Dr. sc.

Arianit Maraj

Ligjëron lëndët:

  • Aplikim i Teknologjisë në Përkthim
  • Siguria e të dhënave
  • Teknologjia Elektronike Komerciale