Dr. sc.

Baki Rexhepi

Ligjëron lëndët:

  • Menaxhmenti strategjik
  • Sjellja organizative