Pikturë dhe Arte Vizuele

Pikturë dhe Arte Vizuele

Qëllimi dhe profili i programit 
Programi Bachelor (BA) i Pikturës dhe Artit Vizuel lejon transformimet bashkohore te praktikave artistike, zbutjen e kufijve diciplinore të arteve të bukura që të pershijë një qasje të re në praktikën e disajnit dhe ndërveprim me mjedise të  ndryshme produktive dhe shoqërore. Prandaj, programi ka për qëllim trajnimin dhe përgatitjen e studentëve për zhvillimin e formave të shumta artistike dhe të jenë në gjendje të eksperimentojnë dhe riinterpretojnë qasjen akademike tradicionale; njëashtu i inkurajon ata për të gjetur lidhjen në mes piktures dhe arteve të tjera vizuele si dhe lidhjen në mes imazhit dhe projektit, më qëllim të reflektimit të rolit e të “qenit artisik” në shoqërinë bashkohore. Në fakt, përveç piktures, studentët merren edhe me fushat e fotografisë, viedo-artit, artin e interpretimit, skulpture, dhe mjedisin përreth. 

Kushtet për pranim të studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes 
Pranimi i studentëve në Programin e Pikturës dhe artve vizuele bëhet në bazë të konkursit publik, ashtu siç është përcaktuar edhe në Rregulloren përkatëse të AAB. 
Në konkursin e pranimit mund të paraqiten të gjithë kandidatët që kanë kryer shkollën e mesme ne vend dhe jashtë vendit, që kanë përfunduar me sukses provimin e maturës.
Kandidatët të cilet kanë përfunduar së paku semestrin e parë të studimeve përkatëse në ndonjë fakultet tjetër, mund te bëjnë transferin në Programin e Pikturës dhe artve vizuele, duke iu përmbajtur plan-programeve mësimore dhe ECTS-ve të Programit te Pikturës dhe artve vizuele të AAB. 

Grada Akademike (emërtimi i saktë) 
Në përfundimin e suksesshëm të të gjitha lëndëve të parapara në programin e studimit dhe pas mbrojtjes së  tezës në Pikturë dhe Arte Vizuale, studenti shpërblehet me gradën  akademike Bachelor, Bachelor i Arteve - në Pikturë dhe Arte Vizuale.

Kohëzgjatja dhe vëllimi 
Studimet në Programin e Pikturës dhe Artin Vizual  zgjasin tre vjet ose gjashtë semestra nga 15 javë secili. Planet mësimore përbëhen nga lëndët e detyrueshme dhe ato zgjedhore. Lëndët zgjedhore zgjasin vetëm një semestër. Në rastet e veçanta, lëndët me materie më të gjerë zbërthehen në dy ose më shumë module. Natyra e studimeve është e tillë që materia zbërthehet në dy pjesë: pjesa teorike dhe praktike. Përderisa pjesa teorike kryesisht zhvillohet nëpërmjet ligjëratave, diskutimeve dhe eseve, pjesa praktike zhvillohet përmes ushtrimeve të mbikëqyrura nga profesorët dhe asistentët si brenda dhe jashtë hapësirave universitare, varësisht nga specifikat e lëndëve  përkatëse (punëtori, atelie,  galeri, muze, hapësira të hapura, etj.).
Forma, struktura dhe kohëzgjatja e studimit: studimet janë të rregullta dhe me korrespondencë.

Rregullorja e Provimeve: 
Vlerësimi i studentëve bëhet radhazi dhe në fund përmblidhet me vlerësimin përfundimtar i cili organizohet në përfundimin e ligjëratave të lëndës përkatëse. 
Vlerësimi i vazhdueshëm bëhet përmes testeve dhe pjesëve praktike (puna e tyre artistike si dhe punime seminari në lëndët përkatëse). Testet paraqesin vlerësimin periodik të të arriturave të studentëve rreth materialit të punuar bashkërisht gjatë ligjëratave, ndërsa punim seminari është më shumë i natyrës projektuese dhe deri diku shpreh edhe aftësitë krijuese dhe të pavarura të studentit.

Krahasueshmëria ndërkombëtare e drejtimit të  studimit dhe gradës akademike:
Kurrikula e programit të Pikturës dhe Artit Vizual kryesisht është mbështetur në kurrikulën NABA, Nuova Accademia di Belle Arti Milano. 

AAB
SOCIAL

Facebook

APLIKO ONLINE