Accounting and Auditing

Qëllimi dhe profili i programit

Programi Master në Kontabilitet dhe Auditim synon që të ndërtojë tek studentët njohuri të avancuara teorike dhe profesionale në fushën e kontabilitetit dhe auditimit, të cilët fitojnë shkathtësi të hulumtimit të pavarur shkencor, të cilët janë konkurrent në tregun vendor, regjional dhe ndërkombëtarë të punës, dhe të cilët i kontribuojnë korporatave dhe komunitetit të biznesit përmes hartimit të strategjive për zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjen e duhur. 

Qëllimi i programit të studimit Kontabilitet dhe Auditim është ofrimi i një programi cilësor pas niversitar i cili është në përputhje me standardet më të larta akademike dhe shkencore, dhe i cili përgatit studentët për avancim në tregun e punës të cilët janë të aftë të punojnë sipas standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit, raportimit financiar dhe auditimit. Përgjithësisht programi është hartuar në atë mënyrë që përmban disa lëndë kryesore -bazike që janë të profesionit, lëndë të përgjithshme që përfshijnë fushat që lidhen ngushtë me profesionin e Kontabilitetit dhe Auditimit, pastaj disa lëndë zgjedhore, të cilat i ndihmojnë studentit që të zgjedh lëndë sipas interesimit të tij për fushën e Kontabilitetit dhe Auditimit. Shpërndarja e lëndëve totale të kërkuara për programin e studimeve është 50% lëndë të profesionit, 25 %

lëndë të cilat janë të lidhura ngushtë me profilin e Kontabilitetit dhe Auditimit dhe 25% lëndë zgjedhore.

Hartimit të këtij programi të studimit i ka paraprirë një proces gjithëpërfshirës: Udhëzimi i ri administrativ 01/2020 për raportimet financiare të ndërmarrjeve, miratuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve, Këshilli Kosovës për Raportim Financiar, është rritur kërkesa për Kontabilist dhe Auditor në Kompanitë e Kosovës dhe ne si Kolegj duke patur parasysh kërkesën e madhe në treg kemi vendosur që të ofrojmë programin e ri të masterit për Kontabilitet dhe Auditim. Arsyeja e rritjes së kërkesës është se të gjitha ndërmarrjet duhet që Pasqyrat Financiare ti certifikojnë nga Kontabilistët e certifikuar dhe të kryejnë procesin e auditimit. Opinioni i marrur nga Odat Ekonomike të Kosovës është se përpos nivelit profesional që duhet të kenë Kontabilistët dhe Auditorët atyre ju nevoitet edhe niveli akademik, andaj ne bazuar në opinionin dhe anketave të zhvilluara me korporatat e Kosovës kemi ardhur në konkludim se duhet të ofrojmë edhe një program të ri në Master në Kontabilitet dhe Auditim.

Rezultatet e të nxënësit

Në nivel të përgjithshëm, në fund të studimeve master studentët e Fakultetit Ekonomik pajisen me këto aftësi:

 

Pas përfundimit të suksesshëm të programit MSc Kontabilitet dhe Auditim, studentët do të jenë në gjendje të:

Niveli dhe grada akademike

Programi i Studimit MSc Kontabilitet dhe Auditim është program i nivelit Master (MA), përkatësisht i nivelit VII të Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve (KKK-së). 

Kohëzgjatja dhe vëllimi

Studimet në Programin MSc Kontabilitet dhe Auditim zgjasin 2 vite, 120 ECTS me gjithsejtë 4 semestra. 

Secili semestër duhet të plotësojë kuotën e 30 ECTS.

Viti I

Semestri I
Metodologjia kërkimore shkencore 8 ECTS
Teoria e Kontabilitetit dhe Auditimit 8 ECTS
Standardet Nderkombetare te Kontabilitetit IAS 8 ECTS
Qeverisja, risku dhe etika 6 ECTS
Kontabiliteti Avancuar 6 ECTS
Semestri II
Raportimi Financiar 8 ECTS
Menaxhmenti Performances 8 ECTS
Menaxhmenti Financiar 8 ECTS
Ligjet dhe tatimet e avancuara 6 ECTS
Raportimi i Korporatave 6 ECTS

Viti II

Semestri III
Auditimi dhe Siguria 8 ECTS
Standardet Nderkombetare te Auditimit ISA 8 ECTS
Etika në Kontabilitet dhe Auditim 8 ECTS
Menaxhmenti avancuar i performances 6 ECTS
Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar IFRS 6 ECTS
Semestri IV
Tema e diplomës MSC 30 ECTS