Rectorate

Bujar Demjaha

Rektor

Bujar Demjaha was born in Ferizaj in 1960. He is a distinguished architect in Kosovo but also abroad. He has designed many projects and has published several important books in Kosovo, the region, Germany, United Kingdom, France, etc.

In addition to the special project “Adem Jashari” memorial in Prekaz Bujar Demjaha has also designed several memorials in Prishtina, Klecka, Gllogjan, Kerchovo, etc .. Other important projects of Demjaha are: Municipal Development Plan of Prishtina, Urban Regulatory Plan of the Pejton Neighborhood in Prishtina, Kosovo’s Contemporary Arts Museum (First Price in Competition). His projects from the conservation and restoration area are: Engelhard Complex (XV century) – Blanzac in France, Ethnological Museum “Emin Gjiku” in Pristina. From the field of interior rehabilitation of the Kosovo National Theater and the Kosovo Museum in Pristina are its distinguished projects.

Bujar Demjaha has published several books in Kosovo, Germany, the United Kingdom and Bosnia:

2002 “Problem or Challenge”, Finish Human Rights Project, co-author of the book

2005 “Adaptation of Public Premises for Persons with Disabilities”, Finish Human Rights Project, author

2006 “Adaptation of Public Buildings for Persons with Disabilities”, HandiKOS-Pristina, author

2007 “Technical data for the design of architectural spaces and modules”

2010 “Free environment – society for all”, Council of Europe, author

2016 “Role of Tourism in Rural Development in Dukagjini Region in Kosovo”, Lambert Academic Publication, Germany

2017 “Post-conflict urban reconstruction of bazaars in Gjakova and Peja, Kosovo” in the book Authentic Reconstruction, Bloomsbury, London, UK

2018 “Rural school in the function of developing rural areas of Kosovo”, Perfecta, Sarajevo, Bosnia.

Bujar Demjaha holds the highest scientific degree Doctor of Science in the field of Architecture, Urbanism and Regional Planning, is a teacher of several subjects at AAB College and Tetovo University

Lives and operates in Prishtina.

Shemsedin Vehapi

Zv/ Rektor

Prof. dr. ass. Shemsedin Vehapi, u lind më 1972 në Lipjan. Studimet themelore, të magjistraturës dhe të doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit Fizik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, me temë “Relacionet e forcës maksimale me aftësitë tjera lëvizore ”.

Dr. Vehapi në Kolegjin AAB mban pozitën e zevendësrektorit, prorektor për Çështje mësimore dhe është profesor i rregullt në Fakultetin e Kulturë Fizike dhe Sport.

Ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore dhe ka prezantuar dhe botuar disa artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet:

 • Hasim Rushiti, Shemsedin Vehapi (2009). Determination of Some Motoric Abilities Based on Anthropometric Characteristics of Male Students Aged 17”.,,SPORT EKSPERT”.Journal Of Applied Physical Education And Sport. Vol. 2. Sarajevo
  www.pdfiz.net/k-2933674.html
 • Shemsedin Vehapi, Hasim Rushiti, Hazir Salihu, Ilir Gllareva (2009). The impact of the anthropometric variables in the manifestation of motoric abilities on male students at the age of 17”. Thesis Kosova, no. 1. Prishtina.
 • Shemsedin Vehapi, Hazir Salihu, Vullnet Ahmeti, Valbona Zeqiri-Rexhepi (2009). Reasons for Violence in Kosova Sport. ,,THESIS KOSOVA”. No. 2.Prishtina
 • Bylbyl Sokoli,Fatmir Pireva, Shemsedin Vehapi (2012).Eficyency of the Ball Passes in the Finale Soccer Match in the European Championship Euro 2008. ,,SPORT MONT”. Scientific journal . No. 25,26,27. Monte Negro. ISSN 1451-7485
  www.sportmont.ucg.ac.me/download_pdf_arhiva…/SM_25-26-27.pdf
 • ShemsedinVehapi, BranimirMikic, Fatimir Pireva, Blagoja Risteski, IsmetBašinac(2014). Efects of motivating factors, Self-Esteem and Valuing of School, in Physicla Education Achievement.,,SPORT SCIENCE”. International Scientific Journal of Kinesiology Vol. 7, Issue 1. Travnik
  http://www.sportscience.ba/pdf/br13.pdf
 • Ardita Pireva, Shemsedin Vehapi, Fatmir Pireva(2013).Influence of the Relevant Socio-Psichological Factors in the Final Success in the Subject of Physical Education.,, SPORTSKI LLOGOS” Interational Scientific Paper. Mostar.
  Link
 • Anita Zenuni Shemsedin Vehapi (2013).Adaptive Cognitive Dimension and Maladaptive Behavioral Dimension as Motivating Factors in School Achievement. ,,THESIS”. No.1. Prishtina.
 • Shemsedin Vehapi, Ardita Pireva, Fatmir Pireva (2013). Differences Between Students 12 Year Old in Parameters of Fat Mass, Explosive Strenght And Speed. ,,SPORTSKI LOGOS”. Interational Scientific Paper. Mostar. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online)
  http://nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/sportski_logos_21.pdf
 • Fatmir Pireva, Ardita Pireva, Shemsedin Vehapi (2013).Factor Structure and Relations ff Flexibility Dimension at Male Students Fourteen Years Old. ,,SPORTSKI LOGOS”. Interational Scientific Paper.. Mostar. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online)
  http://nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/sportski_logos_21.pdf
 • Shemsedin Vehapi Anita Zenuni(2014).The effect of Planing, Time management, Learning and Tenacity on Students Scholl achievement. ,,PHILOSOPHICA”. International Journal of Social and Human Sciences. Vol. 1. No.1-2. Pp. 1-276. Tetova. ISSN 1875-8454(Print)
 • Besim Halilaj, Ilir Gllareva, Shemsedin Vehapi (2014).Repetitive Strength Among Students of Age 14. ,,SPORT MONT”. Journal for sport,physical education and health. Montenegro. ISSN 1451-7485
  www.sportmont.ucg.ac.me/download_pdf_arhiva.php/SM_40-41-42.pdf
 • Shemsedin Vehapi, Fatmir Pireva, Besim Gashi, Branimir Mikić, Almir Arnautović(2014).Differences In Body Mass, Body Height And Eplosive, Repetitive And Static Strength Between 16-Year-Old Males And Females.,,SPORT SCIENCE”,Vol. 7, Issue 2. Print ISSN 1840-3662, Web ISSN 1840-3670
  www.sportscience.ba/pdf/br14.pdf

Ligjëron lëndët:

Metodikë e edukimit fizik
Të mësuarit dhe kontrolli motor

Hasan Saliu

Prorektor për shkencë

Hasan Saliu ka kryer Gazetarinë në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës (1994-1998). Studimet master i kryen nga fusha e Komunikimit Masiv – Komunikim Politik, ndërsa doktoratën gjithashtu në shkencat e Komunikimit Masiv. Tema e disertacionit ka qenë nga fusha e teorive bindëse të komunikimit masiv, si: komunikim strategjik, propagandë, diplomaci masive, marrëdhënie publike.

Për 13 vjet ka punuar si gazetar, redaktor përgjegjës, opinionist në shtypin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, ndërsa për një kohë ka punuar për Institutin Gjerman të Hulumtimeve Politike He-Ma.

Nga viti 2009 është mësimdhënës në Kolegjin AAB në lëndët: Gazetari hulumtuese,Komunikime ndërkombëtare, Komunikim biznesi, Modele teorike të komunikimit masiv, Marrëdhënie publike, Metodologji e punës shkencore, ndërsa në Universitetin publik të Tiranës nga viti 2012 është bartës i lëndës Marrëdhënie publike ndërkombëtare në studimet master dhe më pas i lëndës Diplomaci publike.

Kërkimet e publikimet: Ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore me prezantime e artikuj shkencorë, anëtar bordi i disa konferencave shkencore ndërkombëtare, organizator i konferencave shkencore ndërkombëtare, dhjetëra punime shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka botuar edhe studimin monografik “Komunikimi në diplomacinë publike – Sfidat e soft power-it të Kosovës në rritjen e imazhit ndërkombëtar”.

Publikime:

Hasan Saliu, Komunikimi në Komunikimi në diplomacinë publike: Soft power-i dhe imazhi ndërkombëtar i Kosovës, AAB, Prishtina: 2015

Hasan Saliu, Multiple Target Audiences, Critical Analysis of Pristina-Belgrade Dialogue. On-line Journal Modelling the New Europe Issue no. 26/2018 doi: 10.24193/OJMNE.2018.26.08

Hasan Saliu, “The new nature of Cultural Diplomacy in the age of online communication”
Journal of Media Critiques [JMC] vol.3. n.10. 2017. doi: 10.17349/jmc117206 (87-100)

Hasan Saliu, “International image of the country through strategic communication, Case of Kosovo”. Journal of Media Critiques [JMC]. University of Lincoln, UK. Vol.3 No.9 2017 (65-76). doi: 10.17349/jmc117105 P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793.

Hasan Saliu, “Transformimi i mediave lokale në Kosovë dhe debatet për çështje publike”, në: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre.Tiranë: Universiteti Bedër, 2016. (29-38)

Hasan Saliu, “Media, letërsia dhe interneti, si kontent dhe si kanal komunikimi” Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”- Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë, 2016, ISBN 978-9928-115-61-4. (19-25).

Hasan Saliu, “Propaganda and Image in the incident in Kumanovo”, Thesis, AAB College, Prishtina: N.2.2015, ISSN: 1848-4298 (95-105).

Hasan Saliu, “The role of media in intercultural communication in the age of globalization”. Media Industry- Trends, Dynamics and Challenges. Proceedings Book, ISBN: 978-9928-194-17-6. (325-335).

Hasan Saliu, “Imazhi i Kosovës në marredhëniet publike ndërkombëtare”. Studime Albanologjike – Diversiteti kulturor në media, 2015/1, Tiranë, 2014. (47-56).

Hasan Saliu, “Media diplomacy – albanians’ challenges in the era of global media”, Socio-Economic Dimensions of Peace Building Proceedings Book, (62-72).

Hasan Saliu, “Mësimet për mediat, sipas teksteve shkollore në Kosovë”, në: Studime Albanologjike – Mediologjia, VI/2013 Tiranë, 2014. ISSN 2305-3828 (61-69).

Hasan Saliu, “The image of a country, communication actors in educational exchanges”Thesis, NR. 1. 2013. Pristina, ISSN: 1848-4298. (89-98)

A, Fuga & H. Saliu, “Les medias des albanophones dans les Balkans”, sur: L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale (ed.: Danusa Serafinová, Michel Mathien), Bruylant-UNESCO, Bruxelles, Novembre 2013. (283-298).

Hasan Saliu, “The Serbian Propaganda in Dick Marty’s Report”, në Thesis, Zagreb-Prishtinë, Spring, 1/2012., ISSN: 1848-4298, (67-78)

Hasan Saliu, “The impact of Education in improving the Image of Kosovo”, në: Educatio, N.1 2012, UET, Tiranë, ISSN: 2305-6614, (63-69).

Hasan Saliu, “Kuadri ligjor i televizioneve në Kosovë”, në: Historia e medias dhe mediatizimi i historisë – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, V/2012, ISSN 235-3828, (195-199).

Hasan Saliu, “Fushata “Kosovo- The Young Europeans”, një kërkim i paqartë i imazhit”,Komunikimi i integruar – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2011/4, Tiranë, (171-178).

Hasan Saliu ,“Ndikimi financiar mbi shtypin në Kosovë”, në: Mediat shqiptare në tranzicion – Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2010/3, (144-149).

Ligjëron lëndët:
Gazetari hulumtuese
Marrëdhënie me publikun
Komunikime ndërkombtare
Modele teorike të komunikimit masiv
Metodologji e kërkimit shkencor

Venera Kabashi – Llunji

Prorektore për Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Venera (Kabashi) Llunji u lind më 12 dhjetor 1968 në Prishtinë. Ka mbaruar Fakultetin Filologjik, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Angleze, ndërsa studimet e magjistraturës në Universitetin e Kalgarit në Kanada.

Ka përfunduar specializimin për Metodat bashkëkohore të mësimdhenies në Bournemouth, Angli, një specializim tjetër në Programin Zhvillimor për Udhëheqje të Lartë dhe Shkollën për Integrime Evropiane në Prishtinë.

Studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit Europian të Tiranës, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike, me temë: “Nacionalizmi si ideologji në programet e partive politike shqiptare në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj”. Studimet e dyta doktorale i ndjek në Universitetin e Europës Juglindore (SEEU) në Maqedoni, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Kulturës dhe Komunikimit që nga viti 2015.

Ka përvojë pune nga viti 1991 si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe në Kolegjin AAB që nga themelimi i tij.
Në vitet 2002-2005 ishte këshilltare politike e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa në prill të vitit 2008 u emërua këshilltare politike e ministrit të Punëve të Jashtme.

Venera Llunji ishte anëtare e Asociacionit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Frankfurt /Gjermani, Dega në Prishtinë, gjatë viteve 1992-1999; anëtare e grupit punues pranë OSBE-së në procesin e monitorimit të projekteve për zhvillimin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës dhe në projektet për implementimin e standardeve për Kosovën sipas Rezolutës 1244; anëtare e grupit punues në projektin për reformë të kapaciteteve në administratë publike në vendet e Evropës Jug-lindore; pjesëmarrëse në grupin koordinues të UNIFEM-it në Planin e veprimit për barazi gjinore në Kosovë. Në vitin 2005 është shpallur Qytetare Nderi e qytetit Kalgari në Kanada.

Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare. Ka përkthyer tre libra nga fusha e politikës : “Meritojmë Mëvetësi”, “Republika e Kosovës” dhe “ Helmimi- gjenocid modern”.
Nga viti 2014 deri në vitin 2018 ishte dekane e Fakultetit të Gjuhes angleze në kolegjin AAB. Në nëntor të vitit 2018 u emërua zëvendës-rektore për bashkëpunim dhe marrëdhënie ndërkombëtare në kolegjin AAB. Është e martuar dhe ka dy fëmijë. Jeton në Prishtinë.

Zija Rexhepi

Prorektor për administratë dhe marrëdhënie me publikun

Prorektor për Administratë – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

U lind në Preshevë. Studimet master në fushën e Komunikimit dhe Gazetarisë i ka mbaruar në Prishtinë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës.

Në AAB fillimisht ka menaxhuar me Zyrën për Informim dhe më pas ka zgjeruar angazhimin edhe me udhëheqjen e Administratës dhe shërbimeve të saj. 

Është i angazhuar edhe në procesin mësimor, në Fakultetin e Komunikimit Masiv.

Ligjëron lëndët:

 • Histori e filmit dhe TV
 • Marrëdhënie me Publikun

Rizvan Rexhaj

Menaxher i marketingut

Ka lindur në vitin 1975, në Petrovë të Shtimjes. Jeton në Prishtinë.

Përgatitja shkollore: Master i Shkencave Ekonomike

Përgatitja Profesionale: Mbi 20 certifikata të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme në disa shtete evropiane në fushën e menaxhimit të resurseve njerëzore, ndërtimit të institucioneve, lidershipit, menaxhimit të financave dhe auditimit, studime të doktoratës në fushën e ekonomisë në Tiranë. Gjuhët: shqip, anglisht dhe serbisht/ kroatisht/ boshnjakisht.

Granit Curri

Sekretar

Granit Curri, i lindur me 05.06.1982, në Istog. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Istog. Studimet universitare katër vjeçare i mbaroi në vitin 2004 në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik. Në vitin 2006 ka dhënë edhe provimin e judikaturës. Studimet master i përfundoi në vitin 2013 në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik, drejtimin Civil-Juridik dhe fitoi titullin shkencor “MSc i Shkencave Juridike-Civile”. Z. Curri është i angazhuar edhe si ligjërues i lëndëve: E Drejta e kontraktore dhe Përgjegjësia juridiko-civile.

Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë të parapara me Statutin e Kolegjit dhe kontratën e tij. Është zyrtari më i lartë administrativ, përgjegjës për punët juridike dhe administrative. Për punën e tij i përgjigjet Rektorit.

Sekretari i Përgjithshëm është anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote dhe është anëtar i përhershëm i Senatit, pa të drejtë vote.

Ligjëron lëndën:

E drejta kontraktore

Ardian Sallauka

Asistent administrativ në zyren e rektorit

Vlera Osmani

Zyrtare juridike