramları, yeniden topluma kazandırma sürecinin ön şartlarını ve suçluların muamele edilmesinde uygulanan çağdaş yeniden eğitim araç ve yöntemlerini başarılı bir şekilde kavrayabilecek ve açıklayabilecek, cezai müeyyidelerin icra edilme uygulamaları ve suçluların muamelesinde penoloji bilimi bilgi ve sonuçlarını uygulayabilecek.

Seçmeli Dersler

İnsan Haklarının Uluslararası Korunması 4 ECTS

Bu dersin temel amacı öğrencilerin teoride insan hakları ile ilgili iyi bilgiye sahip olma becerilerini geliştirmek, aynı zamanda da bunları pratikte uygulayabilecek durumda olabilmesini, geliştirmesini ve korumasını sağlayabilmektir. Onlar özellikle uluslararası ve Kosova Cumhuriyeti düzenlemeleriyle garanti edilmiş hakları bilmek zorundadır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler insan haklarının uluslararası korunmasının temel kriterleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, temel insan hakları ve özgürlükleri ile bunların uluslararası korunmasını kavrayabilecek, insan haklarına ilişkin uluslararası mevzuattaki değişiklikleri takip edebilecek, insan haklarının uluslararası korunmasına ilişkin anlaşmaları analiz edebilecek ve bunları uygulamaya koyabilecek.

Hukuk Pratiği I 4 ECTS

Başlıca amaç, derslerde öğrenilecek teorik kısım dışında, öğrencilerin pratik becerilerinin de geliştirilmesi olup, öğrenciler değişik yazıların yazılma şeklini görme imkanına sahip olacak, gerçek duruşmaları yakından takip edebilecek, uyarlanan duruşmalarda yer alabilecek, değişik kurum ve kuruluşlara ziyarette bulunabilecektir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler dersler boyunca yapılan teorik çalışmaların pratik kısmı hakkında bilgi sahibi olabilecek, yazı yazma biçimlerini, gerçek duruşmaları, uyarlanan duruşmaları, hukuk alanında çalışmalarda bulunan organ ve kurumlara ziyaretleri daha yakından kavrayabilecek, onların teorik eğitimleriyle ilgili olarak organ ve kurum çalışmalarını takip edebilecek ve hakkında görüş verebilecek, bilgilerini hukuk pratiğinde kullanabilecek, bilgilerini pratikte uygulayabilecek.

Mevzuat Teknikleri 4 ECTS

Bu dersin amacı yasaların ve diğer yasal düzenlemelerin çıkartılması hakkında bilgi ve becerilerin sunmak ile mevzuatla ilgili usul-teknik becerilerin edinilmesidir. Ayrı bir teknik olarak hukuki düzenlemelerin çıkartılmasında en iyi usul – hukuki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak, yasaların ve diğer yasal düzenlemelerin çıkartılması ile ilgili tekniklerin ve usullerin önemini kavramak, mevcut hukuki adlandırmaların ve bunların çıkartılmasını değerlendirebilmek, en iyi teknik usullerin geliştirilmesine katkı sunarak resmi-hukuki gelişim ve değişiklikleri analiz edebilmek.

Hukuk Pratiği II 4 ECTS

Bu ders aracılığıyla, öğrencilerin hukuk – ceza ile hukuk – medeni ve genel olarak ceza usulü ve medeni usul derslerinde elde ettikleri teorik kısımlarını pratikte uygulayabilmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrencilerin, ister ceza usulleri ister de medeni usuller olsun, başlangıç belgesinden nihai kararın alınmasına kadar sürecin işleyişini kavramak, sürecin işleyişi boyunca tüm hukuki yazışmaları yapmak, yargı sistemi işleyişini kavrayabilmek, dava başvurusu, iddianame, mahkeme kararı ve itiraz vs. hazırlayabilecek duruma gelecek.

Yıl IV

Bilimsel Araştırma Yöntemleri 7 ECTS

Öğrencilerin bilimsel hukuk araştırma yöntemleri kural ve kriterleri hakkında bilgi sahibi olması. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler lisans, yüksek lisans tezi vs. seviyelerinde akademik yazı yazma yöntem, usul ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, şimdiye kadar yapılan yöntemlerdeki başarıları değerlendirebilecek, en iyi araştırma yöntemleri sonuçlarını benimseyebilecek, lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerini hazırlama yöntemlerinin kriterleri, metotları ve akademik standartlarını analiz edebilecek.

Fikri Haklar Hukuku 6 ECTS

Bu dersin amacı, mülkiyet hukukunun ayrı bir unsuru olarak fikri haklar alanında temel bilgilerin sunulmasıdır. Eğitimin tamamlanması ardından öğrencilerden en yüksek fikri gelişime doğru mevcut olan bilginin teorik-pratik gelişimi ve ilerlemesi ihtiyacını kavrayabilecek, fikri sermayeyi ve bu sermayenin hukuki korunma ihtiyacını değerlendirebilecek, bu dersten elde ettiği bilgileri her zaman fikri mülkiyetin muhafaza edilmesi ve korunması için kullanabilecek, şimdiye kadar olan fikri mülkiyet alanındaki deneyimleri yasa ile korunması gereken bir mülkiyet olarak fikri mülkiyetin öne çıkabilmesi çalışmalarını analiz edebilecek.

Adli Tıp 7 ECTS

Adli tıp bölümünde gerçeğin tespit edilmesi, muhafaza edilmesi ve korunması gibi başlıca amacıyla, geleceğin öğrencilerine tıp ve biyoloji karakterli bilgileri uygulamasına yardımcı olacak tıp bilimi alanındaki bilgilerin eğitilmesi. Bu dersin sonunda öğrenci adli tıp uzmanlığını kavrama ve hakkında bilgi sahibi olmadaki bilimsel bir seviyeye ulaşabilecek durumdadır, delil kaynağı ve kanıt temin etmede git gide öne çıkan bir şekil olan adli tıp uzmanlığı açısından eleştirel bir tutum ve derinleşmiş bilimsel muhakemede bulunma kabiliyetinde olabilecek, yeni doğan cesetlerinin otopsi sonuçlarını yorumlama kabiliyetinde sahip olabilecek, bedendeki yaralanmaların teşhis edilmesi ve incelemelerinin yorumlanma analizi ve becerilerine sahip olunması.

Noterlik 6 ECTS

Bu dersin amacı, adalet sisteminin özel bir bölümü olarak noter kurumuna dair temel bilgilerin verilmesidir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenci noterlik kurumunun hukuki temelleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, noterlik sisteminin işleyiş biçimini kavrayabilecek, noter yetkileri hakkında bilgi sahibi olacak, noterlik sistemi pratiğinden bilgiler elde edecek.

Mali Hukuk 7 ECTS

Eğitim programının başlıca amacı öğrencilerin kariyerleri ve kurumlardaki çalışmaları boyunca karşılaşabilecekleri hukuki-mali çalışmaların biçim ve işleyişleri edinebilmeleridir. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler finans olgusu, mali raporlar ve mali hukuk hakkında bilgi sahibi olacak, hem çağdaş dünya hem de ülkemizdeki mali hukukla ilgili sistemsel-hukuki fakat aynı şekilde de kurumsal düzeni kavrayabilecek, hukuki-mali çalışma alanlarıyla ilgili bilgilerini pratikte uygulayabilecek, küresel mali hukuk gidişatlarını analiz edebilecek.

Tahkim 6 ECTS

Entegrasyon ve küreselleşme süreçlerinin sonucu olarak uluslararası planda anlaşmazlıkların çözümünde bir unsur olarak tahkimle ilgili bilgi ve verilerin öğrencilere sunulması. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler uluslararası anlaşmazlıklarda ortaya çıkan gidişatlar ve durumlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, anlaşmazlıkların doğru çözümüne etki eden unsur ve durumların önemini kavrayabilecek, çağdaş küresel gidişatın kaçınılmaz bir ihtiyacı olarak tahkimin geçerliliğini değerlendirebilecek, doğrudan veya dolaylı olarak küresel ölçülerdeki şirketlerin ticari anlaşmazlıklarına etki eden süreçleri, gidişatları ve değişimleri analiz edebilecek.

Uluslararası Özel Hukuk 7 ECTS

Kapsamında yabancı unsurların yer aldığı hukuki-özel ilişkilerin hukuki düzenlenmesi ile ilgili teorik tutumlar hakkında bilgi sahibi olmak. Yargı ve tahkim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak. Yargı yetkileriyle uyuşmayan yasalar ve bunlarla çalışan kurumlar hakkında daha iyi ve kesin bilgiye sahip olabilmek, yabancı vatandaşların bir başka ülkeyle hukuki-özel ilişkiler tesis edebileceği medeni hukukun bütününü anlayabilmek, yasaların uyuşmazlığının uygun değerlendirmesini yapabilecek durumda olmak, konu ve varlığıyla yabancı vatandaşla alakalı olan ilişkileri analiz edebilmek, oluşan her ilişkide yasaları pratik olarak uygulayabilmek.

Terörizm 6 ECTS

Dersin amacı, yayılmasıyla yaşamakta olduğumuz zamanda zorluk teşkil eden ve demokratik devletlerin varlığına tehlike arz eden bir olgu olarak terör sorunsalı hakkında öğrencilere bilgi sunmak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler terörün ortaya sergilendiği biçimleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, özellikle siyasi hedeflere ulaşabilmek için toplumlarda korku, endişenin yaratıldığı terör ve şiddet olaylarını genel olarak kavrayabilmek, terör faaliyetleriyle mücadele ve önlenmesinden çıkan ve bunun için önemli olan görevlerin yerine getirilmesi için eğitilmesi.

Seçmeli Dersler

Ticari Kuruluşlar 4 ECTS

Bu dersin amacı, kuruluşundan mevcudiyetlerinin sona ermesine kadar olan süreçte, kar amaçlı kuruluşlar olarak ticari kuruluşlar hakkında öğrencilere temel bilgiler sunabilmek olup, şunları da kapsamaktadır: ticari kuruluşların örgütlenme biçimleri, idaresi ve işleyişi, kuruluş organlarının hak ve yükümlülükleri ve kuruluş hissedarları tüzüğü. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler ticari kuruluşların hukuki ve ekonomik kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, ticari kuruluşların kurulması için hukuki sistem ve kriterleri kavrayabilecek, ekonomi alanını düzenleyen mevzuat değişimleri ve gelişmelerini, daha doğrusu normatif düzenlemeleri, ticari kuruluş kurma sözleşmeleri takip edebilecek, ticari kuruluş kurmaya yönelik kuruluş belgesinin hazırlanmasında kendi bilgilerini uygulayabilmek, ticari kuruluşlarda çalışmaları yönetmede yeteneklerini kullanabilmek.

Hukuki – Medeni Sorumluluk 4 ECTS

Medeni-hukuk sorumlulukla ilgili bilgilerin elde edilmesi, öğrencileri haksız fiil sorumluluğunun temel kavramları, bu sorumluluğun önemli koşul ve durumları hakkında eğitmek ve bilgi sunmak. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler hukuki-medeni sorumluluğun temel konseptleri hakkında bilgi sahibi olacak, medeni haksız fiil sorumluluğu koşullarını kavrayabilecek, medeni haksız fiil sorumluluk biçimleri ve sorumluluk türlerini değerlendirebilecek ve takip edebilecek, medeni haksız fiil sorumlulukla ilgili olan bilgilerini pratikte uygulayabilecek.

Borsa ve Borsada İşlem Yapmak 4 ECTS

Öğrenciler borsa, borsada işlem yaptırmak, piyasanın bu uzman kuruluşlarının çalışma şekli ve diğer konuları hakkında temel bilgiler edinecek. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler borsanın tarihi yönü hakkında bilgi sahibi olacak, borsanın işleyişi ve kapsamında işlem yaptırmayı kavrayacak, borsanın fiyat hareketlerine olan etkisini analiz edebilecek, bilgilerini pratikte uygulayabilmek için eğitilecek.

Anayasa Yargısı 4 ECTS

Anayasa yargısı ve anayasa yorumlama teknikleri hakkında bilgi elde edinimi. Anayasa yargısı, yargı kontrolünün başlıca modelleri, anayasa kontrol süreçlerinin temel kavramları ile ilgili olarak öğrencilerin eğitilmesi ve onlara bilgilerin sunulması. Eğitimin tamamlanması ardından öğrenciler anayasa yargısı temel kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, anayasa yorumlama tekniklerini kavrayabilecek, anayasa düzenlemelerinin yorumlanma biçimlerini değerlendirebilecek ve takip edebilecek, anayasa kontrolü ve anayasa seviyesinde insan özgürlükleri ve haklarının korunmasıyla ilgili bilgilerini uygulayabilecek, anayasallık ve yasallıkla ilgili ve anayasa mahkemelerinin işleyişi ile ilgili bilgilerini pratikte uygulayabilecek.

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE