Dizajni i Enterierit

Dizajni i Enterierit

Programi i dizajnit të enterierit bazohet në parimin sipas të cilit mjediset e dizajnuara mirë luajnë rol të rëndësishëm  për të mundësuar jetesë të vlefshme dhe të suksesshme dhe shfrytëzim të hapësirave të brendshme.
Programi përbën një varg lëndësh dhe projektesh të dizajnit, të cilat arrijnë të paraqesin aspektet intelektuale dhe fizike të ekspertëve të rinj, si dhe të ekzaminojnë, hulumtojnë dhe të ofrojnë zgjidhje ideore për ndryshimin e çështjeve të jetesës dhe hapësirës. Për arsye të faktit që nevojat dhe kërkesat për projektim të mirë të hapësirave të brendshme vazhdojnë të ndërrohen dhe zhvillohen,  për t’ju përgjigjur preokupimeve publike dhe biznesore, teknologjive të reja si edhe angazhimeve kulturore dhe shoqërore, programi i dizajnit të enterierit synon pasqyrimin e këtyre ndryshimeve dhe frymëzimin e studentëve për të zbuluar dhe ofruar projekte të reja hapsinore dhe projekte të brendshme arkitekturale për t’i përmbushur këto kërkesa, dhe gjithmonë duke u fokusuar në nevojat e shoqërisë kosovare. 
Qëllimi tjetër është të ju rrënjoset në mendje ambicia për tu angazhuar në studime të mëtejshme dhe në punë kërkimore të vazhdueshme, në mënyrë që t’i zgjerojnë kufijtë e dijenisë dhe shkathtësitë profesionale gjatë fazës së planifikimit, projektimit dhe implementimit.


Menaxhimi i formave të studimit në harmoni me parimet udhëzuese të institucionit:
Në kohën kur janë edhe provimet pranuese, Programi i Dizajnit të Enterierit angazhohet në menaxhimin/drejtimin e studentëve kandidatë duke marrë parasysh njohuritë dhe shkathtësitë e tyre të treguara në provimin pranues dhe duke diskutuar hollësisht me ata dëshirat dhe ambiciet e tyre.
Përzgjedhja e kurseve zgjedhore bëhet në bashkëpunim me profesorët e tyre. 
Studentët kanë mundësi të zgjedhin një tjetër lëndë (kurs) studimi edhe pas një vit studimi nëse të dy bashkë edhe mentori edhe kandidati janë të mendimit se një lëndë tjetër është më e përshtatshme për studentin se sa ajo të cilën studenti/ja e ka zgjedhur në fillim të studimeve. Në këtë rast, kandidati duhet t’i ndjekë dhe kalojë të gjitha lëndët (kurset) që nuk i ka kaluar gjatë vitit paraprak. 

Diploma dhe niveli universitar (BA):
Bazuar në kartën e Bolonjës si dhe duke marrë në konsideratë kapacitetin e brendshëm dhe stafin profesional në AAB, Programi i Dizajnit të Enterierit ka për qëllim të organizojë kurse studimore kryesore në ciklin e parë – studime universitare – mbarimi i të cilave siguron Diplomën Bachelor (BA), me synimin për të vazhduar nivelin e dytë apo studimet pasuniversitare Master (MA) në të ardhmen e afërt. Diplomat (gradat) e përmendura më lartë janë të krahasueshme me ato të cilat ofrohen nga universitetet tjera në rajon, në BE, dhe në SHBA për fushat studimore gjegjëse.

Kushtet për pranim të studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes 
Pranimi i studentëve në Programin e Dizajnit të enterierit bëhet në bazë të konkursit publik, ashtu siç është përcaktuar edhe në Rregulloren përkatëse të AAB. 
Në konkursin e pranimit mund të paraqiten të gjithë kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme ne vend dhe jashtë vendit, që kanë përfunduar me sukses provimin e maturës.
Kandidatët të cilet kanë përfunduar së paku semestrin e parë të studimeve përkatëse në ndonjë fakultet tjetër, mund te bëjnë transferin në Programin e Dizajnit të enterierit, duke iu përmbajtur plan-programeve mësimore dhe ECTS-ve të Programit të Dizajnit të enterierit të AAB. 

Diploma akademike (emri i saktë):
Pas mbarimit me sukses të të gjitha kurseve të parapara me programin studimor dhe pas mbrojtjes së tezës në Dizajnin e Enterierit, studentit i jepet diploma akademike Bachelor. Bachelor i Arteve – në Dizajn të Enterierit, me 675 orë ligjerata dhe 1356 orë ushtrime. Gjithsej 2040 orë angazhim i studentit. 

Shtojca e diplomës:
Me mbarimin e studimeve, studenti poashtu merr edhe një shtojcë të diplomës e cila i bashkohet diplomës me rastin e diplomimit. Shtojca e diplomës është dizajnuar nga Zyra për siguri cilësie, dhe aplikohet që nga viti i fundit i studimeve në programet tjera të të njejtit institut. 

Kohëzgjatja e studimit dhe angazhimet (semestrët, kreditë ECTS, orët për semestër):
Studimet në Programin e Dizajnit të Enterierit zgjasin tre vjet ose gjashtë semestra. Semestrët organizohen në atë mënyrë që secili t’i ketë 15 javë. Kurset e parapara me program studimor poashtu vlerësohen me anë të kredive ECTS. Plani i studimit përbehet nga kurset zgjedhore dhe të nevojshme/detyrueshme. Në raste të veçanta, fushat më të gjëra të studimit ndahen edhe në dy apo me shumë module. Natyra e studimit bën që lënda për tu studiuar duhet të ndahet në dy pjesë: pjesa teorike dhe ajo praktike. Përderisa pjesa teorike kryesisht zhvillohet me anë të ligjeratave, diskutimeve dhe eseve, pjesa praktike realizohet me anë të ushtrimeve që mbikqyren nga profesorët dhe asistentët edhe brenda edhe jashtë objektit universitar, varësisht nga karakteristikat e kurseve të dhëna (seminaret, studiot, galeritë, muzetë, hapësirat e hapura, etj.). 


Forma, struktura dhe kohëzgjatja e studimeve (me orar të plotë, me orar të pjesërishëm, pa shkëputje nga puna, të studiuarit në distancë, sistem modular, ligjerata blok, etj.):
Studimet me këtë program organizohen sipas skemës së studimit 3+2+3, e cila u mundëson studentëve ta fitojnë Gradën Bachelor (BA) dhe të përgatiten për studime të nivelit Master dhe Doktoraturë. 

Plani i studimit:
Plani i studimit, përshkrimet e kurseve/lëndëve të Programit dhe CV-të e profesorëve janë pjesë e këtij dokumenti dhe paraqiten në Anekse.

Rregullat mbi provimet:
Vlerësimi i studentëve bëhet shkallë-shkallë dhe në fund mblidhet me vlerësimin përfundimtar i cili organizohet në fund të ligjertave të secilit kurs. Vlerësimi i vazhdueshëm bëhet përmes testeve dhe punimeve seminarike. Testi paraqet vlerësimin periodik të angazhimit të studentëve dhe arritjet nga ushtrimet e përbashkëta gjatë ligjeratave, ndërsa punimi seminarik konsiderohet më tepër si projekt bazë dhe deri në një masë ai shpreh aftësitë krijuese të studentit dhe punën e pavarur.


Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit të studimit dhe e gradës akademike:
Plani mësimor në Programin e dizajnit të brendshëm kryesisht bazohet në planprogramet e Akademisë së dizajnit në Lubjanë. 


Personat përgjegjës për programin e studimit:
Personi përgjegjës për programin e studimit është:
-    Udhëheqësi i Programit të Dizajnit të Enterierit: Phd. Cand. MA. Teuta Jashari-Kajtazi, GEA

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE