MA Marketing dhe Menaxhim BIznesi

Ky program ua ofron studentëve standardet më të larta dhe karrierë të suksesshme në sektorin e Marketingut dhe Menaxhim Biznesit, e fokusuar në ekonomiksin, sjelljen e njeriut, organizatat, kontabilitetin, aftësitë komunikuese, operacionet, marketingun, financat, sistemet informative të menaxhmentit dhe ndikimi i tyre në vendimmarrjen menaxheriale. 
Modulet, të cilat zhvillohen në këtë program kanë për qëllim të formojnë ekspertë të aftë me dije dhe shkathtësi për të zbatuar standarde ndërkombëtare të zhvillimit për nevojat e menaxhimit të dijes dhe aftësitë menaxhuese nga lëmi i marketingut dhe administrimit të biznesit.
Pas diplomimit studenti do të jetë në gjendje të:
•    Aplikojë aktivitetet esenciale të Marketingut;
•    Zbatojë aftësi dhe teknika për aplikim e marketingut në situata të ndryshme; 
•    të njohë dhe të kuptojë arkitekturën e marketingut global dhe menaxhimin e marketingut; 
•    Njohë problemet nga sfera e biznesit, menaxhimit, financat, marketingu, edhe në sektorin publik dhe në atë privat;
•    Sigurojë ngritjen e nivelit të administrimit dhe të udhëheqjes së ndërmarrjes dhe zhvillimin e menaxhmentit bashkëkohor; 
•    Njohë çështjet esenciale që kanë të bëjnë me planifikimin dhe udhëheqjen;
•    Punojë në mënyrë efektive si individ, në ekip dhe ambiente multidisiplinare, si dhe të jetë i gatshëm për mësim tërë jetësor;
•    Komunikojë në mënyrë efektive dhe të reflektojë në mënyrë kritike në fushën e disiplinës dhe me shoqërinë e gjerë; 
•    Bëjë analizat e përgjithshme dhe specifike në sferën e biznesit; 
•    Aftësojë dhe ndërtojë menaxherë të profilit bashkëkohor: sipërmarrës, të gatshëm të ndërmarrin aksione, por edhe rreziqe të cilat ndërlidhen me çdo iniciativë, fleksibile, persona të vendosur dhe të guximshëm; 
•    Arsimimin e menaxherëve me kualifikim të lartë dhe profesionit me aftësi lideri dhe dëshira për t’u ballafaquar me sfidat e mileniumit të ri;
•    Krijimin e menaxherëve me pikëpamje të reja dhe mënyra të të menduarit, zhvillimin e aftësive për parashikimin e të ardhmes dhe pranimin e sfidave dhe mundësive, të cilat i ofron biznesi në shekullin 21; 
•    Elaborojë nga aspekti shkencor dhe praktik dallimet dhe nevojat e shoqërisë në tërësi nga aspekti i kërkesës dhe me këtë nga hulumtimet të paraqesin ofertën e ndërmarrjes.

Kohëzgjatja e studimeve: 2 vite akademike / 4 semestra
Kreditë e fituara: 120 ECTS
Grada e fituar: MA Marketing dhe Menaxhim Biznesi

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE