Msc.

Diana Qarkaxhija

Ligjëron lëndën:

Udhëheqja dhe menaxhimi i institucioneve edukative – edukim parashkollor

CV