Mr.Art.

Faton Kurti

Ligjëron lëndët:

Dizajn i Markes II

Dizajn Strategjik

Dizajni i Reklamimit II/Kreativiteti/Produksioni