Dr. sc.

Rita Loloci

Ligjëron lëndët:

Të drejtat e fëmijëve dhe etika profesionale

Komunikim efektiv me shkathtësi prezantimi

CV