LLM Juridik - Penal

Ky program njëvjeçar i studimeve pasdiplomike – master, do të ofrojë njohuri solide dhe kuptim sistematik për strukturat institucionale, parimet kyçe juridike dhe kontekstet e caktuara të së drejtës penale.
Programi Penalo Juridik do t’u mundësojë studentëve kualifikime të  vlefshme pasuniversitare, sidomos atyre që kanë për qëllim të marrin rolin udhëheqës në procesin e luftës kundër kriminalitetit dhe posaçërisht kundër formave moderne të krimit të organizuar dhe korrupsionit.

Pas kryerjes me sukses të  programit, të diplomuarit do të mund:
•    të japin komente origjinale dhe të avancuara, të cilat do t’i plotësojnë standardet e larta shkencore dhe të  zhvillojnë shkathtësi kritike, analitike dhe hulumtuese, të  cilat mund të zbatohen në shumë fusha;
•    t’i zhvillojnë shkathtësitë nga sfera e hulumtimeve juridike akademike, posaçërisht nëpërmjet prezantimit me shkrim të  argumenteve në frymën në të cilën i integron rregullat relevante akademike dhe të krijojnë një bazë  të mirë lidhur me teknikat e domosdoshme dhe metodat hulumtuese, të cilat janë pjesë e lëndëve të specializuara;
•    ta vazhdojnë karrierën e tyre në të drejtën penale në nivel akademik dhe në nivel praktik.

Kohëzgjatja e studimeve: 1 vit akademik / 2 semestra
Kreditë e fituara: 60 ECTS
Grada e fituar: LLM Penalo-Juridik

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE