BA.

Fisnik Ismaili

Ligjëron lëndën:

Multimedia II/Grafika e levizjes/Dizajni 3D