Juridik - Përgjithshëm

Juridik - Përgjithshëm

Qëllimi dhe profili i programit 
Studimet e Drejtësisë në Kosovë kanë një traditë relativisht të gjatë, ndërkohë që interesimi i të rinjve për këtë profil, si dhe nevojat e tregut, janë ende aktuale dhe koherente. Në anën tjetër, zhvillimet politike që si rrjedhojë kanë sjellë ndryshime administrative dhe riorganizim të administratës publike dhe të shërbimeve të tjera të lidhura me drejtësinë si fushë studimore, kanë vazhduar ta mbajnë në kulm nevojën për kuadro të përgatitura mirë, kuadro cilësore dhe kuadro të informuara në raport më trendët evropianë dhe me gjerë, të zhvillimit të shkencës dhe të përvojës juridike.
Së këndejmi Institucioni Universitar AAB me potencialin e vet mësimor shkencor, logjistik infrastruktural, synon dhe arrin të përmbushë misionin, qëllimin e vet që me një qasje bashkëkohore të mësimdhënies dhe mësimnxënies të pajisë studentët e këtij drejtimi me informacione, eksperienca dhe inovacione të fushës kërkimore juridike, në mënyrë që pas përfundimit të ciklit katër vjeçar, studentet e diplomuar të jenë në gjendje, suksesshëm, t’i përmbushin detyrat konform mandatit dhe punës në institucione ku ata  do të punojnë.
Rezultatet e pritshme  
•    Përdorimi i njohurive të avancuara në fushën e drejtësisë, përfshirë qasjen kritike mbi të drejtën dhe parimet e drejtësisë në përgjithësi;
•    Aplikimi i qasjes kritike dhe parimeve bazë të së drejtës, në punën e përditshme ose në shkollimin e mëtejme të juristit të ardhshëm;
•    Shkathtësi te avancuara operuese juridike në lëmin e funksionimit të korporatave dhe shoqërive tregtare; 
•    Krahasimi dhe vlerësimi i sistemeve të ndryshme juridike dhe nevoja e harmonizimit të legjislacioneve në kontekstin specifik vendor;
•    Ekzekutimi i projekteve të definuara hulumtuese në sferën e implementimit të ligjit dhe kontributit të tyre në fuqizimin e shtetit juridik;
•    Të gjykuarit në situatat delikate, në mes të respektimit të drejtave të njeriut dhe normës juridike;
•    Marrja e përgjegjësive për vendimmarrje në zbatimin konsekuent të së drejtës dhe jetësimin në praktikë të parimeve bazë etike – profesionale;
•    Bashkëpunimi me të tjerët për të siguruar ndryshime, begatim dhe zhvillim të ideve të reja në fushën e zhvillimit dhe zbatimit të së drejtës;

Niveli dhe grada akademike: Me rastin e përfundimit të studimeve, kandidati fiton thirrjen: Bachelor i Juridikut - Drejtimi i Përgjithshëm (LLM); 

Kushtet për pranim të studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes
Kandidatët e interesuar për të studiuar në Programet e fushës juridike në të gjitha drejtimet duhet ta kenë të përfunduar  shkollën e  mesme dhe ta kenë kryer me sukses testin kombëtar të maturës sipas kritereve të përcaktuar nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Po ashtu kandidatët duhet t’i nënshtrohen provimit pranues për të përmbushur kriteret minimale të pranueshmërisë në studime.  Testi pranues përfshin testimin e njohurive të përgjithshme të gjuhës amtare, gjuhës së huaj, historisë dhe njohurive të përgjithshme nga fusha juridike.

Kohëzgjatja dhe vëllimi
Studimet në Programin Juridik i Përgjithshëm zgjasin 4 vite, 240 ECTS me gjithsej 8 semestra. Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS. Të gjitha këto drejtime krijojnë mundësi të vazhdimit të studimeve në nivelin Master,  që është 1 vjeçar apo 60 ECTS. 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE