Ekonomik - Menaxhment dhe Informatikë

Ekonomik - Menaxhment dhe Informatikë

Ky program u ofron studentëve standardet më të larta ndërkombëtare në edukim në fushën e menaxhmentit. Ky drejtim eksploron konceptet e menaxhmentit dhe lidershipit nëpërmjet analizimit të situatave aktuale dhe fokusimin e zgjidhjeve në të ardhmen. Studentët do të fitojnë dije të mjaftueshme në menaxhimin e bizneseve, institucioneve financiare, menaxhimin me resurse humane, do të fitojnë dije të mjaftueshme për procesin e vendimmarrjes etj. 


Pas diplomimit universitar, BSc (Bachelor of Science) në Menaxhment dhe Informatikë studenti do të jetë në gjendje të:

•    Aplikojë aktivitetet esenciale menaxhuese
•    Zbatojë aftësi dhe teknika për menaxhim ne kontekste te ndryshme 
•    të njohë dhe të kuptojë  arkitekturën menaxhuese globale dhe menaxhimin e korporatave, të 
•     Të përdorë teknologjinë bashkëkohore për të ngritur përformancën individuale  dhe grupore dhe aftësinë konkurruese të organizatave dhe bizneseve
•    Të njohë çështjet esenciale që kanë të bëjnë me planifikimin dhe udhëheqjen
•    Të punojë në mënyrë efektive si individ, në ekip dhe ambiente multi diciplionare si dhe të jetë i gatshëm për mësim tërë jetësor
•    Të komunikojë në mënyrë efektive dhe të reflektojë në mënyrë kritike ne fushën e disiplinës dhe me shoqërinë e gjerë

Kushtet për pranimin e studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes
Kandidatët e interesuar për të studiuar në Programet e fushës ekonomike në të gjitha drejtimet duhet ta kenë të përfunduar  shkollën e  mesme dhe ta kenë kryer me sukses testin kombëtar të maturës sipas kritereve të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Po ashtu kandidatët duhet t’i nënshtrohen provimit pranues për të përmbushur kriteret minimale të pranueshmërisë në studime dhe n[ raste kur interesimi tejkalon numrin e vendeve n[ dispozicion.  Testi pranues përfshin testimin e njohurive të përgjithshme të gjuhës amtare, gjuhës së huaj, historisë dhe njohurive të përgjithshme nga fusha ekponomike. 

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër)

Studimet zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve është 180. Gjashtë semestra përbëhen nga 4 lëndë të obligueshme dhe një lëndë zgjedhore. Për secilën lëndë zgjedhore studentët mund të zgjedhin nga s paku dy lëndë të tilla varësiht nga interesimi i tyre akademik. Kreditë korrespondojnë me 25-30 orë ligjërata, ushtrime dhe ativitete individuale dhe grupore të mësimit. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 1500 orë në vit.

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja 
Studimet organizohen të rregullta, ku do të kërkohet prezenca e studentëve në ligjërata dhe ushtrime. Oraret janë fleksibile – varësisht nga kërkesat dhe mundësitë e studentëve për të vijuar ligjëratat.

Shtojca e diplomës (Diploma Supplement)
Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen edhe me Shtojcën e diplomës. Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të përmirësuar “transparencë” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike dhe profesionale. Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, përmbajtjes dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses. 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE